L 105 Forslag til lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi.
(Samarbejde mellem menighedsråd m.v.).
Af: Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V)
Udvalg: Kirkeudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 14-01-2010
1. behandlet / henvist til udvalg 28-01-2010
Betænkning afgivet 17-03-2010
2. behandlet/direkte til 3. behandling 08-04-2010
3. behandlet, vedtaget 15-04-2010
Ministerområde:
Kirkeministeriet
Resumé:
Loven sikrer, at menighedsråd, som ønsker at indgå samarbejde om oprettelse af fælles menighedsråd for to eller flere sogne inden for et pastorat, fremover i færre tilfælde skal ansøge Kirkeministeriet om dispensation fra lov om menighedsråd.
Af loven fremgår, at et fælles menighedsråd fremover i højere grad selv kan fastsætte antallet af valgte medlemmer, ligesom der bl.a. skabes hjemmel til, at fælles menighedsråd kan vælge en kirkeværge for hver kirke. Endvidere foretages en række yderligere ændringer af teknisk karakter i lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi.

Baggrunden for lovforslaget var en gennemgang af dispensationsbestemmelserne i lov om menighedsråds kapitel 8. Disse bestemmelser havde fungeret en årrække, og de var i de senere år blevet benyttet i stigende omfang. Før menighedsrådsvalget i november 2008 modtog Kirkeministeriet således flere end 140 ansøgninger om dispensation til oprettelse af fælles menighedsråd på særlige vilkår i medfør af reglerne i kapitel 8. Kirkeministeriet imødekom alle disse dispensationsansøgninger, da ministeriet generelt fandt, at de enkelte menighedsråd er nærmest til vide, hvorledes det fælles menighedsråd bedst ville fungere lokalt. Der syntes derfor at være et behov for, at fælles menighedsråd i videre omfang selv kunne fastsætte rammerne for menighedsrådets sammensætning.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 96 stemmer (V, S, SF, KF, RV og EL) mod 16 (DF).