Socialudvalget 2009-10
SOU Alm.del
Offentligt
760889_0001.png
760889_0002.png
760889_0003.png
760889_0004.png
Folketingets Socialudvalg
DepartementetHolmens Kanal 221060 København K
Tlf. 3392 9300
Dato: 20. november 2009
Fax. 3393 2518E-mail ism@ism.dk
KFI/ J.nr. 2009-7894
Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 23. oktoberfølger hermed indenrigs- og socialministerens endelige svar påspørgsmål nr. 37 (SOU Alm. del).Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Simon Emil Ammitzbøll (LA).
Spørgsmål nr. 37:”Ministeren bedes oplyse antal forskellige kvinder, der har besøgt Reden iKøbenhavn inden for hvert af årene 2005, 2006, 2007 og 2008 samt førstehalvår af 2009- om muligt opdelt på nordiske og ikke-nordiske besøgende.Ministeren bede tillige oplyse, hvor mange besøgende der har været i 2008og første halvår 2009 efter den opgørelsesmetode, hvor hver besøgendekvinde tælles op til en gang pr. døgn. Endelig bedes ministeren vurdere,hvor stor en andel af de nordiske besøgende gennem de seneste år, der harindkomst fra salg af seksuelle tjenester.”
Svar:Indenrigs- og Socialministeriet har anmodet Reden København om at bidra-ge til besvarelse af spørgsmålet.”Redens statistik er baseret på PCD-klient, et data-system udviklet af Neo-com A/S. Reden indførte PCD i marts 2005, og har derfor siden kunne lavestatistik, dels på antal besøgende, antal spisende og sovende. Desudenregistreres antallet af dødsfald, hospitalsindlæggelser, graviditeter, voldtæg-ter m.m. Når Reden noterer en besøgende i døgnrapporten, noteres perso-nen kun én gang på et Rede-døgn, der strækker sig fra 15:00-14:59. Dette tiltrods for at en kvinde ofte aflægger Reden mange besøg i løbet af det be-skrevne tidsrum.Reden differentier i sin døgnrapport mellem nordiske kvinder (fortrinsvisdanske) og ”ikke-nordiske-kvinder”, fordi det vurderes, at disse to gruppers
2
behov ofte er forskellige, og fordi det er vigtigt at kunne konstatere, hvormange ”ikke-nordiske” kvinder der benytter Redens tilbud.Det er vigtigt at understrege, at tallene for 2005 kun præsenterer 10 af årets12 måneder, da PCD først blev indført i marts måned. Men tallene er somfølger:Tabel 1 viser antallet af forskellige kvinder, der har besøgt Reden i perioden2005-2008 samt 1. halvår 2009, opdelt på nordiske og ikke-nordiske besø-gende. Tallene er baseret på en optælling af, hvor mange forskellige kvinderReden har haft kendskab til i de enkelte år. De må dog betragtes som cirka-tal, da Reden som anonymt tilbud som udgangspunkt ikke registrerer kvin-derne under navn, cpr-nr. mv.Tabel 1.Antal forskellige besøgende kvinder 2005-2007NordiskeIkke-nordiske2009 (1.halvår)301-2008382574 (60,0%)2007653403 (38,2 %)2006663154 (18,9 %)2005465129 (21,7 %)
I alt301 (100 %)956 (100 %)1056 (100 %)817 (100 %)594 (100 %)
Ændret optællingsmetode i 2008Reden blev i slutningen af 2008 gjort opmærksom på af Indenrigs- og Soci-alministeriet, at der var unøjagtigheder, der gjorde sig gældende i måden atindsamle data på. Eksempelvis har det elektroniske journaliseringssystemikke umiddelbart mulighed for at optælle, hvor mange forskellige kvinder derbenyttede Reden, i og med at kvinderne er anonyme, og derfor er deres cpr-numre ikke registreret. Reden har naturligvis den største interesse i, at af-rapporteringen er nøjagtig, hvilket er årsagen til, at der er indført nye proce-durer hvad angår indsamlingen af data. Det indebar derfor i stedet, at Redenmanueltgennemgik samtlige registreringer for 2008, for at komme frem til etsikkert antal forskellige brugere. Det skal derfor også nævnes at Reden i2008, har registreret besøg af 17 personer med nordisk oprindelse og 54med ikke-nordisk oprindelse, der har benyttet Reden, men ikke oplyst etnavn. Af denne årsag er de udeladt fra optællingen.I et tidligere svar til Folketinget SOU spørgsmål nr. 10 fra 2008 fremgik det atantallet af forskellige besøgende i 2008 (1. halvår) var 1.202. Dette skøn varsåledes estimeret før indføringen af ny procedure ved indsamlingen af data.Det korrekte tal er 956 forskellige kvinder for hele 2008 som beskrevet oven-for.
3
Siden februar 2009 er de udenlandske kvinder blevet henvist til Reden Inter-national (uddybes senere). Derfor opgøres kun antallet af forskellige nordi-ske (fortrinsvis danske) kvinder i 2009.Tabel 2 viser det samlede antal besøg i perioden 2005-2007 samt 1. halvår2008, hvor hver kvinde registreres som besøgende én gang pr. vagtdøgn.
Tabel 2.Antal besøg registreret én gang pr. vagtdøgn 2005-2008.(Tabellen viser, hvor mange besøg i alt kvinderne i tabel 1 har aflagt i Re-den)År:2005200620072008Antal:9.1358.73413.07215. 039En væsentlig årsag til stigningen i besøgstal skal findes i stigningen af besøgaf kvinder af ikke-nordisk oprindelse på Reden i 2008.Reden opgør stadig (på lige fod med tidligere), hvor mange besøg Redenhar (og altså ikke nødvendigvis besøg af forskellige kvinder), da det er dissedata der fortæller om travlheden på Reden.Reden registrerede i 2008 i alt 7368 antal besøg af kvinder af ikke nordiskoprindelse. De ikke nordiske kvinder udgjorde således i 2008 49 % af Re-dens samlede antal besøgende.I forhold til 2007 er andelen af ”ikke-nordiske” kvinder, ud af det samledeantal besøg på Reden steget med 10,8 pct. point (fra 38,2 % i 2007, til 49 %i 2008)Tabel 3.Antal besøg registreret én gang pr. døgn aflagt af ikke-nordiskekvinder.År:20052006200720082009Antal:19811650500273681876I 2009 så Reden sig nødt til at præcisere målgruppen nærmere, da man påReden oplevede ikke længere at kunne assistere både de nordiske og deikke nordiske kvinder med deres problemstillinger. Dette indebar, at Redenfra den 6. februar 2009 begyndte at viderevisitere de udenlandske kvinder tilReden International beliggende i Colbjørnsensgade og udelukkende tageimod de udenlandske kvinder, der måtte stå i en akut nødsituation. Dette harnaturligvis medført en betydelig nedgang i antallet af besøg og antallet afforskellige besøgende på Reden i 2009. Kloge af skade er der nu indført enmetode, således at der hver morgen registreres, om der har været nyhen-vendelser, således at man til en hver tid har en måling på, hvor mangefor-skelligekvinder, der benytter Reden i det indeværende år.
4
Hvad angår spørgsmålet om, hvor stor en andel af de nordiske besøgende,der gennem de seneste år, har haft indkomst fra salg af seksuelle ydelser,så har Reden ikke oplysninger om dette. Redens tilbud er rettet mod enmålgruppe, der omfatter kvinder i prostitutions- og stofmiljøet, der er omfattetaf Servicelovens tilbud, og er derfor ikke kun et tilbud til prostituerede. Debesøgende kvinder oplyser langtfra altid, hvorvidt de sælger seksuelle ydel-ser eller ej.”Ministeriet har ikke oplysninger om besøgstallene, udover de ovenfor anfør-te.
Karen Ellemann/ Peter Juul