Det Energipolitiske Udvalg 2009-10
EPU Alm.del Bilag 138
Offentligt
791899_0001.png
791899_0002.png
Klima- og energiminister Lykke FriisKlima- og EnergiministerietStormgade 2-61470 København K
29. januar 2010
Kære Lykke FriisDen nuværende positive udvikling i opstilling af vindkraft på land ogøget lokalt medejerskab, som bl.a. var målet med VE-loven i 2008,risikerer at blive bremset af flaskehalse i udbygningen af de lokale 150kV-net.De nuværende rammer for beslutning og planlægning for netudbygningaf de lokale 150 kV-net medfører, at vindmølleprojektudviklerne har enstor usikkerhed i forhold til det faktiske tidspunkt for nettilslutning ogdermed driftsstart for nye vindmøller.Denne usikkerhed om driftsstart resulterer i:-Mindre incitament for lokalbefolkningen til at købe andele i nyevindmølleprojekter, som følge af usikkerhed omtilslutningstidspunkt/driftsstart og dermed projektets samledeøkonomiLangsommere udbygning af vindkraft og dermed mindre bidrag tilopfyldelsen af VE-målsætningerne, i forhold til de planer somkommunerne og projektudviklerne arbejder ud fra på nuværendetidspunkt.
-
Incitamentet til lokalt medejerskab vil blive yderligere forringet iperioden frem mod det nuværende energiforligs udløb i 2012, idet dervil opstå øget tvivl om afregningsordningen i takt med, at projekternesforventede nettilslutnings-/driftstartstidspunkt nærmer sig 2012.Konkret beder vi dig derfor om at se på vilkårene for nettilslutning fornye vindmøllegrupper.Det er vores vurdering, at problemet næppe kan løses under denuværende rammebetingelser. Netselskaberne og Energinet.dk erpositive i forhold til løsninger på problemstillingen, men de kannaturligvis ikke tage initiativer, der ikke er i overensstemmelse medlovgivningen.
Danmarks VindmølleforeningEllemarksvej 478000 Århus CTlf. 8611 2600Fax 8611 2700www.dkvind.dkVindmølleindustrienRosenørns Allé 9, 5. salDK-1970 Frederiksberg CTlf. 3373 0330Fax 3373 0333www.windpower.org
Da vi generelt forventer at se problemer med nettilslutning, specielt ide ”vindrige” kommuner, anmoder vi dig derfor om at gå ind i sagen ogvurdere, hvad der er nødvendigt, for at sikre at rammerne fortilrettelæggelse og udførelse af netudbygning kan ske i tætsammenhæng med opførelsen af nye vindmøller, således atudbygningen kan fortsætte i forhold til de lokale ønsker og med godeincitamenter til lokale køb af andele i de nye vindmøller.For at belyse sammenhængen mellem rammer og tidsplan forudbygningen af 150 kV-nettet og realiseringen af VE-loven har vivedlagt et par konkrete beskrivelser af problemstillingen i Ringkøbing-Skjern Kommune:---Energicenter-Nords henvendelse til dig (25. januar - kopi sendt tilos) om manglende udbygning af 150 KV nettetKorrespondance mellem Jens K. Pedersen og Energinet.dk (8. og13. januar – teksterne medsendt som bilag til dette brev)
Med venlig hilsen
Asbjørn BjerreDanmarks Vindmølleforening
Jan HyllebergVindmølleindustrien
Kopi til Folketingets energipolitiske Udvalg