Retsudvalget 2009-10
REU Alm.del
Offentligt
764625_0001.png
764625_0002.png
FolketingetRetsudvalgetChristiansborg1240 København K
Dato:Kontor:Sagsnr.:Dok.:
27. november 2009Civil- og Politiafde-lingen2009-150-1447JEE42184
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 143 (Alm. del), som Folke-tingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 16. november 2009.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).
Brian Mikkelsen/Johan Legarth
Slotsholmsgade 101216 København K.Telefon 7226 8400Telefax 3393 3510www.justitsministeriet.dkjm@jm.dk

Spørgsmål nr. 143 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Ministeren bedes oplyse, hvilken myndighed som gav tilla-delse til den makulering af materiale vedrørende SAP, som eromtalt i PET-kommissionens redegørelse bind 12 side 188note 508, herunder om den daværende justitsminister var in-volveret i beslutningen?”

Svar:

Som anført i forbindelse med den samtidige besvarelse af spørgsmål nr.142 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg blev det omhandlede materia-le makuleret som led i en generel revision af efterretningstjenestens sagerpå det politiske område. Revisionen blev iværksat på initiativ af efterret-ningstjenestens ledelse.Hverken Politiets Efterretningstjeneste eller Justitsministeriet ses at værei besiddelse af oplysninger, der tyder på, at den daværende justitsministerskulle have været involveret i beslutningen om revision af de pågældendesager.
2