L 177 Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.
(Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.).
Af: Socialminister Benedikte Kiær
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Baggrundsmateriale

Behandles i salen: 19-04-2010
Høringsnotat og -svar
Tidligere debatter
2009-10, L 176 Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen.(Afbureaukratisering af reglerne om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger m.v.).

2009-10, L 178 Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven. (Barnets Reform).

2006-07, L 48 Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om psykologer m.v.(Tilpasning af reglerne om tilsyn med løsningen af sociale opgaver til kommunalreformen samt regler om befordringsgodtgørelse i forbindelse med specialrådgivning i VISO m.v.).
Nævnt i forslaget
Aftaler om finansloven for 2008Finansministeriet, 2008

Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2009
Finansministeriet, 2008

Aftale om barnets reform
Indenrigs- og socialministeriet, 2009

Aftaler om finansloven for 2010 Se specifikt 'Aftale om afbureaukratisering i kommuner og regioner' side 93 ff
Finansministeriet, 2009
Mere tid til velfærd: regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner.Regeringen, 2009

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område: Bruttokatalog over forenklingsforslag på ældreområdet på baggrund af konference den 4. april 2008
Deloitte, 2008

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område: Bruttokatalog over forenklingsforslag på området for udsatte børn på baggrund af konference den 27. marts 2008
Deloitte, 2008

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område: Bruttokatalog over forenklingsforslag på handicapområdet på baggrund af konference den 3. april 2008
Deloitte, 2008

Afbureaukratisering og regelforenkling på dagtilbudsområdet: Bruttokatalog over forenklingsforslag på dagtilbudsområdet, 0-6 år på baggrund af scanning november 2008 til januar 2009
Deloitte, 2009

KL's forenklingsforslag
Kommunernes Landsforening, 2009

Undersøgelse af forebyggende hjemmebesøg til ældre
Ankestyrelsen, 2007

Forebyggende hjemmebesøg til ældre: Håndbog
Ankestyrelsen, 2008

Kortlægning og måling af administrative opgaver - hjemmeplejeområdet
Rambøll Management, 2009

Undersøgelse af forenklingsmuligheder for tilsyn på ældreområdet: Afbureaukratisering - tilsyn
Deloitte, 2009

Undersøgelse af tilsynene på plejecentre mv. og af bruger- og pårørenderåd: rapportSocialministeriet, 2006

Klagerådenes funktionAnkestyrelsen, 2004
Relevante love og regler
Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 Bekendtgørelse af lov om social service

Lov nr. 434 af 8. maj 2006 Lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

Lov nr. 316 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service (Præcisering af kommunalbestyrelsens ansvar, diæter, inhabilitet m.v.)

Lovbekendtgørelse nr. 1203 af 10. december 2009 Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008 Bekendtgørelse af sundhedsloven

Lov nr. 538 af 17. juni 2008 Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om fødevarer (Friere sygehusvalg, kontaktpersoner på sygehusene, udvidet adgang til Medicinprofilen og nationalt forebyggelsesråd m.v.)

Lov nr. 1521 af 27. december 2009 Lov om ændring af sundhedsloven (Frit valg til diagnostiske undersøgelser, voldgiftsnævn, udvidet aktindsigt m.v.)

Lov nr. 1117 af 20. december 1995 Lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.
Lov nr. 549 af 17. juni 2008 Lov om ændring af lov om social service og lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Forældres udførelse af hjælp til børn i hjemmet m.m., udvidede beføjelser til Ankestyrelsen og de sociale nævn, borgerstyret personlig assistance, styrket indsats over for kvinder og børn på krisecentre m.v.)

Lov nr. 344 af 17. maj 2000 Lov om ændring af lov om social service (Merudgiftsydelse, godkendelse af private botilbud for voksne, revision af støtte- og kontaktpersonordningen og revision af reglerne om særlige personlige hjælpemidler)

Lov nr. 299 af 27. april 2005 Lov om ændring af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. (Ændring af lovens målgruppe)

Lov nr. 1114 af 20. december 1995 Lov om ændring af lov om social bistand og lov om social pension (Indførelse af ældreråd og af klageråd på hjemmehjælpsområdet m.v.)

Lov nr. 1110 af 29. december 1997 Lov om ændring af lov om social service (Kvalitetsstandarder m.v.)

Lov nr. 399 af 6. juni 2002 Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om hjemmeservice og lov om individuel boligstøtte (Frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.)

Lov nr. 490 af 7. juni 2001 Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om embedslægeinstitutioner m.v. (Tilsyn med indsatsen over for ældre m.v.)

Lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009 Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 907 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om boliger for ældre og personer med handicap

Lov nr. 1584 af 20. december 2006 Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love (Tekniske rettelser på det sociale område og boligområdet som følge af kommunalreformen m.v.)

Lov nr. 90 af 31. januar 2007 Lov om friplejeboliger

Lov nr. 543 af 6. juni 2007 Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v.)

Lov nr. 1078 af 23. december 1992 Lov om ændring af lov om social bistand, lov om stempelafgift og ligningsloven (Ophævelse af betaling for varig hjemmehjælp)

Lov nr. 546 af 6. juni 2007 Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Diæter m.v. til medlemmer af ældreråd)

Lov nr. 499 af 7. juni 2006 Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Lov nr. 1585 af 20. december 2006 Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om psykologer m.v. (Tilpasning af reglerne om tilsyn med løsningen af sociale opgaver til kommunalreformen samt regler om befordringsgodtgørelse i forbindelse med specialrådgivning i VISO m.v.)
Bekendtgørelse nr. 983 af 1. oktober 2008 Bekendtgørelse om hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte

Bekendtgørelse nr. 681 af 20. juni 2007 Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse nr. 328 af 22. april 1998 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder m.v. for hjælp efter §§ 71 og 72 i lov om social service

Bekendtgørelse nr. 1614 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.

Bekendtgørelse nr. 805 af 29. juni 2007 Bekendtgørelse om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v.

Bekendtgørelse nr. 616 af 15. juni 2006 Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. (Servicelovens §§ 79, 83 og 84)

Bekendtgørelse nr. 1524 af 16. december 2004 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. (Servicelovens §§ 65, 71 og 72) (Bagatelgrænse for opkrævning af betaling ved midlertidig hjemmehjælp)

Bekendtgørelse nr. 349 af 9. maj 2008 Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere

Bekendtgørelse nr. 568 af 18. juni 2009 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. (Servicelovens §§ 79, 83 og 84)
Vejledning nr. 9229 af 29. april 2005 Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser
Materialer uden links
Hvad er det?
Folketingets Bibliotek udarbejder en skræddersyet linkpakke/litteraturliste til alle lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler og redegørelser som hjælp til folketingsmedlemmernes ordførertaler. Dette kaldes baggrundsmateriale.

Biblioteket har valgt at gøre baggrundsmaterialet offentligt tilgængeligt. Materialet har dog karakter af at være et internt arbejdsredskab, der kan ses af eksterne.
Struktur
Baggrundsmaterialet består af forskellige afsnit. Det kan variere, hvor mange afsnit, der er i det enkelte baggrundsmateriale.

  • Under ”Høringssvar” finder du links til høringssvar og ministeriets høringsnotat. Høringssvar optræder kun i forbindelse med lovforslag
  • Under ”Tidligere debatter” er links til tidligere relevante parlamentariske dokumenter. Det kan være tidligere lov- eller beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser, § 20-spørgsmål eller udvalgsmateriale. Der linkes til Folketingets egen hjemmeside.
  • Under punktet ”Nævnt i forslaget” er medtaget materialer og kilder, der er nævnt i forslag eller bemærkninger. Hvis det er muligt, er der linket til en elektronisk version, men ellers vil der bare være en litteraturhenvisning.
  • ”Love og regler” – her finder du links til relevant lovgivning. Det gælder både lovgivning, der er nævnt i forslaget og andre regler. Her linkes til Retsinformation og EUR-Lex.
Offentliggørelse
Baggrundsmaterialet produceres til 1. behandlingen af det enkelte forslag eller til forhandlingen af forespørgslen eller redegørelsen. Målet er, at det offentliggøres senest fredag kl. 12 ugen før 1. behandlingen eller forhandlingen. Herefter vedligeholdes det ikke. Det publiceres i forbindelse med selve forslaget og kan findes i sagsoversigten. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er et parlamentarisk dokument, men udelukkende et servicedokument med relevante links og litteratur.
Vær opmærksom på:
Baggrundsmaterialet er et arbejdsredskab og derfor ikke en del af den parlamentariske proces eller de parlamentariske dokumenter.

Baggrundsmaterialet kan være udarbejdet med en meget stram deadline. Tidspresset ved sene fremsættelser kan betyde, at der i forbindelse med enkelte forslag kan være medtaget meget få henvisninger til tidligere debatter. Der lægges generelt vægt på, at baggrundsmaterialet er kortfattet.

Ligeledes gælder, at da der er tale om et arbejdsredskab målrettet brugen i Folketinget, tilstræber baggrundsmaterialet ikke at være udtømmende. Det vil derfor fremstå som et øjebliksbillede ved tidspunktet for 1. behandlingen. Det kan ligeledes være meget varierende, hvor mange materialer og f.eks. tidligere debatter, der findes inden for de forskellige lovgivningsområder.
Forfattere
Folketingets Bibliotek er ansvarlig for produktionen af baggrundsmaterialet.
Adgang til det nævnte materiale
I baggrundsmaterialet kan der forekomme materialer uden links. Folketingets Bibliotek har i de tilfælde ikke mulighed for at levere materialet. I stedet henviser vi til følgende muligheder:

Du kan henvende dig på dit lokale bibliotek og få hjælp der.
Du kan søge og bestille materialet i bibliotek.dk.
Du kan henvende dig til udgiveren med henblik på at rekvirere eller købe materialet.

Folketingets Bibliotek er et internt bibliotek og er ikke åbent for offentligheden.
Abonnement
Det er muligt at abonnere på baggrundsmaterialet.

Tegn abonnement her
Du kan søge hjemmesider og materiale frem via Google
Du kan søge og bestille materialet i bibliotek.dk
Du kan henvende dig på dit lokale bibliotek og få hjælp der.
Du kan henvende dig til udgiveren med henblik på at rekvirere eller købe materialet.
Folketingets Oplysning
Christiansborg
1240 Kbh. K.
Telefon: +45 3337 3338
Telefax: +45 3314 7060
Ophavsret og ansvarsfraskrivelse vedrørende baggrundsmaterialet
Ophavsretten til baggrundsmaterialet tilhører Folketinget. Derimod er det i mange tilfælde ikke Folketinget, der har ophavsretten til det materiale, der linkes til. Baggrundsmaterialet må frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må baggrundsmaterialet ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. Det er tilladt at linke til baggrundsmaterialet på Folketingets hjemmeside.

Baggrundsmaterialet indeholder links til andre hjemmesider, der opdateres af andre organisationer. Folketinget fraskriver sig ethvert ansvar i denne forbindelse, herunder i relation til nøjagtighed, aktualitet og oprindelse af denne information.

Baggrundsmaterialet indeholder henvisninger til oplysninger af generel karakter. Har man brug for egentlig rådgivning, bør man altid henvende sig til en specialist på det pågældende område. Folketinget påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle økonomiske konsekvenser i forbindelse med forkert anvendelse af informationer i baggrundsmaterialet. Folketinget påtager sig ikke ansvar for eventuelt misbrug af Folketingets baggrundsmateriale.