L 112 Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love.
(Harmonisering af beskatningen af fordringer i danske kroner og fremmed valuta og nedsættelse af beskatningen af kapitalindkomst m.v.).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 27-01-2010
1. behandlet / henvist til udvalg 23-03-2010
Betænkning afgivet 12-05-2010
2. behandlet/direkte til 3. behandling 28-05-2010
3. behandlet, vedtaget 01-06-2010
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven ændrer den særlige danske regel med at blåstemple obligationer ved at indføre generel skattepligt af privates gevinst og tab på fordringer.

Ændringerne gennemføres for at sikre, at EU-retten overholdes. Det sker ved at fjerne forskellen i beskatningen af obligationer i danske kroner og i fremmed valuta.

Ophævelsen af skattefriheden omfatter kun obligationer, der erhverves fra og med den 27. januar 2010. Privates eksisterende beholdning af blåstemplede obligationer vil fortsat være skattefri efter de hidtil gældende regler.

Merprovenuet fra ophævelsen af skattefriheden for blåstemplede obligationer anvendes på kompenserende skattenedsættelser. Den højeste skattesats for positiv kapitalindkomst nedsættes gradvis i løbet af de næste 5 år fra de nuværende 51,5 pct. til 42 pct.

Herudover indføres en bagatelgrænse for kursgevinster på 2.000 kr.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 58 stemmer (V, DF, KF og LA) mod 2 (EL); 50 (S, SF og RV) stemte hverken for eller imod.