L 177 Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.
(Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.).
Af: Socialminister Benedikte Kiær
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Spørgsmål

28 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
L 177 - spørgsmål 1 Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/4-2010 fra Kolding Ældreråd, Kolding, til socialministeren
L_77_spm_1_endeligt_svar.doc
Html-version
Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/4-2010 fra Kolding Ældreråd, Kolding, til socialministeren
Html-version
L 177 - spørgsmål 2 Spm. om en udtømmende liste over de instiutionstyper, hvor der efter de gældende regler skal oprettes bruger- og pårørenderåd, til socialministeren
Endelige_svar_på_spørgsmål_nr._2__ad_L_177_..doc
Html-version
Spm. om en udtømmende liste over de instiutionstyper, hvor der efter de gældende regler skal oprettes bruger- og pårørenderåd, til socialministeren
Html-version
Spørgsmål 2 på L 177
Html-version
L 177 - spørgsmål 3 Spm. om de årlige omkostninger forbundet med at 26,5 pct. af de kommunale opgaver skal sættes i udbud, til socialministeren
Svar_på_sp_3_L177___udbud__1_.doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 4 Spm. om begrundelsen for at ministeren ikke i forbindelse med regeringens afbureaukratiseringsprogram har undersøgt de årlige omkostninger forbundet med at administrere udbud i kommunerne, til socialministeren
Svar_på_sp_4_L_177___udbud.doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 5 Spm. om regeringen har undersøgt muligheden for at indføre en mindre bureaukratisk model for frit valg på ældreområdet i forbindelse med udformningen af regeringens afbureaukratiseringsprogram "Mere tid til velfærd", til socialministeren
Svar_på_sp_5_L177___udbud.doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 6 Spm. om de forebyggende hjemmebesøg kan målrettes særligt udsatte målgrupper, eksempelvis ældre, der oplever tab af ægtefælle eller udskrivning fra sygehus, til socialministeren
Svar_på_sp_6___forebyggende_hjemmebesøg.doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 7 Spm. om pårørende vil kunne kræve ekstra hjemmebesøg ud over det ene årlige hjemmebesøg, som ældre over 75 år modtager, til socialministeren
Svar_på_sp_7___forebyggende_hjemmebesøg.doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 8 Spm. om ministeren vil gøre det obligatorisk, at praktiserende læge kan henvise ældre til forebyggende hjemmebesøg i de tilfælde, hvor et lægefagligt skøn tilsiger, at dette måtte være påkrævet, til socialministeren
Svar_på_sp_8___forebyggende_hjemmebesøg.doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 9 Spm. om hvilke lovgivningskrav til plejefaglig dokumentation der er tilbage, hvis lovforslaget vedtages, til socialministeren
Endelige_svar_på_spørgsmål_nr._9__ad_L_177_.doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 10 Spm. om det forhold at plejeplaner gøres frivillige, reelt vil medføre mindre bureaukrati i kommunerne, hvis kommunerne stadig er forpligtet til at frembringe den nødvendige plejefaglige dokumentation, til socialministeren
Endelige_svar_på_spørgsmål_nr._10_SOU___ad_L_177_..doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 11 Spm. om berettigelse til nedlæggelse af klagerådene med forkortelse af sagsbehandlingstiden som primær argumentation, til socialministeren
Endelige_svar_på_spørgsmål_nr._11_SOU__ad_L_177_..doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 12 Spm. om at sikre borgernes klageadgang, herunder rimelige sagsbehandlingstider, til socialministeren
Endelige_svar_på_spørgsmål_nr._12__ad_L_177_..doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 13 Spm. om hvilken tidsmæssig forkortelse af sagsbehandlingstiden ministeren kan garantere borgerne, hvis lovforslaget vedtages og klagerådene nedlægges, til socialministeren
Endelige_svar_på_spørgsmål_nr._13__ad_L_177_..doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 14 Spm. om lovbemærkningen til forslag om at nedlægge bruger- og pårørenderåd er tilstrækkeligt til fremover at sikre en betryggende bruger- og pårørendeinddragelse på ældre- og handicapområdet, til socialministeren
Endelige_svar_på_spørgsmål_nr._14__ad_L_177_..doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 15 Spm. om ministeren i lovbemærkningerne vil fremhæve og tydeliggøre, at brugere og pårørende fortsat skal inddrages, til socialministeren
Endelige_svar_på_spørgsmål_nr._15__ad_L_177_..doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 16 Spm. om hvorfor det kun er tilbud efter § 101 og § 107, der skal være ’generelt egnet’, og ikke andre typer tilbud, herunder krisecentre, varige botilbud, forsorgshjem m.v., til socialministeren
L_177_spm_16.doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 17 Spm. om at krav til ”generel egnethed” bør stadfæstes i lovbemærkningerne, førend de kan indgå i en bekendtgørelse efterfølgende, til socialministeren
L_177_spm_17.doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 18 Spm. om der bliver stillet nøjagtig de samme krav til ”generelt egnet”, som der bliver stillet med den nuværende godkendelsesprocedure, til socialministeren
L_177_spm_18.doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 19 Spm. om sammenhængen mellem løsrevne forslag for ændringer af godkendelse af botilbud til stofmisbrugere og mennesker med handicap på den ene side, og afbureaukratisering af ældreområdet på den anden side, til socialministeren
L_177_spm_19.doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 20 Spm. om ministerens kommentar til, at KL frygter, at betingelserne for at være ”generelt egnet” er utilstrækkelige, til socialministeren
L_177_spm_20.doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 21 Spm. om der også fremover vil være alle muligheder til stede, for at kommunerne kan organisere arbejdet, præcis som de har gjort hidtil, hvis det er det de ønsker, og bekræfte at det at man fra centralt hold afskaffer KRAV, netop også giver mulighed for en anden og mere lokalt fornuftig organisering, til socialministeren
Endelige_svar_på_spørgsmål_nr._21__ad_L_177_..doc
Html-version
SOU - L 177 - spm. 21 - 22.rtf
Html-version
L 177 - spørgsmål 22 Spm. om at kommentere bilag L 177 - bilag 6 fra Danske Ældreråd, herunder redegøre for det hensigtsmæssige i at lovforslaget, der fremsættes med det formål at afbureaukratisere, tilsyneladende medfører forlængede sagsbehandlingstider, hvis klagerådene nedlægges, til socialministeren
Endelige_svar_på_spørgsmål_nr._22__ad_L_177_..doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 23 Spm. om hvordan man sikrede inddragelse af brugere og pårørende forud for oprettelsen af bruger- og pårørenderåd, til socialministeren
Endelige_svar_på_spørgsmål_nr._23__ad_L_177_..doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 24 Spm. om hvordan man vil man sikre sig, at klagetiden til de sociale nævn ikke bliver for lang, til socialministeren
Endelige_svar_på_spørgsmål_nr._24__ad_L_177_..doc
Html-version
L 177 - spørgsmål 25 Spm. om en nedlæggelse af klagerådene vil betyde, at borgerne i gennemsnit kommer til at vente kortere eller længere tid på, at deres sag bliver afsluttet, til socialministeren
Endelige_svar_på_spørgsmål_nr._25__ad_L_177_..doc
Html-version
28 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200