L 130 Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love.
(Et nyt patientklagesystem, mulighed for at klage over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed, forenkling af regler om tilsynsforanstaltninger m.v.).
Udvalg: Sundhedsudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 03-03-2010
1. behandlet / henvist til udvalg 16-03-2010
Betænkning afgivet 26-05-2010
2. behandlet/direkte til 3. behandling 01-06-2010
3. behandlet, vedtaget 03-06-2010
Ministerområde:
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Resumé:
Med loven etableres en ny myndighed, Patientombuddet, der skal være den ene klageindgang på sundhedsområdet. Patienter vil få mulighed for at klage over manglende efterlevelse af en række patientrettigheder og over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed, uden at der samtidig kan klages over bestemte sundhedspersoner.

Klager over bestemte sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed vil fremover blive behandlet af den anden klageindgang, Disciplinærnævnet, der afløser Patientklagenævnet. I Disciplinærnævnet vil der være ligelig repræsentation af patientrepræsentanter og sundhedsfagligt uddannede medlemmer.

Der åbnes med loven mulighed for dialog med den lokale region, når der klages over en sundhedsperson eller sundhedsydelse, der helt eller delvis betales af en region.

Herudover etableres Psykiatrisk Ankenævn, der skal behandle klager over visse af de lokale psykiatriske patientklagenævns afgørelser.

Lovforslaget var en udmøntning af regeringens kvalitetsreform og finanslovaftalen for 2009 og 2010.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 108 stemmer.