Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10
AMU Alm.del
Offentligt
788803_0001.png
788803_0002.png
Folketingets ArbejdsmarkedsudvalgChristiansborg1240 København K
BeskæftigelsesministerietVed Stranden 81061 København KT 72 20 50 00E bm@bm.dkwww.bm.dkCVR 10172748EAN 5798000398566
Arbejdsmarkedsudvalget har i brev af 4. januar 2010 stillet følgende spørgsmål nr.150 (AMU alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fraHans Skibby (DF).
21. januar 2010J.nr. 2010-0000908

Spørgsmål nr. 150:

” Vil ministeren oplyse et skøn over antallet af henholdsvis polske og tyskestatsborgere, som i dag opholder sig i Danmark og er i beskæftigelse på detdanske arbejdsmarked”

Endeligt svar:

Det kan oplyses, at der ultimo oktober 2009 var godt 5.200 borgere fra Polen ogknap 6.700 borgere fra Tyskland, der havde lønnet beskæftigelse i Danmark.Oplysningerne kan ses i et nyt nøgletalssystem, som Arbejdsmarkedsstyrelsen harudviklet til brug for overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet. Systemet gi-ver et overblik over antallet af beskæftigede udenlandske arbejdstagere i Danmark,både fra EU- og tredjelande.Nøgletalssystemet vises på Arbejdsmarkedsstyrelsens statistikportal på adressenwww.jobindsats.dk.I nøgletalssystemet indgår udenlandske borgere, der har fåetopholdstilladelse efter 1. januar 2004 (som opgjort i Udlændingeservices udlæn-dingeregister), og som har et cpr- eller skattecpr-nummer. Disse borgere er blevetmatchet op mod oplysninger fra SKAT. Udenlandske borgere, der har haft en A-indkomst på minimum 1.000 kr. pr. måned fra samme virksomhed, hvoraf der erbetalt arbejdsmarkedsbidrag, indgår i populationen.Endvidere indgår borgere fra de nye EU-lande med aktive arbejdstilladelser. Per-soner med bopæl i et af de nye EU-lande i forbindelse med udvidelsen af EU skullei overgangsperioden 1. maj 2004 til 1. maj 2009 have en særlig arbejdstilladelse forat kunne arbejde i Danmark. Efter 1. maj 2009 skal disse personer – på linje medandre EU-borgere - have et opholdsbevis til arbejde/selvstændig erhvervsdrivende.Følgende grupper medtages ikke i nøgletalssystemet:• EU-borgere, der ikke har et opholdsbevis. EU-borgere kan efter EU-reglerne op-holde sig og arbejde i Danmark i op til tre måneder uden opholdsbevis.• Personer fra de nordiske lande. Borgere fra de nordiske lande skal ikke have op-holdsbevis for at kunne arbejde i Danmark.
• Indpendlere. Udenlandske borgere med bopæl i udlandet, som pendler til Dan-mark for at arbejde, skal ikke have et opholdsbevis.• Selvstændig erhvervsdrivende, der ikke får udbetalt A-indkomst (på minimum1.000 kr)• Udenlandske borgere, som har fået tildelt ophold i Danmark før 1. januar 2004.Ved opslag på adressenhttp://www.jobindsats.dk/sw9795.aspkan man få yderlige-re oplysninger om tallene, ligesom disse kan fordeles på geografisk område, op-holdsgrundlag, branche, år for opholdsgrundlag og nationalitet.
Venlig hilsen
Inger Støjberg
2