Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09
AMU Alm.del
Offentligt
687000_0001.png
687000_0002.png
687000_0003.png
687000_0004.png
687000_0005.png
687000_0006.png
687000_0007.png
687000_0008.png
687000_0009.png
687000_0010.png
687000_0011.png
687000_0012.png
687000_0013.png
687000_0014.png
687000_0015.png
687000_0016.png
687000_0017.png
687000_0018.png
687000_0019.png
687000_0020.png
687000_0021.png
687000_0022.png
687000_0023.png
687000_0024.png
687000_0025.png
687000_0026.png
687000_0027.png
687000_0028.png
687000_0029.png
687000_0030.png
687000_0031.png
687000_0032.png
687000_0033.png
687000_0034.png
687000_0035.png
687000_0036.png
687000_0037.png
687000_0038.png
687000_0039.png
687000_0040.png
687000_0041.png
687000_0042.png
687000_0043.png
687000_0044.png
687000_0045.png
687000_0046.png
687000_0047.png
687000_0048.png
687000_0049.png
687000_0050.png
687000_0051.png
687000_0052.png
687000_0053.png
687000_0054.png
687000_0055.png
687000_0056.png
687000_0057.png
687000_0058.png
687000_0059.png
687000_0060.png
687000_0061.png
687000_0062.png
687000_0063.png
687000_0064.png
687000_0065.png
687000_0066.png
687000_0067.png
687000_0068.png
687000_0069.png
687000_0070.png
687000_0071.png
687000_0072.png
687000_0073.png
687000_0074.png
687000_0075.png
687000_0076.png
687000_0077.png
687000_0078.png
687000_0079.png
687000_0080.png
687000_0081.png
687000_0082.png
687000_0083.png
687000_0084.png
687000_0085.png
Beskrivelse af Jobcenter Nyborgs indsats i forbindelse med projekt ”Aktive –Hurtigere tilbage”Jobcenternavn: Jobcenter NyborgKontaktperson: Lenna Vogn PetersenStrategiJobcenter Nyborg vil overordnet set tilrettelægge indsatsen med fokus på, at flest mulige borgereraskmeldes eller delvist raskmeldes på baggrund af indsatsen.Gennem de ugentlige opfølgningssamtaler udfordres deltagerne på, hvad der skal til for at kommetilbage til arbejdsmarkedet/jobbet. Der sættes ind med målrettede tilbud udfra den enkeltes behovog forudsætninger for at deltage i tilbud.Fokus i indsatsen er således den hyppige opfølgning kombineret med målrettede og relevanteaktiviteter, som drives af jobcenteret eller i samarbejde med andre aktører. Jobcenter Nyborg har iforvejen iværksat vejledningsforløb og forsøg med en særlig indsats målrettet personer sygemeldtmed stress.Jobcenter Nyborg har i 2008 haft en strategi på sygedagpengeområdet, hvor fokus har været på attilbyde aktive tiltag som led i indsatsen. Jobcenteret har i den forbindelse fået midler af Det lokaleBeskæftigelsesråd til at etablere et arbejdsfastholdelsesteam, hvori er ansat en projektmedarbejderog en fysioterapeut. Arbejdsfastholdelsesteamet vil med fordel kunne få en rolle i indsatsen,eksempelvis i gennemførsel af aktive tilbud og afholdelse af de ugentlige kontaktsamtaler.Organisering og personaleHer skal der peges på følgende elementer, som kan indgå i beskrivelsen, idet det bemærkes, atbeskrivelsen bør være kortfattet:Beskrivelse af organiseringen/styringen af indsatsen – evt. via flowdiagram.Hvordan sikres den ledelsesmæssige bevågenhed, herunder evt. styregruppe, fast pkt. påledelsesmøder, ansvarlig daglig leder?Projektet følges tæt af gruppeleder på sygedagpengeområdet, som via regelmæssige gruppemødersikrer den nødvendige bevågenhed på projektet. Herudover vil projektet løbende blive fulgt afjobcentrets ledergruppe i forhold til hvilke resultater projektet afstedkommer.Hvem har opgaven med at afgøre, hvilke tilbud den enkelte deltager skal have?Herunder beskrives medarbejdernes kompetencer, om det er samme medarbejder, der træfferbeslutning om tilbud efter LAB loven og beslutning om tilbud af forebyggende og afklarendekarakter, og om der er medarbejdere med særlige kompetencer, der træffer beslutning om tilbud tilsærlige målgrupper. Er der iværksat særlige initiativer, der klæder medarbejderne på til at løseopgaven?
1
Det er den enkelte sagsbehandler, der har kompetencen til at iværksætte aktiviteter inden for denramme der er givet. Det gælder både ved tilbud i forhold til LAB loven og tilbud af forebyggendeog afklarende karakter.Sagsbehandlerne i sygedagpengegruppen har i 2008 løbende arbejdet med projekter forsygedagpengemodtagere, og der har som led i Jobcentrets handleplan på sygedagpengeområdet,været iværksat både decideret undervisning i forhold til mulighederne for en aktiv indsats og etledelsesmæssigt fokus på en aktiv indsats.Jobcenteret har i det seneste år således gjort sig en række erfaringer med aktive tilbud forsygedagpengemodtagere, som sikrer, at sagsbehandlerne har viden om og forståelse for hvilkeindsatser, den enkelte vil kunne profitere af i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet.Hvad gøres der for at minimere risikoen for, at der opstår ventetider for den enkelte deltager,der bevæger sig mellem forskellige tilbud i indsatsen?- For at minimere ventetider mellem forskellige tilbud i indsatsen etableres en jobklub forsygemeldte, som vil kunne rumme såvel borgere, der er nysygemeldte og borgere med længeresygemeldinger. Herudover vil aktiviteter med løbende optag kunne minimere ventetidernevæsentligt.Samarbejdet med eksterne parter. Herunder beskrives i hvilket omfang og til hvilke opgaverjobcenteret inddrager andre aktører/eksterne leverandører i løsningen, og hvordan samspilleter med øvrige eksterne parter (a-kasser, praktiserende læger og andre relevante fagpersoner).- Der etableres et tæt samarbejde med a-kasserne for så vidt de sygemeldte uden arbejdsgiver.Jobcenter Nyborg har som led i den føromtalte handleplan på sygedagpengeområdet etableretinformationsmøder for nysygemeldte. Disse møder er opdelt i forhold til, om det er sygemeldte meden arbejdsgiver eller ledige sygemeldte. Ved informationsmøderne for nysygemeldte medarbejdsgivere deltager en repræsentant for A-kasserne. Ved disse møder vil der efterfølgende blivearbejdet med rundbordsamtaler med den sygemeldtes arbejdsgiver. Ved informationsmøder forsygemeldte ledige deltager statslige medarbejdere. Det planlægges desuden en møderunde hos depraktiserende læger i kommunen i forbindelse med indsatsen, med henblik på at beskrive hvadprojektet indeholder, og hvilke indsatser de sygemeldte vil få tilbudt.Der vil desuden være et tæt samarbejde med flere andre aktører om forløb for sygemeldte, og i denforbindelse etableres forskellige forløb til de forskellige målgrupper, da der kan være stor forskel påhvilke problematikker de enkelte grupper har. Her skelnes eksempelvis mellem forløb for fleksjobvisiterede, forløb for sygedagpengemodtagere med lettere stressrelaterede lidelser, personer medalvorligere psykiske lidelser, personer med fysiske lidelser osv.Er indsatsen fælles for alle eller rettes det imod bestemte dele af målgruppen – fx særligeforløb for personer, der bliver syge fra ledighed eller forskellige forløb for personer, der ersygemeldte og personer, der er fleksjobvisiterede? Er der dele af målgruppen, som har brugfor en helt speciel indsats?I forhold til fokus i indsatsen vil der desuden være forskelligheder afhængigt af om personer ersygemeldt med arbejdsgiver, eller sygemeldt fra ledighed
2
Indsatsen for dem med en arbejdsgiver, vil typisk være meget koncentreret om at en delvistilbagevenden til arbejde hurtigst muligt evt. kombineret med at følge et aktivt tilbud.Indsatsen for ledige sygemeldte, vil typisk indeholde en plan for hvad der skal til for at fåpågældende tilbage til arbejdsmarkedet. Denne plan bliver typisk til i samarbejde med a-kassen ogden statslige del af jobcentret. I planen vil der typisk skulle tages stilling til om pågældende skalforetage brancheskift med henblik på tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I den forbindelse vilvirksomhedspraktik være et redskab, der vil blive benyttet meget.Hvordan håndteres undtagelserne, herunder hvilken behandling (typer og indhold), som Iforventer vil give anledning til at friholde personer fra indsatsen?Jobcenter Nyborg vurderer i udgangspunktet, at indsatsen vil kunne tilrettelægges, således at stortset de fleste personer i målgruppen vil kunne deltage i aktiviteter, med undtagelse af de sygemeldtehvor tilbagevenden til arbejdsmarkedet ikke er realistisk eksempelvis borgere der har påbegyndt enførtidspensionssag og personer i terminalstadiet.Indsatsen planlægges ud fra, at den skal kunne rumme deltagere, som er i gang med etbehandlingstilbud, er vendt delvist tilbage til arbejdsmarkedet og har forskellige fysiske og psykiskeproblemer.
Kontaktforløb.Hvad er samtaleforløbets indhold og hvad er jobsigtet i forløbet? Herunder beskrives hvadder vægtes højt i samtalen – principper, filosofier og vurderinger.Samtaleforløbets fokus vil være at afdække mulighederne for tilbagevenden til arbejdsmarkedethurtigst muligt. For personer sygemeldt fra arbejde, vil forløbet koncentrere sig om hvilke barrierer,der er for en tilbagevenden til jobbet og der vil blive arbejdet med mulighederne for delvistilbagevenden.For personer sygemeldt fra ledighed, vil der typisk være fokus på at afdække om pågældende fortsatvil kunne arbejde inden for den branche pågældende var i før sygemeldingen og såfremt dette ikkeer sandsynligt, vil mulighederne for brancheskift blive drøftet.Hvordan tilrettelægges kontaktforløbet, herunder om det er kollektivt eller individuelt elleren kombination og hvorfor?Der arbejdes med en kombination af kollektivt og individuelt kontaktforløb for deltagerne iprojektet og for kontrolgruppen.Alle nysygemeldte deltager i kollektive informationsmøder og vil efterfølgende blive indkaldt tilpersonlige samtaler undervejs i forløbet.Modtagere af ledighedsydelse vil primært blive indkaldt til personlige samtaler i jobcentretkombineret med kontaktforløbssamtaler afholdt af den anden aktør, der får til opgave at afviklejobklub for personer på ledighedsydelse.
3
Tilbud efter LAB loven.Hele tilbudsviften er en mulighed, men er der noget jobcenteret satser mere på end andetog hvad er jobsigtet?Jobcenter Nyborg har i forbindelse med handleplanen på sygedagpengeområdet brugt aktive tilbudsom en vigtig del af sygedagpengeindsatsen. Derfor har jobcenteret allerede tilbud, som vil blivevidereført og udbygget i forbindelse med projektet. Der planlægges med fortsættelse/ etablering affølgende typer tilbud.Trænings- og motivationsforløb for sygemeldte med lettere stress / depressionTrænings- og motivationsforløb for sygemeldte med sværere psykiske diagnoserJobklub for sygemeldteJobklub for fleksjobvisiteredeCoachsamtalerTræningsforløb for sygemeldteKlippekort til motionForløb med fokus på livstilVirksomhedspraktikkerDelvise raskmeldingerAlle disse typer af forløb forventes tilrettelagt, så det er muligt at kombinere de forskellige tilbud ogmulighed for at kombinere en delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller et behandlingsforløbmed deltagelse i et af tilbudene.
Skal der gives en (lidt) anden type tilbud til projektets målgruppe, end der almindeligvis gives tildem, der i dag er omfattet af LAB loven.Er der tilbud, som er rettet direkte mod dele af målgruppen.
Forebyggende og afklarende tilbud.Hvilke tilbud vil jobcenteret benytte og hvad er jobsigtet?Som ovenforEr der nogle indsatser jobcenteret forventer større behov for end andet?Er der tilbud, som er rettet direkte mod dele af målgruppen?
4
Samsøgade 38700 HorsensTel +45 76 29 47 00Fax +45 75 62 08 65jobcenter@horsens.dkwww.jobcenterhorsens.dk
Dato:18.november2008
”Aktive–hurtigeretilbage”BeskrivelseafindsatsenDereribeskrivelseafindsatsen,tagetudgangspunktidenskabelonarbejdsmarkedsstyrelsenreferertilinotatet–Jobcentrenesbeskrivelseafindsatsen–hvordanførereindsatsentilresultater?Jobcenternavn:JobcenterHorsensKontaktperson:Dagligleder:BirgitteSalling–Projektleder:AnnetteDuedalStrategiIndfrielsenafdeiprojektetindskrevnesucceskriterieropnåsblandtandetvedenhurtigerescreeningafdesygemeldteviaenaftelefoniskkontaktumiddelbartefter,atsygemeldingeneranmeldttilHorsensKommune.Enhurtigerekategoriseringafmatch1‐3ogderafenhurtigerebehovsvurderingforspecifikindsats.Hurtigerevisitation,hvorvurderingenafhvilkeindividuelleindsatser,derskalsættesiværkfordenenkeltefastlæggessamttætugentligopfølgning.Disseparametreskaldannegrundlagforenhurtigerejobrettetindsatsderhartilformål,atdensygemeldtekommertilbageijob,blivedelvisraskmeldtog/ellerdeltageietaktivttilbudefterLABlovenellerettilbudafforebyggendeogafklarendekarakter.Organiseringogpersonale.Derviltilprojektetværetilknyttetendagligleder,enprojektleder,enfagligkonsulent,enlægekonsulent,envirksomhedskonsulentefterbehovogtosocialfagligesocialrådgivere.Denoverordnedeledelse,vilblivevaretagetafdennuværendedagligelederafsygedagpengeafdelingen.Processenvilforegåmedudgangspunktinedenståendediagram:
5
Telefoniskkontakt
UmiddelbartefterkendskabtilsygemeldingScreening/kategoriseringVisitationAktivttilbud
Inden8.ugeInden8.ugeInden12.uge–herefterløbende
OpfølgningHverugeStatuspåprocessenogmålsætningenvilværeetdagsordenpunktpådeugentligeledermøderogherudovervilderbliveafholdt14dagsstatusmøderforteamet.Dentætteopfølgningpåprocessen,vilværemedtilatfastholdefokuspådeiprojektetsfastsattemilepæle/succeskriterier.Fokuspåprojektopgavenfastholdesved,atdetosocialfagligsagsbehandlere,derblivertilknyttetprojektet,ikkeharyderligearbejdsfunktioneriafdelingen.Foratopnåkvalitetitilbudsgivningen,tagesderhøjdeforflereforskelligeparametre,herunderdetlægeligeskøn.Iforbindelsemedvisitationenafgøres,isamrådmedlægekonsulenten,hvilkeindividuelletilbuddenenkeltedeltagerskalmodtage.Heleteametforbedredespåopgaven,vedetfællesopstartsseminar,hvorprocessendetaljeretbeskrives,hvormilepæle/succeskriterierpræciseresogdetjobrettedefokuskonkretiseres.DetosocialfagligesagsbehandleropkvalificeresyderligetilopgavenvedeneventuelstudieturtilEngland,dermedstorsuccespraktisererugentligekontaktforløb.Kurserisundhedsfremmedeforanstaltningeroginternemøderomkringforståelsenaftættereugentligekontaktsamtalerogudfordringenheraf.Somtidligerebeskrevetiprojektbeskrivelsen,forestillerviosprocessenvilindeholde3faser.Forberedelsesfasen:Udvælgelses‐ogelleransættelsesafprojektmedarbejdereDerkanvælgesatsøgebådeinterntogeksterntOpkvalificeringafprojektmedarbejderneEksempelvisstudieturtilEnglandsommedstorsuccespraktisererugentligekontaktforløb,kurserisundhedsfremmendeforanstaltninger,internændringafforståelsenomkringtættereugentligekontaktsamtalerogudfordringenherafBehovsanalysepåforebyggendeogafklarendeforløbBearbejdningafeksisterendestatistiskmateriale
IndhentningaftilbudpåforebyggendeogafklarendeforløbForventningsafstemningAktivitetsfasen:OpstartafugentligekontaktsamtalerISamtalernetagesderudgangspunktide5opmærksomhedspunkter,foratfastholdedenjobrettedevinkelisamtalerne.
OpfølgningpåvisiteredetilbudDerfølgesligeledesugentligoppåvisiteredetilbudRegistreringRegistreringenvilbliveudførtihenholdtildeforskrevneregistreringsanvisningerjf.bilag6iprojektbeskrivelsen.Dervilsomlediregistreringenafborgerederafslårtilbuddet,bliveudarbejdetretningslinjerforeventuellesanktionskrav.
6
Afslutningsfasen:Endnuikkeafsluttede/afklaredeborgereoverdragestilbeskæftigelsesrådgivereisygedagpengeafdelingen.RegistreringsmaterialetbearbejdesEffektenafdeforebyggendeogafklarendeforløbbeskrivestilbådeinterntogprojektmæssigbrugEnstordelafdetilbud,afforebyggende,afklarendeogsundhedsfremmendekarakter,vilbliveudbudttilandenaktør.Desamarbejdsaftalerderaftales,vilsomdenuværendeaftaler,værefleksiblemedløbendeaf‐ogtilgang.Dervedsikresdermodventelisteroguhensigtsmæssigelangeforløb.JobcenterHorsensvilistorudstrækningsamarbejdemedøvrigesamarbejdspartner,herunderpraktiserendelægerogfagforbund,hvilkeviiforvejenhargodeogtættesamarbejdsrelationtil.JobcenterHorsensharetableretetdialogforumforrelevantefagforbundogetformaliseretsamarbejdemeddelokalepraktiserendelæger.Udvælgelseskriterierneforbådedeltagergruppenogkontrolgruppen,vilfølgedenfællesmodelderudarbejdestilprojektetsformål.(bilag1)Derskelnes,fordeltageretilprojektet,ikketilvarighedellerbegrænsninger,dabådematch1,2og3vilværepotentielledeltagertilprojektet.Fleksjobvisiteredeudvælgesudfraprojektetsangivneforskrifter.Screeningenforegårsomtidligerenævnt,alleredeidetøjeblikHorsensKommunebliverbekendtmedsygemeldingenogindsatsenerindividuel,altefterhvilkenindsatsderivisitationenvurderesnødvendig.Iogmedmålgruppenervalgtsåbredt,kanderikkepåforhåndtilrettelæggesenspecifikindsats,ogderforviltilbudsviftenligeledesnødvendigvissigtebredt.Deiprojektbeskrivelsensindskrevnefriholdelseskriteriervilalleredeblivevurderetiscreeningsøjeblikketogviaetoplysningsskemablivergenvurderetatteamet.Deindsamledeoplysningsdatapåfriholdelservilindgåidokumentationen.Allefriholdelsesårsagervilbliveregistreret,idettilprojektetforskrevneregistreringsanvisningerjf.bilag6.Kontaktforløb.Indholdetafallesamtaleforløbermedfokuspåarbejdsevneprincipperne.Dertalesressourcerfremforbegrænsningerogdefemopmærksomhedspunktereromdrejningspunktetfordenjobrettedevinkelpåsamtalerne.Allesamtalernevilværeindividuelle,dadertagesibetragtning,atmålgruppenbliverrepræsenteretbredtogikkeeksempelvispåspecifikkebegrænsninger.TilbudefterLABloven.Heletilbudsviftenvilblivetagetibetragtning,daviikkepåforhåndkendermålgruppen.Jobsigtetvilaltidværekortestvejtilselvforsørgelse.Deltagerneiprojektet,kanudoverdetilbuddereromfattetafLABloven,blivetilbudtforebyggendeogafklarendeforløb,hvilketvipt.ikketilbydervoresøvrigesygemeldteborgere.Kontrolgruppenvilværeligestilletmedvoresøvrigesygemeldteborgere,hvilketvilsigeatdeikkemodtagertilbudomforløbaf
7
forebyggendeogafklarendekarakter.Denudvidedeindsatsforprojektetsdeltagere,vilformentligkunneafspejlesigpositivtiresultatet.Indsatsenforbådedeltagerogkontrolgruppen,vilbliveregistreretihenholdtilregistreringsanvisningerjf.bilag6.Alleindsatservurderesindividuelt,dadersatsespåenbredmålgruppe.Derkanpåforhåndikkeudpegesspecifikketilbud,rettetmodenbestemtbegrænsningiarbejdsevnen,daviførstkendermålgruppenvedscreeningen.Forebyggendeogafklarendetilbud.Tilbuddenekanbeståafenellerflereaffølgende:FysisktræningEksempelvistræningafkyndigfysioterapeut.KostvejledningEksempelvisandenaktørsomerspecialistpåområdetPsykologhjælpPsykologiskafklaringsforløb–andenaktørRygestopkurserAndenaktør–eksempelvisinterntudfraKRAMprincipperne
Tilbuddeneerindividuelle,altefterhvilkebehovdenenkeltedeltagermåttehave.Dogbliverallesagertilknytteenlægekonsulentsvurderinglangttidligere,hvilketerennypraksisogforbeholdtprojektetsdeltagere.Detkanvisesig,nårmålgruppenbliverkendtforsagsbehandlerne,atdertegnersigetbillede,rettetmodenbestemtindsats.Dennesituationtagesdernaturligvishøjdeforisamarbejdsaftalernemeddeeksterneaktører.Registreringogvidereformidlingafmetoderneogresultaterne,bliverligeledesenopgaveforteamet.Vidensopsamlingogmetodeudviklingsessomenforudsætningforengodogdriftsikkerindsatsoverforvoressygemeldteborgere,ogsåidetfremtidigearbejdeisygedagpengeafdelingen.
8
Ansøgning om deltagelse i projekt ”Aktive – hurtigeretilbage”.Ansøger:Jobcenter Randers, Regimentvej 10, 8930 Randers NØKontaktperson:Kommunal jobcenterchef Ole Toft AndersenE-mail:ole.andersen@randers.dkTlf.nr: 8711 7801Mobil: 5156 2200
Strategi:Jobcenter Randers har med succes i de seneste par år gennemført et stort strategisk projekt med atgive aktive tilbud til alle kontanthjælpsmodtagere inklusive de sygemeldte. Strategien har været, atingen kan undtages fra tilbud. Det er derfor jobcentrets opgave at finde tilbud, der matcherkontanthjælpsmodtagernes reale muligheder for at indgå i tilbud. Vi har derfor defineret en bredpalet af tilbud, der principielt betyder, at alene personer omfattet af barsels reglerne kan undtagesfra tilbud.Det er Jobcenter Randers intention på mange måder at kalkere den indsat i projekt ”Aktive –hurtigere tilbage”.Strategi for sygedagpengemodtagereJobcenter Randers har allerede udarbejdet om implementeret en strategi for intensive kontaktforløbfor sygedagpengemodtagere, der er omfattet af lovgivningens kategori 2. Det betyder, at alle nyesygemeldinger behandles af et visitationsteam. De visiterer til de tre kategorier, der er defineret ilovgivningen. Alle personer i kategori to henvises til et intensivt kontaktforløb hos anden aktør –typisk svarende til 1 – 2 timer pr. uge. I det ca. halve år, som indsatsen har været i gang har vinedbragt sags mængden mellem 5 – 52 uger med godt 20%.Det betyder naturligvis, at Jobcenter Randers ikke i forbindelse med projektets implementering skalændre på de basale principper i dette.I Jobcenter Randers forstiller vi os følgende ”flow” i projektet:Alle ny sygemeldte visiteres efter samme model som de eksisterende.Målgruppen i Randers bliver alle sygemeldte. Det er således planen at følgende sker for henholdsvisindsatsgruppe og kontrolgruppe:
9
Borgerne i kontrol henvises i ca. sjette sygemeldings uge til et intensivt kontaktforløb hos andenaktør. Kontaktforløbet består af ugentlige samtaler af en til to timers varighed. De kan foregå iborgerens eget hjem, hvis borgeren findes for svag til fremmøde.Indsatsgruppen bliver ligeledes i ca. sjette sygemeldings uge henvist til et aktiverings tilbud afminimum 10 timers varighed hos anden aktør jf. Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitiks kapitel 10.Anden aktør udreder i samarbejde med Jobcenter Randers mulighederne for at etablere andre aktivetilbud for denne gruppe i projektperioden. Disse tilbud kan være delvis raskmelding,virksomhedspraktik, forskellige sundhedsfremmende tiltag og lignende.Strategi for modtagere af ledighedsydelseJobcenter Randers kører en jobklub for modtagere af ledighedsydelseFormålFormålet med jobklubben er at minimere antallet af personer på ledighedsydelse gennem enkontinuerlig individuel tilpasset indsats. Der er tale om en intensiv,hurtig og målrettet indsats iforhold til den enkelte person, herunder at flytte dele af ansvaret for at skaffe de nødvendigefleksjob fra jobkonsulent til den enkelte ledige.MetodeMetodevalget bygger på det forhold, at jo hurtigere der sættes ind med aktiv jobsøgning, jonemmere er det at ”flytte” den enkelte ledighedsydelsesmodtager fra passiv forsørgelse til fleksjob.Lang ventetid betyder lavere motivation, mindre selvværd etc. Kort sagt ”jo hurtigere, jo bedre.”Metoden tager udgangspunkt i den enkelte person. Gennem den personlige samtale/kontakt medjobkonsulenten afdækkes potentialer, jobønsker og muligheder. Endvidere gives den enkelte støtteog vejledning og værktøjer til hurtigst muligt at komme på/vende tilbage til arbejdsmarkedet dels påindividniveau, dels i gruppesammenhænge.Struktur og indholdJobklubbens organisering skal sikre et løbende optag, således at en person visiteret til fleksjobsenest 3 uger efter visiteringen tilknyttes en jobklub.Arbejdet organiseres i en løbende proces med udgangspunkt i aktiv jobsøgning med fokus på denenkelte deltagers eget ansvar for sin egen situation. Jobkonsulenten rolle er at understøtte processenved afdækning af den enkeltes behov i relation til jobsøgningen og i nødvendigt (og muligt) omfangimødekomme dette.Processen er en vekslen mellem individuelle samtaler mellem deltager og jobkonsulent oggruppearbejde.Visitering til jobklub - den individuelle samtaleVed den første individuelle samtale mellem den kommende fleksjobber og jobkonsulent visiteres tiljobklub. Med udgangspunkt i udarbejdet brochure er indholdet:Hvorfor en jobklub
10
Hvad er betingelserne - gensidige forventninger herunder fremmøde og aktiv deltagelse,sanktioner.Drøftelse af kvalifikationer, CV og beskæftigelsesønskerAftale om udarbejdelse af liste over beskæftigelsesønsker, mulige virksomheder og CV tilstart i jobklubAftale om start i jobklub
JobklubbbenJobklubforløbets varighed er afhængig af udslusningstidspunktet for den enkelte. Man stoppersåledes ikke i jobklubben før en alternativ foranstaltning er besluttet og sat i værk.Indholdet er jobsøgningMed udgangspunkt i udarbejdet CV, beskæftigelsesønsker og mulige virksomheder startesjobsøgningen.Det fastlægges hvilke konkrete virksomheder, den enkelte skal søge hos, og om der skalsøges ved personlig fremmøde, telefonisk henvendelse, skriftlig ansøgning etc. og der søges!Afhængig af den enkeltes valg/muligheder for at søge konkrete jobs fastlægges behovet forbibringelse af de nødvendige jobsøgningsredskaber.
Krav om fremmøde og aktivitet i øvrigtDer stilles krav om fremmøde i jobklubben. Der stilles i øvrigt krav om deltagelse i arrangementerud over ”jobklubtiden” fx i Jobservice, og at aftaler om fx udfærdigelse af ansøgninger, jobsøgningetc. i tidsrummet mellem fremmøde i jobklub overholdes.Aktivitetsniveauet skal svare til min. 10 timer ugentligt, men der er reelt set kun tale om 2 timersfremmøde om ugen.
Jobklub kombineret med projekt ”Aktive – hurtigere tilbage”Jobcenter Randers nuværende arbejde med modtagere af ledighedsydelse svarer stort set tilønskerne i forsøgs projektet. Det er derfor vores intention at undersøge, om man ved en størreindsats end den nuværende kan reducere antallet af personer på ledighedsydelse. Vi forstiller osederfor følgende:Personer i kontrolgruppen henvises til det ovenfor beskrevne forløbPersoner i indsatsgruppen skal visiteres til jobklubben jf. ovenfor, men deres reelle fysiskefremmøde hæves til 10 timer ugentligt.
Projektet kan på denne måde være med til at afdække, om et større krav om fremmøde reelt set øgereffekten. Dette r et særdeles nyttigt redskab i jobcentrenes cost-benefit analyser.
Organisering og personaleProjektet tænkes indarbejdet i den eksisterende organisation. Der påtænkes derfor ikke oprettetsærlige projektgrupper eller lignende. Begrundelsen for dette er, at vi allerede har en strategi for ogen organisation, der håndterer ”klienternes” aktivering hos anden aktør. Erfaringerne fra projektet
11
skal endvidere indarbejdes i den eksisterende organisation. Derfor er det vigtigt at alle interesserersig for projektet og har ejerskab til det.Lederen af sygedagpengekontoret bliver daglig projektleder, og jobcenterchefen vil løbendemonitorere indsatsen og resultaterne. Det vil blive drøftet ugentligt i jobcentrets chefgruppe.Der vil arbejdes med løbende indtag, så ventetider undgås. I det hele taget bliver projektet enudvidelse af den eksisterende indsats og ikke et fuldstændigt selvstændigt projekt i jobcentret.Derfor vil samarbejde med anden aktør, læger mv. blive håndteret præcis som det sker i dag. Detforventes ikke, at nogen skal friholdes fra indsats, da vi altid erfaringsmæssigt vil kunne etablere ettilbud, der matcher klientens muligheder.Indhold i kontaktforløb er vedhæftet nedenfor. Bilag kan rekvireres.Tilbud gives som udgangspunkt efter LAB lovens kapitel 10, men den enkelteborger/sygedagpengemodtager vil blive vurderet individuelt. Der kan således hurtigt etableres andreLAB tilbud som praktikker, arbejdsprøvning, delvis raskmelding og lignende. Der er såledesmulighed for at bruge hele viften af tilbud.Vi ser frem til deltagelse i projektetOle AndersenJobcenterchefJobcenter Randers
12
Aftale mellem anden aktør og Jobcenter RandersIndholdsfortegnelseAftalens parterAftalens lovgrundlagAftalens formålFælles målForventningerVisitation og målgruppeVisitationMålgruppeSamarbejdeForvaltningsretlige bestemmelserBehandling af personhenførbare oplysningerAktindsigt og notatpligtTavshedspligtVideresendelse af klagerTilsynSpecifikation af ydelsenIndividuelle opfølgningsforløb for borgere, der modtager sygedagpengeVarighed og afmeldingValg af metodeAfrapporteringPrisfastsættelsePristalsreguleringVarighed og opsigelseMisligholdelseUnderskrift
13
Aftalens parterDenne aftale er indgået mellemJobcenter RandersRegimentvej 10 d8930 Randers NØ.ogCenter for revalidering og beskæftigelseYdervangen 18920 Randers NV.
i det følgende benævnt anden aktør.
Aftalens lovgrundlagJævnfør ”Lov om sygedagpenge kapitel 6 § 19” overlader Jobcenter Randers ved indgåelse af dennekontrakt følgende opgave til anden aktør:Opfølgning i sygedagpengesager kategori 2, jvf. ”Lov om sygedagpenge kapitel 6”.
Aftalens formålDenne aftale angiver de overordnede bestemmelser om parternes rettigheder og forpligtelser.Formålet med aftalen er at sikreafholdelse af opfølgningssamtaler for sygedagpengemodtagere såledesat borgeren kan genvinde arbejdsevne/raskmeldes og vende tilbage til arbejdsmarkedet såhurtigt som muligt
Fælles målJobcenter Randers og anden aktør arbejder mod et fælles mål:Opfølgning skal medvirke til, at borgeren raskmelder sig til job/selvforsørgelse (herunderraskmelding til a-kasse) hurtigst muligt.Dette sker ved under hele forløbet at holde fokus på hver enkelt borgersuarbejdsdygtighed og tilbagevenden til arbejdsmarkedet generelt og ikke kun til det job,borgeren eventuelt er sygemeldt fra. Der er udarbejdet en skematisk oversigt over,hvordan dette skal håndteres (bilag 1 – fokus på uarbejdsdygtighed).
14
ForventningerJobcenter Randers forventer, at anden aktør har fuldt kendskab til gældende lovgivning,vejledning m.v. og er i stand til at forvalte disse samt fuldt ud respekterer denbeskæftigelsespolitik, der udmøntes af Jobcenter Randers.
Visitation og målgruppeVisitationJobcenter Randers forestår visitation fra målgruppen til anden aktør på følgende måde:Anden aktør modtageropfølgningsplankopi af 1. opfølgningssamtalekopi af relevante sagsakterkopi af brev til borger om henvisning til anden aktør
Visitationen foretages løbende alle årets dage (dog undtaget officielle helligdage).MålgruppeMålgruppen er modtagere af sygedagpenge i kategori 2, jvf. Lov om sygedagpenge § 12.
SamarbejdeBegge parter skal medvirke til at sikre, at de opstillede leverancer og ydelser kan gennemføres.Der skal etableres et tæt samarbejde mellem anden aktør og Jobcentrets medarbejdere, herunderaftale om opfølgningsmøder og møder til forventningsafstemning.Anden aktør er desuden forpligtet til et administrativt samarbejde som beskrevet i bilag 2: ”Praktisksamarbejde med anden aktør – sygedagpenge”. Dette bilag vil løbende blive revideret/a’jourført iforbindelse med lovændringer, praksisændringer på Jobcenter Randers eller lignende. A’jourførtbilag 2 vil tilgå anden aktør ved enhver ændring og således være bindende for anden aktør.
Forvaltningsretlige bestemmelserAnden aktørs varetagelse af opgaven er reguleret af Lov om sygedagpenge § 19 – 20samt bekendtgørelse nr. 1150 ”bekendtgørelse om andre aktører m.v.”.Anden aktør er således ansvarlig for at varetage opgaverne i denne aftale jf. ovenstående.
15
Behandling af personhenførbare oplysningerAnden aktørs behandling af personhenførbare oplysninger skal følge Persondataloven.Anden aktør skal på anmodning fra Jobcenter Randers videregive enhver oplysning tilJobcenter Randers, som Jobcenter Randers måtte efterspørge, og som anden aktør harfået kendskab til i forbindelse med udførelsen af de i aftalen omfattende opgaver.Anden aktør skal videregive de ønskede oplysninger straks efter, at Jobcenter Randers haranmodet herom. Tidsfristen for fremsendelse af oplysninger skal fastsættes underhensyntagen til omfanget af de ønskede oplysninger.Aktindsigt og notatpligtAnden aktørs varetagelse af de i aftalens omfattende opgaver er omfattet af reglerne omaktindsigt i Offentlighedsloven og Forvaltningsloven.Anden aktør er forpligtet til at notere alle oplysninger af betydning for sagen ioverensstemmelse med reglerne om notatpligt.Anden aktør er forpligtet til - i overensstemmelse med bestemmelserne i lov ombehandling af personhenførbare oplysninger - at give en person, der fremsætter begæringherom, meddelelse om, hvilke oplysninger, der er registreret om vedkommende, samthvad de skal bruges til.TavshedspligtAnden aktør og dennes ansatte skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn tiloplysninger vedrørende Jobcenter Randers og de sygedagpengemodtagere, der ertilknyttet anden aktør i henhold til denne aftale, som anden aktør får kendskab til iforbindelse med varetagelsen af opgaverne i denne aftale.For personale ved Jobcenter Randers gælder reglerne for ansatte i den offentligeforvaltning. Anden aktør og dennes ansatte pålægges tilsvarende tavshedspligt.
16
Videresendelse af klagerAnden aktør skal uden ubegrundet ophold videresende samtlige klager over leverandørensvaretagelse af de i aftalen omfattede opgaver til Jobcenter Randers, når anden aktør harmodtager eller på anden måde fået kendskab til klagen.TilsynJobcenter Randers fører tilsyn med, at aftalen overholdes.
Specifikation af ydelseAnden aktør forpligter sig til at levere ydelsen1. individuelle opfølgningsforløb for borgere, der modtager sygedagpenge. Samtalerne skalafklare uarbejdsdygtigheden med fokus på det, borgeren er sygemeldt for.Dette opfølgningsforløb tilrettelægges af anden aktør således, at borgerenskalmøde tilindividuel opfølgningssamtale hos anden aktør hver uge – varighed af samtale op til 1 time.Ovenstående opfølgningsforløb kan efter vurdering hos anden aktør tilrettelægges på andenvis i følgende tilfælde:ved opfølgning på arbejdsplads ved delvis raskmelding, eventuelt telefoniskI de tilfælde, hvor borgeren ikke på grund af sin sygdom kan fremmøde, skal anden aktørforetage hjemmebesøg eller opfølgning pr. telefon.Hvis en borger på grund af behandling eller lignende er forhindret i at møde til opfølgning,kan opfølgning foretages på anden måde.Borgeren har mødepligt til opfølgningsforløb – der henvises til bilag 2 for nærmereadministration.Varighed og afmeldingAnden aktør kan ikke opsige en aftale med en borger og kan ikke træffe afgørelse omafmelding.En borger kan være tilknyttet opfølgningsforløb hos anden aktør i op til 12 uger medmulighed for forlængelse efter en konkret, individuel vurdering foretaget af JobcenterRanders.
17
Når en borger giver meddelelse til anden aktør om, at borgeren ønsker at raskmelde sig,skal anden aktør straks give denne meddelelse videre pr. sikker mail til Jobcenter Randers.Beslutning om afmelding træffes alene af Jobcenter Randers og sker i følgende tilfælde:ved ophør af sygedagpengenår der skønnes behov for en arbejdsevnevurdering/ressourceprofilnår der skønnes behov for at iværksætte tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsnår Jobcenter Randers foretager ændring af kategori
Jobcenter Randers orienterer anden aktør, når en sag skal tilgå Jobcentret.Valg af metode under opgaveløsningenAnden aktør er forpligtet til at anvendeopfølgningsplan (bilag 4)lægelige oplysningerindividuelle samtaler/coaching
under opfølgningsforløbet. De her opnåede konklusioner skal noteres/dokumenteres iopfølgningsnotat (bilag 3).Fokus i alle samtaler skal være rettet mod:hurtigste vej til raskmelding/selvforsørgelsehvilke ressourcer findes hos borgeren – og hvordan kan disse ressourcer anvendesaf borgeren til opnåelse af raskmelding hurtigst muligt?hvilke barrierer findes hos borgeren – og hvad kan borgeren selv gøre for atafhjælpe disse barrierer?(for)revalidering er subsidiær i forhold til alle andre tiltag
AfrapporteringAnden aktør skal foretage afrapportering på følgende måde
18
efter 1. samtale (eventuelt telefonisk samtale, se bilag 2) fremsendes bilag 3 straksdernæst fremsendes bilag 3 hver 4. uge for overholdelse af opfølgningsfristen (dog senest 3arbejdsdage før udløbet af 4 uger)Her ud over skal anden aktør fremsende forslag til ændring i opfølgningsplan til Jobcentretsgodkendelse.Efter godkendelse hos Jobcentret, fremsender Jobcentret godkendt opfølgningsplan til andenaktør og til borgeren.
Ovennævnte afrapportering sker via sikker mail eller ved fremsendelse af materiale i fysisk form.Her ud over skal anden aktør give besked til Jobcenter Randers ved/nårudeblivelseraskmeldingdelvis raskmeldingborger vurderes ej længere at være uarbejdsdygtigborger afviser efter læges opfordring at lade sig indlægge eller at modtage nødvendiglægebehandlingborger afviser efter læges eller kommunens opfordring at deltage i hensigtsmæssigoptræning for at genvinde arbejdsevnenborger forhaler ved sin adfærd helbredelsenferie (ophør af sygedagpenge og udbetaling af løn eller feriepenge).
Der henvises til bilag 2 ”Praktisk samarbejde med anden aktør – sygedagpenge”.
PrisfastsættelsePriserne for den i denne aftale nævnte ydelse fastsættes og afregnes med vilkårene nedenfor.I priserne indgår alle anden aktørs omkostninger. Dog afregnes udgift til tolkning særskilt ud overnedennævnte ydelse. Udgift til tolkning skal være aftalt med Jobcenter Randers, før tolkebistandkan bestilles af anden aktør.Alle angivne priser er i danske kroner og eksklusiv moms.Faktureringen og betalingsbetingelser er løbende måned plus 30 dage fra fakturadato.Fakturering for købte ydelser finder sted månedligt.Individuelle opfølgningsforløb for borgere, der modtager sygedagpenge.Jobcenter Randers køber rådighed over 240 årspladser med løbende indtag, fordelt således:
19
100 pladser SOP 1100 pladser40 pladser
individuel sygeopfølgningSOP 2individuel sygeopfølgning (arbejdsfastholdelse)SOP 3individuel sygeopfølgning (a-kasse)
Prisen er aftalt til kr. 40.00,- ekskl. moms pr. årsperson pr. 52 uger for SOP 1 og til 30.000,- eksl.moms pr. årsperson pr. 52 uger for SOP 2 og SOP 3.Der betales for minimum 240 årspladser, hvilket betyder, at den samlede pris årligt vil beløbe sig tilkr. 8.200.000,- ekskl. moms.Deltagerantallet varierer mellem 220 og 260 uden at der sker øget afregning.PristalsreguleringForhøjelse af de ovenstående priser kan alene kræves på grund af ændring i det i medfør aflovbekendtgørelse nr. 76/1999 fastsatte nettoprisindeks.Der vil ikke ske prisreguleringer af anden aktørs priser i perioden fra kontraktens ikrafttrædelse ogfrem til 31. december 2008.
Varighed og opsigelseNærværende aftale løber fra 30.april 2008 til 31. december 2008.Aftalen kan af Jobcenter Randers opsiges med 8 ugers varsel, jvf. bekendtgørelse nr.1150 § 19 om anvendelse af andre aktører. Dette opsigelsesvarsel er ligeledesgældende for anden aktør.
MisligholdelseMisligholdelse foreligger, når anden aktør ikke har opfyldt sine forpligtelser i henholdtil denne aftale og de leverede ydelser i øvrigt ikke er, hvad Jobcenter Randers kunnehave en forventning om.Anden aktør har pligt og ret til at afhjælpe konstaterede forsinkelser og mangler vedde leverede ydelser. Afhjælpningen skal ske omgående.Såfremt anden aktør misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, ogsåfremt forholdet ikke er udbedret inden for 14 dage efter at Jobcenter Randersskriftligt har påtalt denne misligholdelse, kan Jobcenter Randers hæve aftalen udenyderligere varsel.Jobcenter Randers er desuden berettiget til at hæve aftalen, såfremt anden aktørophører med den virksomhed, som aftalen vedrører, eller der indtræder andreomstændigheder, der bringer aftalens rette opfyldelse i alvorlig fare.Der henvises i øvrigt til dansk rets almindelige regler om misligholdelse og erstatning ikontraktforhold.
20
UnderskriftDenne aftale er udarbejdet i 2 eksemplarer, hvoraf Jobcenter Randers og anden aktørbesidder hver en.
Dato
___________________________Jobcenter Randers
Dato
___________________________
21
Oversigt over bilagbilag 1bilag 2bilag 3bilag 4bilag 5bilag 6bilag 7bilag 8bilag 9bilag 10Fokus på uarbejdsdygtighedPraktisk samarbejde med anden aktør - sygedagpengeopfølgningsnotat/skabelonopfølgningsplanorienteringsbrev til borgere, der raskmeldes til a-kassemødeindkaldelsesbrev anden aktørnotat om ferie og ophold uden for hjemmetLÆ 105 anmodning om journaloplysninger fra sygehusLÆ 125 statusLÆ 255 attest om mulighed for varetagelse af arbejde
22
”Aktive – hurtigere tilbage”Beskrivelse af indsatsenJobcenternavn: Jobcenter Herning, Nørregade 44, 7400 HerningKontaktperson: afsnitsleder Anette Feldborg. E-mailjobaf@herning.dk.Tlf.nr. 9628 5030StrategiFor at indfri succeskriterierne er dialog, samarbejde og arbejdspladsfastholdelse i forhold til densygemeldte og dennes arbejdsplads et af omdrejningspunkterne i projektet. Der skal, når det errelevant, hurtigst muligt skabes mulighed for tilbagevenden til arbejdspladsen eventuelt i andrefunktioner i sygemeldingsperioden. Kontakten kan ske via rundbordssamtaler eller andre metoder,der er relevante i den konkrete situation.Såfremt raskmelding eller delvis raskmelding ikke er muligt, kan der i stedet iværksættes tilbudefter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller forebyggende og afklarende tilbud, der har tilformål at borgeren bliver raskmeldt. Dette vil ske i tæt samarbejde med et af kommunens egnetilbud og andre aktører.Projektet kan sættes i gang i slutningen af januar/begyndelsen af februar 2009.
Organisering og personaleDen overordnede ledelse bliver varetaget af afsnitslederen for sygedagpengeafdelingen.Projektteamet vil bestå at 2 socialfaglige medarbejdere/rådgivere samt administrativt personale,hvoraf det socialfaglige personale udelukkende arbejder med projektet. Der er nedsat enstyregruppe, som består af jobcenterchefen, afsnitslederen for sygedagpengeafdelingen, fagligkoordinator i sygedagpengeafdelingen, souschef i Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse ogudviklingsmedarbejder i jobcentret.Herning Kommune deltager med 100 sygedagpengesager i indsatsperioden samt 100 kontrolsager.Indsatssagerne visiteres til de socialfaglige medarbejdere straks de modtages i Jobcentret.Sagerne registreres af den administrative medarbejder og visiteres videre til opfølgning som alleøvrige sygedagpengesager.De sygemeldte deles i en deltagergruppe og en kontrolgruppe på grundlag af fødselsår, således atpersoner født i ulige år indgår i deltagergruppen og personer født i lige år indgår i kontrolgruppen.Indenfor de sidste 10 måneder har kategorierne fordelt sig med45 % kategori 129 % kategori 226 % kategori 3Vi forventer, at sagerne i projektet vil fordele sig på samme vis.Delvis raskmelding på samtlige sager i dag er ca. 14 %, hvilket vi forventer at kunne forhøje iprojektperioden.
23
De socialfaglige medarbejdere gennemfører de ugentlige kontaktsamtaler og beslutter hvilke aktivetilbud den enkelte skal have. De socialfaglige medarbejdere har mulighed for at inddrage såvellægekonsulenter som arbejdsmarkedskonsulenter inden der træffes beslutning om, hvilke aktivetilbud der skal etableres.I projektet forventer vi at benytte de aktive tilbud, vi har i forvejen og vurdere på eventuelle nye derkommer til.Vores første prioritet er delvis raskmelding. Herefter vil vi benytte nedenstående tilbud (iuprioriteret rækkefølge):Ny Inspiration og træning: særligt til sygemeldte på grund af stress eller depression.Quick Care: Fysisk træning særligt til sygemeldte med bevægeapperatsproblemer, lettere stress ellerdepression.Center for erhvervsafklaring og beskæftigelse: sygemeldte med behov for en specialiseret indsatsmed mulighed for at benytte en tværfaglig personalegruppe.I de tilfælde hvor sygemeldte undtages fra indsatsen følger vi arbejdsmarkedsstyrelsens beskrivelse,som er:at sygdom ikke muliggør tilbagevenden til arbejdsmarkedetat sygdom på nuværende tidspunkt ikke muliggør tilbud.I hvert enkelt tilfælde vil begrundelsen for friholdelse blive registreret.
Kontaktforløb.Alle kontaktforløb er med henblik på afklaring af delvis raskmelding herunder kontakt tilarbejdsgiver efter behov. Hvis det ikke er muligt vil fokus blive rettet på hvilke aktive tilbud der errelevant for den enkelte sygemeldte. Der vil blive taget udgangspunkt i den enkeltes ressourcer viamotivationsskabende samtaler med henblik på hurtigst mulig raskmelding og tilbagevenden tilarbejde. Alle samtaler vil være individuelle.
Tilbud efter LAB loven.Der vil være mulighed for at give tilbud fra tilbudsviften som for eksempel omfatterCenter for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse – afklaring og optræningNy Inspiration og TræningVirksomhedspraktikMentorstøtteQuick Care - fysisk træningDet forudsættes, at tilbuddene skal tilrettelægges fleksibelt og individuelt, og der planlægges derforikke fællesaktiviteter.
Forebyggende og afklarende tilbud.De forebyggende og afklarende tilbud tager udgangspunkt i KRAM dvs. kost, rygning alkohol ogmotionTilbuddene vil blive benyttet i det omfang, det er relevant for den enkelte.
24
Jobcenter HerningDen 27. november 2008
25
Aktive - Hurtigere tilbageNovember 2008Jobcenternavn:Jobcenter BornholmKontaktperson:Marianne BentsenStrategi:Jobcenter Bornholm vil igennem en intensiveret og målrettet indsats overforsygedagpengemodtagere fokusere på en så hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet som muligt.Dette vil vi gøre igennem ugentlige samtaler og en hurtig indsats overfor de sygemeldte – en indsatssom er målrettet og med udgangspunkt i den enkeltes egen situation. Denne tætte opfølgning ogindividuelle fokus gør at vi lettere kan følge og støtte den enkelte borger mod en hurtigtilbagevenden til arbejdsmarkedet. Ligeledes vil vi med et sammenhængende og fokuseret forløbmed intensiv fokus, hurtigere kunne få belyst og konkretiseret den enkeltes problemer og behov ogdermed sætte mere målrettet ind tidligt i forløbet.De tilbud den enkelte borger tilbydes vil, udover de tilbud der normalt tilbydes over LAB, være enbred vifte af forløb specielt tilrettelagt til projektet. De forebyggende og afklarende tilbud vi vilfokusere på, vil være indenfor fokusområderne: Motion og Ernæring, Ergo- og Fysioterapi, Livsstilog Sygdomsfokus, Helbred og Behandling samt Virksomhedspraktik med eventuel opkvalificering.Fokus vil være på den enkelte borgers problemer og situation og med udgangspunkt i dette, vil vimålrette de tilbud der skal hjælpe vedkommende med en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.Hvor dette ikke er muligt, vil vi kunne sætte ind, således at den enkelte borger kommer til en hurtigafklaring af hvilke muligheder der er relevante og realistiske for vedkommende. Overforsygemeldte som kommer fra beskæftigelse vil vi sætte ind med en hurtig kontakt til arbejdspladsenmed fokus på en fastholdelse – evt. på deltid.Organisering og personale:Flowdiagram – se separat fil:’Flowdiagram – Jobcenter Bornholm’.StrukturProjektgruppen består af 2 sagsbehandlere fra Sygedagpengegruppen i Jobcenteret, hvor den enekommer til at fungere som daglig leder. Dertil ansættes til projektet 3 medarbejdere som sammenmed de 2 sagsbehandlere kommer til at være dem der varetager projektforløbet. Disse 3nyansættelser er valgt ud fra deres baggrund og kompetencer, således at vi få en så bred fagligbaggrund i projektet som mulig. Teamlederen i sygedagpengegruppen vil fortsat være denoverordnede ansvarlige for projektet, for overholdelse af deadlines samt det personalemæssige.Dertil kommer en projektkoordinator som har ansvar for den løbende kontakt til de eksternetilbudsgivere, for løbende at evaluere indsatsen samt at assistere projektets medarbejdere ikontakten til resten af sygedagpengegruppen, teamlederen, jobcenterchefen samt de øvrige politiskeorganer involveret. Gruppen vil informere resten af sygedagpengeteamet løbende som et fast punktpå disses møder, på samme måde som de løbende evalueringer vil blive drøftet med kollegaerne isygedagpengeteamet. Det samme gør sig gældende for ledermøder og andre interesserede, somløbende vil blive holdt ajour med projektet. Ugentlige fastlagte møder i projektgruppen vil sikre en
26
ensartet og målrettet indsats overfor deltagergruppen, på samme måde som det vil give et forum fortvivlssager og spørgsmål. Et tæt samarbejde i gruppen fysisk og personligt vil ligeledes afhjælpeeventuelle problemer og tvivlsspørgsmål løbende.Projektet får til huse i CAK’s lokaler på Dr. Kabellsvej i Rønne, hvor de individuelle og kollektivesamtaler vil blive afholdt så vidt muligt. Der vil i visse tilfælde kunne afholdes samtaler iBornholms Regionskommunes bygninger i Hasle, Tejn, Nexø og Aakirkeby for at imødegåeventuelle problemer med transporttid og udgifter. I nogle tilfælde vil de individuelle samtaler bliveafholdt i den pågældende borgers A-kasse/fagforening, både for at fordre samarbejdet mellemjobcenteret og disse i den enkelte sag, men også for at borgeren i nogle tilfælde kan optræde i merevelkendte omgivelser.Eksterne tilbudsgivereDe førnævnte tilbud som den enkelte borger tilbydes vil være indenfor fokusområderne: Motion ogErnæring, Ergo- og Fysioterapi, Livsstil og Sygdomsfokus, Helbred og Behandling samtVirksomhedspraktik med eventuel opkvalificering. Der vil blive aftalt og tilrettelagt specifikkeforløb med en række eksterne tilbudsgivere på hver af disse områder. Disse aftaler vil indeholdepræcise retningslinjer for hvordan samarbejdet skal køre samt hvilke forventninger vi har til dem ogde enkelte forløb. En delvis udlicitering af de ugentlige samtaler vil blive en del af aftalen med deeksterne tilbudsgivere, således at når disse alligevel er i kontakt med de sygemeldte, at de ud fra,nogle af os udstukket retningslinjer og fokus, kan varetage arbejdet med at hjælpe den sygemeldtemed at vende tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Vi vil ligeledes arbejde på at få ettættere samarbejde med virksomhederne, A-kasser, de praktiserende læger samt Borgerservice forat involvere dem i processen og dermed fremskynde en tilbagevenden til arbejdsmarkedet for densygemeldte. Dette tænkes iværksat ved en tæt personlig kontakt, fælles oplæg og debat, infomøder,rundbordssamtaler med den sygemeldte og de implicerede parter, således at fokus forbliver på enhurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet ud fra den enkelte og dennes situation.UndtagelserMed udgangspunkt i de i projektet beskrevne udtagelsesregler vil vi i gruppen diskutere de enkeltesager og konkret vurdere om vedkommende opfylder kravene for deltagelse eller skal undtages. Detvil dreje sig om længerevarende hospitalsindlæggelser, hvor det ikke vil give mening at snakke omen snarlig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Det samme gør sig gældende for personer iCancerbehandling og psykiatriske indlæggelser, der udover personer i terminalstadiet og medgraviditetsbetingede sygdomme vil blive undtaget deltagelse i projektet. Vi vurderer ikke at dette vildreje sig om en stor gruppe personer, men vil ved hver undtagelse beskrive vores begrundelser fordenne. Disse sager vil blive noteret og overdraget direkte til sagsbehandlerne i sygedagpengeteamet.Personer som efter opstart i projektet viser tegn på ovenstående, vil blive vurderet individuelt medfokus på om en snarlig tilbagevenden til arbejdsmarkedet er realistisk, og i fald dette ikke er muligtvil vedkommende blive taget ud af projektet og visiteret til en sagsbehandler i sygedagpengeteamet.Kontaktforløb:Indholdet af de ugentlige samtaler vil blive centreret omkring den enkelte borgers ressourcer ogproblemer og med en fokus på hvorledes vedkommende hurtigst muligt kan vende tilbage tilarbejdsmarkedet. Der vil som udgangspunkt være en vekslen mellem kollektive og individuellekontaktforløb, hvor førstnævnte vil bruges til mere generel information, debat og dialog i desituationer hvor vi vurderer at det vil være givende for den enkelte. På denne måde er det muligt at
27
skabe en debat og dialog for folk med samme problemstilling og sygdomsfokus i mindre fora,samtidigt med at man åbner op for en mere specifik inddragelse af fagpersoner eller andre relevanterepræsentanter. En debat vil ligeledes kunne åbne op for alternative måder at se sig selv på, nyeindgangsvinkler og samtidigt give den enkelte mulighed for at opleve at vedkommende ikke eralene med sin type problemer. Denne vekslen mellem kollektive og individuelle kontaktforløb, gørat vi kan drage på fordelene ved kollektive forløb, samtidigt med at vi bibeholder fokus på denenkelte og dennes unikke situation. Formålet er at konkretisere det specifikke mål for den enkelte,således at den sygemeldte sikres en så hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet som muligt.Der vil ligeledes være fokus på at inddrage den sygemeldte i eget forløb, både i udvælgelsen aftilbud, men også i udfærdigelsen af arbejdsevnemetoden, da vores erfaringer viser at en sådaninddragelse øger borgeren incitament for at deltage og dermed fordrer en hurtig tilbagevenden tilarbejdsmarkedet.Tilbud efter LAB:Tilbuddene om virksomhedspraktik, løntilskud og vejledning/opkvalificering vil fortrinsvis blivebenyttet til ledige sygemeldte som led i deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet, da disse i forvejenikke har kontakt til arbejdsmarkedet. Revalidering tænkes ligeledes opstartet i de tilfælde hvor deter relevant og hvor man under den normale indsats ville bevilge dette. Forskellen er, at vi megethurtigere vil sætte ind og få tilknyttet en jobkonsulent, således at kontakten til arbejdsmarkedet kanblive etableret så tidligt i forløbet som muligt.Indenfor vejledning og opkvalificering vil der blive en øget fokus på hurtigt at få igangsat IT ogEDB for personer der mangler og har behov for dette, og hvor dette kan bringe dem hurtigeretilbage til arbejdsmarkedet. Det samme gælder jobsøgning for de borgere der kommer fra ledighed,og hvor en øget og intensiv indsats på dette område vil kunne hjælpe dem med hurtige at få kontakttil arbejdsmarkedet.Virksomhedspraktik med eventuel opkvalificering.I de tilfælde (specielt sygemeldte ledige) hvor vi finder det nødvendigt, vil vi iværksætte envirksomhedspraktik med det mål at vurdere den enkeltes ressourcer og muligheder på jobmarkedet.Dette forventes iværksat så hurtigt som muligt, således at vi hurtigt kan få en afklaring og dermedsætte ind overfor den enkelte med et målrettet tilbud. Vi vil i denne sammenhæng arbejde tætsammen med de tilknyttede jobkonsulenter, således at disse kobles på så hurtigt som muligt iprocessen. I de tilfælde hvor en opkvalificering vil forbedre mulighederne, vil denne blive iværksatifm. praktikken.Udover ovennævnte vil vi generelt benytte samme tilbudsvifte som til borgere i det ordinære forløb,bare med en hurtigere indsats og et mere intensiveret fokus på en hurtig afklaring. Dermed kan vihurtigt få iværksat et målrettet tilbud som kan gavne den enkelte og dermed sikre en så hurtigtilbagevenden til arbejdsmarkedet som muligt.Forebyggende og afklarende tilbud:Jobcenter Bornholm vil i høj grad benytte sig af de tilbud som er tidligere beskrevet indenforfokusområderne: Motion og Ernæring, Ergo- og Fysioterapi, Livsstil og Sygdomsfokus, Helbred ogBehandling samt Virksomhedspraktik med eventuel opkvalificering.Motion og Ernæring
28
Vi vil ved hjælp af eksterne tilbudsgivere sætte fokus på motion og ernæring, for af få en styrkelseaf den enkelte borgers helbred, både her og nu men også på længere sigt. Et stærkere helbred vilforbedre muligheden for at klare sig hurtigere igennem et sygdomsforløb samtidigt med atvedkommende er bedre rustet i fremtiden. Her vil vi udover de konkrete tilbud, gå i tætteresamarbejde med de etablerede idrætsforeninger for på den måde at forankre dele af dette fokus ihverdagen hos den enkelte borger. Ernæring ser vi ligeledes som en vigtig del af et sundt helbred,hvorfor der sideløbende med motionen vil være fokus på ernæringsrigtig kost og sundhed generelt.Ergo- og FysioterapiVi vil gennem en fast tilknyttet ergoterapeut hurtigt kunne tage ud på arbejdspladsen og vurdere omder her kan gøres tiltag til fastholde den sygemeldte evt. på deltid. En hurtig indsats på dette områdeforventer vi kan afhjælpe mange korterevarende sygemeldinger og dermed sikre enarbejdsfastholdelse. En ergoterapeut vil ligeledes kunne bruges generelt til oplæg oginformationsmøder samt til individuelle samtaler og rundbordssamtaler med virksomhederne. Enfysioterapeut er indtænkt på samme måde, som både en oplægsholder og konkret samarbejdspartneri konkrete sager.Livsstil og SygdomsfokusVi vil igennem brugen af en coach sætte fokus på livsstil og sygdomsopfattelse, da vores erfaringerviser at mange sygemeldte har store problemer med familieliv, partner og deres generellelivsførelse, som ændres den dag, de enten ikke kan arbejde mere eller kun kan arbejde med storekroniske smerte. Der vil være en specifik fokus på inddragelse af pårørende og ’hele familien’,således at borgeren kan finde forståelse og støtte omkring sig og dermed hurtigere kan kommeigennem sit forløb. Ændret livsstil og erhvervsmuligheder, smertetackling, personlige ogerhvervsmæssige mål og familieliv er nogle af de punkter vi her vil fokusere på. Også her forventervi at samarbejde tæt med en ekstern tilbudsgiver som vil blive fast tilknyttet til projektet.Helbred og BehandlingVi forventer at bruge læger og psykologer på samme måde som ergo- og fysioterapeuterne, dog ihøjere grad som ’tilkalde vagter’ på den måde, at vi er i kontakt med en eller to, som vi ved vi kantrække på når behovet er der. Her forestiller vi os at vi vil kunne indkalde dem til drøftelse afkonkrete sager samt til oplæg, infomøder og debatfora. Fordelen er, at vi hurtigere i forløbet kan fåafklaret vedkommendes erhvervsevne og dermed få lagt et tilbud som er mere tilpasset den enkeltessituation.Ovenstående fokusområder vil som udgangspunkt være tilgængeligt for alle borgere ideltagergruppen, men når den enkelte borger er blevet afklaret vil nogle tilbud være mere relevanteend andre, hvorfor der i første omgang vil blive fokuseret på disse. Målet er at få tilrettelagt etforløb der passer til den enkeltes unikke situation, således at vedkommende har mulighed for en såhurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet som muligt.
29
Jobcenternavn:Jobcenter GentofteKontaktperson:Susanne Staugaard,sul@gentofte.dk,39 98 60 81Anne-Brit Heinel,abh@gentofte.dk,39 98 60 84StrategiJobcenter Gentofte vil tage udgangspunkt i den indsats der allerede ydes påsygedagpengeområdet, og bruge anledningen til at udvikle en del af elementerne i indsatsen, forderigennem at bidrage til en hurtigere raskmelding eller beskæftigelsesrettet aktivering. Det kunnefor eksempel være elementer som indkaldelse, samtaleteknik, inddragelse af samarbejdsparter(arbejdsgiver, fagforening, praktiserende læge, lægekonsulenten, den statslige del af jobcentret),kontaktform og kompetenceudvikling af medarbejdere. I Jobcenter Gentofte har vi fokus på at løsesagerne så godt som muligt inden for rammerne af lovgivningen. Dermed menes at gøresygeperioden så god som mulig, uden at fastholde borgeren i et sygeforløb, og med fokus på omdeltager er uarbejdsdygtig og om fravær fra arbejde er helt eller delvist nødvendigt, da vi menerdette giver det bedst mulige udgangspunkt for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Organisering og personaleProjektet er forankret i den del af Jobcenter Gentofte der tager sig af indsatsen forsygedagpengemodtagerne, Team Helbredsopfølgning. Alle sagsbehandlere i teamet er involveret igennemførelsen af projektet, og to af teamets medarbejdere er udpeget til projektledere.Derudover er der sammensat en styregruppe, der består af projektlederne, den faglige konsulentpå sygedagpengeområdet, en udviklingsmedarbejder og den kommunale Jobcenterchef.Beslutningen om hvilke tilbud den enkelte borger skal have foretages af vedkommendessagsbehandler, både når det drejer sig om tilbud efter LAB loven og om tilbud af forebyggende ogafklarende karakter. Alle medarbejdere i teamet er som udgangspunkt rustet til at foretage denslags vurderinger, men derudover er det hensigten at anvende en del af projektmidlerne tilyderligere kompetenceudvikling af medarbejderne.For at minimere risikoen for, at den enkelte deltager skal vente på at blive optaget, er dethensigten så vidt muligt at vælge tilbud der har løbende indtag. I tilfælde af at der oprettes nyetilbud i forbindelse med projektet, skal det være en del af aftalen, at der er løbende indtag.Jobcenter Gentofte løser selv hele opgaven med gennemførelse af projektet, men inddragereksterne samarbejdsparter i det omfang der er behov, for eksempel i forbindelse medrundbordssamtaler og lignende. Indsatsen vil bero på en individuel socialfaglig vurdering.Derudover benyttes eksterne leverandører til tilbud.Alle deltagere i projektet vil blive en del af den samme indsats, uagtet om de sygemeldes fraledighed eller fra beskæftigelse. Da deltagergruppen er forholdsvis lille forventer vi ikke, at derbliver tale om en eller fleregruppermed behov for en særlig indsats, men at der bliver tale om enindividuelle indsatser målrettet den enkelte sygemeldtes behov.
30
Da det kan være forskelligt hvordan undtagelsen; ”Hvor behandlling kan være en hindring” tolkes,vil projektgruppen udarbejde en vejledning på baggrund af den kommende bekendtgørelse, forhvilke behandlingsformer, der kan give anledning til undtagelse fra projektet.Kontaktforløb.De kontaktforløb der ligger ud over de lovpligtige opfølgningssamtaler vil både blive afholdtindividuelt og kollektivt. Det er vigtigt, at kontaktsamtalerne adskiller sig fra opfølgningssamtalerne,og de skal derfor have et andet indhold.Vi vil i Gentofte lægge kontakten til borgeren i mere faste rammer end den hidtil har været. Det vilblandt andet ske ved at der udarbejdes en skabelon med et standardforløb for kontaktsamtaler.Heraf vil det fremgå hvad de enkelte kontaktsamtaler skal indeholde. Dette sker fortsat medudgangspunkt i borgerens individuelle problemstillinger.Denne skabelon kunne blandt andet indeholde følgende elementer:- Skræddersyede tilbud til inspiration for borgeren. For eksempel ved at der købes en eller flerepladser på foredrag hos eksterne aktører.- Interview med borgeren, så sagsbehandleren opnår en større viden om borgerens livssituation.- Rundbordssamtaler, både med arbejdsgiver og egen læge.
Tilbud efter LAB loven.Gentofte fortsat at give tilbud efter LAB loven, på samme måde som der hidtil er blevet givet tilbud.Vi forventer ikke at have særligt fokus på et bestemt tilbud eller en bestemt form for tilbud.Vi vil fortsat foretage en individuel vurdering af hvilke tilbud der er relevante for den enkelte borger.Vi er i Gentofte ikke begrænset af rammeudbud, og forventer at anvende de tilbud i projektet, somvi i forvejen anvender. Dog er vi åbne over for inspiration til nye tilbud gennem projektet.
Forebyggende og afklarende tilbudGentofte ønsker at gøre brug af de forebyggende og afklarende tilbud i det omfang det er relevant iforhold til den enkelte borgers sygdomsforløb. Det er endnu ikke afgjort hvilke konkrete tilbud,Gentofte vil benytte, men det kunne dreje sig om tilbud der indeholder følgende elementer:- Smertehåndtering- Fysioterapi- Mindfullness- Psykolog- Stresshåndtering- Motion
31
Aktive - hurtigere tilbage!Jobcenter Greves beskrivelse af indsatsen
Beskrivelsen af indsatsen omfatter
Jobcenternavn: Jobcenter GreveKontaktperson: Johnny Tvarnø, udviklingschef, e-mail: jtv@greve.dk, tlf.: 43 97 80 52Strategi
Jobcenter Greve har i indeværende år omorganiseret beskæftigelsesindsatsen, så den fremover varetages aftværfaglige teams fordelt på:Team 1: Hurtigt i jobTeam 2: Forstærket indsatsTeam 3: Fastholdelse i forhold til arbejdsmarkedetDette gælder også sygedagpengeområdet, hvor vi i stedet for traditionel sygedagpengeopfølgning fokusererpå fastholdelse i forhold til arbejdsmarkedet (team 3).Det er med dette tværfaglige fokus, at Jobcenter Greve vil indfri succeskriterierne.Organisering og personale
I Jobcenter Greve er der 12 rådgivere til at varetage sygedagpengeområdet. Udover sygedagpengesager harrådgiverne ledighedsydelse- og revalideringssager. Heraf arbejder to medarbejdere udelukkende medsygedagepengesager, som er forlænget udover 52 uger. Hver rådgiver har i gennemsnit 45-55sygedagpengesager og 10-15 ledigheds- og revalideringssager.I projektperioden vil alle nytilkomne sygemeldte borgere blive screenet af to rådgivere fra team 3 forarbejdsfastholdelse med henblik på at frasortere personer, der hører under undtagelsesbestemmelserne.Herefter vil borgere født i lige årstal blive tilknyttet kontrolgruppen, mens borgere født i ulige årstal blivetilknyttet deltagergruppen.Samme udvælgelsesmetode gælder også for de ca. 30 personer, som bliver visiteret til fleksjob og har ret tilledighedsydelse, samt personer som har været på ledighedsydelse i mindre end fire måneder.Jobcenteret forventer at screene ca. 30 nytilkomne sygemeldte borgere om ugen.De to rådgivere, der screener de nytilkomne sygemeldte, vil være tovholdere på projektet på vegne af team3’s 12 rådgivere og have beføjelse til at afgøre hvilket tilbud, den sygemeldte skal visiteres til.Derudover vil der være ugentlige møder mellem tovholderne og Centerledelsen, som har det overordnetansvar for projektet.
32
Organisering af indsats over deltagergruppenModel 1: Organisering af indsats over for deltagergruppen
Ydelseskontoret modtager anmodning om sygedagpenge ogvideresender den direkte til rådgiver
Første samtale mellem den sygemeldteborger og en rådgiver
Informationsmøder
Jobcoach
Arbejdsfastholdelse
KIA -koordineretindsats forarbejdsfastholdelse
Behandling/Sundheds-fremmendetilbud
Som det fremgår af model 1, videresender Ydelseskontoret sygedagpengesager direkte til Jobcenteretsrådgivere, så snart de modtager dem.I Jobcenteret vil deltagergruppen blive indkaldt til en første individuel samtale inden de første 8 ugerssygdom med en rådgiver, der skal vurdere hvilke beskæftigelsesfremmende tilbud, borgeren har behov for.En uge efter den sygemeldte har været til sin første samtale, vil der blive indkaldt til et kollektivtinformationsmøde, hvorefter de vil blive visiteret ud til individuelle forløb inden for de tre overordnedekategorier: 1) jobcoach, 2) arbejdsfastholdelse og 3) KIA – koordineret indsats for arbejdsfastholdelse.Inden for de tre hovedkategorier vil rådgiveren visitere borgeren til 1) LAB-tilbud, 2) Kombineret LAB-tilbud og behandlings- eller sundhedsfremmende tilbud, eller blot 3) et behandlings- ellersundhedsfremmende tilbud. Sidstnævnte kan fx være relevante over for en delvist raskmeldt borger, der ivirkeligheden ”kun” har brug for 10 psykologtimer.Når borgeren er visiteret ud i individuelle forløb inden for de tre hovedkategorier, vil rådgiveren indkalde tilugentlige opfølgningssamtaler.
33
Se beskrivelse af de tre kategorier og hertil supplerende sundheds- og behandlingstilbud under sidste punktomforebyggende og afklarende tilbud,og beskrivelse af anvendelse af individuelle vs. kollektive tilbudunder punktetkontaktforløb.Kontaktforløb (deltagergruppen)
Som det fremgår af strategien, har Jobcenteret valgt at organisere sig tværfagligt for at effektivisere ogkvalificere indsatsen over for den enkelte borger. I de enkelte kontaktforløb vil borgeren få tilknyttet en fastrådgiver, som vil følge borgeren igennem hele forløbet, der sigter mod delvis eller hel raskmelding. Iprocessen vil rådgiveren løbende inddrage relevante fagpersoner som psykolog, læge, virksomhedskonsulenteller kursusleder.Fokus i samtaler vil være på arbejdsfastholdelse. Under samtalen vil rådgiveren søge at afdække borgerensmuligheder og barrierer. Eksempelvis ved at spørge ind til borgernes arbejdserfaring, arbejdssituation,netværk, økonomi, etc. afhængig af hvad rådgiveren skønner relevant.Kollektiv vs. individuelle forløbKontaktforløbet vil skiftes imellem individuelle og kollektive forløb. Jf. model 1 vil første samtale mellemborger og rådgiver være individuel af hensyn til personfølsomme oplysninger, som ikke vil værehensigtsmæssigt at afdække kollektivt.Det efterfølgende informationsmøde vil være kollektivt, da det primært består af praktisk information, somer relevant for alle sygemeldte borgere.1) Jobcoach: Hvis borgeren efterfølgende visiteres tiljobcoach,kan tilbuddet både inkludere individuelle ogkollektive forløb. Kollektive møder i forbindelse med at bibringe deltagerne ”a ha” oplevelser, refleksionerom deres situation, etc. Imens der også vil være behov for individuel coaching, som er målrettet den enkelteborger.2) Arbejdsfastholdelse: Hvis borgere visiteres tilarbejdsfastholdelsevil tilbuddet primært inkludereindividuelle forløb, medmindre der er tale om temaer, som egner sig til fælles møder.3) KIA: Hvis borgere visiteres tilKIA – koordineret indsats for arbejdsfastholdelsevil forløbene væreindividuelle.Tilbud efter LAB lovenOver for deltagergruppen vil vi jf. model 1 tilbyde specielt oprettet LAB-tilbud som kombineres med tilbud,der i dag ikke kan gives efter LAB loven.Over for kontrolgruppen vil vi anvende den nuværende praksis med de eksisterende LAB-tilbud.Som det fremgår af model 2 viderebringer Ydelseskontoret sygedagpengesager direkte til relevant rådgiver,så snart Ydelseskontoret modtager en anmodning om sygedagpenge.1-3 uger efter indkalder Jobcenteret borgeren til en første samtale med rådgiver efterfulgt af en rækkeopfølgende samtaler, der skal bidrage til at udforme borgernes ressourceprofil.Når ressourceprofilen er udfyldt kan rådgiveren visitere borgeren til et individuelt LAB-tilbud jf. model 2,som fx vejledning/opkvalificering, løntilskud og virksomhedspraktik.
34
Model 2: Organisering af indsats over for kontrolgruppenYdelseskontoret modtager anmodningom sygedagpenge og videresender dendirekte til rådgiver
Første individuelle samtalemellem den sygemeldteborger og rådgiver
LBR-finansieretbrobygger koordinererarbejdet mellem rådgiverog statslig medarbejder
Løbende opfølgende samtaler mellemden sygemeldte og rådgiver
Udarbejdelse af ressourceprofil
Arbejdsfastholdelse
Virksomhedskonsulent
Aktive tilbud(KIA)
Forebyggende og afklarende tilbud (deltagergruppen)
I projektperioden vil Jobcenteret tilbyde deltagergruppen målrettede individuelle behandlings- ogsundhedsfremmende forløb, som jf. LAB loven i dag ikke er muligt.Efter første samtale med den sygemeldte borger, vil den tilknyttede rådgiver i samarbejde med projektets totovholdere afgøre, om der er brug for tilbud inden for kategori 1, 2 eller 3, som er beskrevet nedenfor.Borgere på ledighedsydelse vil blive henvist direkte til jobcoach.1. JobcoachDette tilbud er for borgere, som ikke vurderes at kunne vende tilbage til samme arbejdsplads/jobfunktion ogskal coaches i at finde nye beskæftigelsesmuligheder. Brobyggeren vil blive tilknyttet teamet med henblik påat sikre en sammenhæng mellem de kommunale og statslige indsatser.2. ArbejdsfastholdelseDette tilbud er til personer, som vurderes at kunne vende tilbage til sin arbejdsplads. Forløbet vil inkludereen tæt dialog mellem den sygemeldte, arbejdspladsen og relevante fagpersoner fra Jobcenteret.3. KIA – koordineret indsats for arbejdsfastholdelse.
35
Dette tilbud inkluderer en helbredsmæssig screening og en rehabiliteringsplan for den sygemeldte borger.Foruden dialog med den sygemeldte borgers arbejdsplads.Jobcenteret forventer at visitere 25 % af de sygemeldte samt borgere på ledighedsydelse til tilbud 1(jobcoach), 55 % til tilbud 2 (arbejdsfastholdelse) og 20 % til tilbud 3 (KIA) på baggrund af de forventede 50nytilkomne sygemeldte om måneden.Uanset hvilket tilbud, den sygemeldte visiteres til, vil der blive udarbejdet en fastholdelsesplan af dentilknyttede rådgiver, som er den sygemeldte borgers faste kontaktperson under hele forløbet.Derudover vil borgeren uanset visitation til jobcoach, arbejdsfastholdelse eller KIA få aktive tilbud, hvis detfra rådgiver og lægefaglig side vurderes at være beskæftigelsesfremmende. Eksempelvis behandling ellersundhedsfremmende tilbud, som i dag ikke er mulige at give i henhold til LAB.
36
Beskrivelse af Jobcenter Odenses indsats i forbindelse med projekt”Aktive – Hurtigere tilbage”.Jobcenternavn:Jobcenter OdenseKontaktperson:UdviklingschefIb Thieme RasmussenKonsulentMette DallStrategiJobcenter Odense vil overordnet benytte erfaringer fra tidligere afprøvede tidlige indsatser med henblik på atflest muligt raskmeldes eller kommer i aktive tilbud.Der vil være fokus på job og muligheder for tilbagevenden, og indsatsen vil koncentrere sig om at etablere deindividuelle tilbud, der bedst muligt støtter og hjælper den enkelte borger i denne proces.Der vil være fokus på, hvordan der skabes synergi i samarbejdet mellem private og kommunale aktører, såtilbuddene bliver mest differentierede og tilpasset den enkelte borgers behov.Organisering og personaleDen ledelsesmæssige bevågenhed sikres ved nedsættelse af styre/følgegruppe med medlemmer fraJobcentrets ledelse, Udførerdel, Bestillerenhed, Sygedagpengegruppe og fra de private aktører.Derudover vil der være løbende orienteringer på ledelsesmøder. Der vil i hele projektperioden være tætkontakt mellem ledelse, projekt og normal drift.Projektet organiseres således, at der vil være 4 sygedagpengesagsbehandlere, som skal arbejde med de 400borgere i deltagergruppen. Dette vil sikre en kontinuitet i arbejdet med borgerne og koncentrere mulighedernefor videnopsamling og videndeling. Samtidig vil koncentrationen af sager hos de 4 sagsbehandlere sikre etgodt og tæt samarbejde med de aktive tilbud.Projektet vil operere med 4 tilbudstyper:-delvis raskmelding-projekt afviklet af Udførerdelen i Jobcenter Odense-projekt afviklet af ekstern aktør i samarbejde med Jobbutikken i Jobcenter Odense-coachingforløbNår oplysningsskemaerne er modtaget fra Ydelsescentret, vil sagerne blive fordelt, således af deltagerne ikontrolgruppen indgår i den normale sagsstamme, mens deltagerne i deltagergruppen bliver fordelt på de 4projektsagsbehandlerne.En gruppe medarbejdere bestående af projektsagsbehandlerne samt 2 visitationsmedarbejdere vil ifællesskab vurdere de indkomne sager fra Ydelsescentret. Ud fra dette indkaldes kategori 2-sagerne til et
37
informationsmøde, mens kategori 1 og 3-sagerne fordeles umiddelbart og indkaldes til opfølgnings- ogkontaktsamtale for deltagergruppens vedkommende. Gruppen vurderer også, hvilke sager der skalekskluderes af projektet.Det forventes, at 30 borgere indkaldes til informationsmøder hver uge. På informationsmødet vil der væreinformation og umiddelbart herefter 1. opfølgningssamtale.Ved opfølgningssamtalen, der afholdes hurtigst muligt efter sygemelding, vil en af de 4”projektsagsbehandlere” vurdere, om borgeren skal fritages fra projektet. Vurderingen registreres. Hvisborgeren ikke fritages, vil borgeren umiddelbart blive indkaldt til kontaktsamtale.Her vil sagsbehandleren foretage vurdering og kategorisering af sagen. Borgeren vil blive orienteret om atskulle deltage i tilbud og om mulighederne for sanktion. Sagsbehandleren laver opfølgningsplan og beslutter isamarbejde med borgeren, hvilket af de 4 tilbud, der vil være mest hensigtsmæssigt og mest befordrende.Dette beskrives i opfølgningsplanen. Borgeren får ved denne samtale også udleveret brevet fra AMS.Ved henvisning til enten den kommunale eller eksterne aktør vil borgeren få tilknyttet en gennemgåendekontaktperson, og kontaktpersonen i projektet vil i samarbejde med borgeren beslutte, hvilke moduler iprojektet borgeren skal deltage i. Der lægges vægt på, at tilbuddene indeholder flere moduler ogindholdsdele, således at den enkelte borger kan få et individuelt tilrettelagt forløb med det bedste indhold forden enkelte. I tilbuddene vil der være både individuelle og gruppebaserede aktiviteter.De ugentlige kontaktsamtaler vil være en del af alle tilbud, og der vil være et tæt samarbejde og en tæt dialogmellem borgerens kontaktperson, sagsbehandleren og borgeren. Derfor vil de lovpligtige opfølgningssamtaleri vid udstrækning også foregå på projekterne, hvor sagsbehandlerne også vil have deres gang. Der vil væremulighed for 3-partssamtaler, som primært vil finde sted efter 12 uger. Behovet for en 3-partssamtale vil altidblive vurderet individuelt og konkret og afhænge af sagens karakter.De 4 tilbud giver projektet en fleksibilitet og en rummelighed, der skal medvirke til, at der ikke opstårventetider.Ifht både kommunalt og privat projekt vil opgaven være at etablere og afvikle aktiviteter, herunder deugentlige kontaktsamtaler, mens den kommunale projektsagsbehandler vil stå for de lovpligtigeopfølgningssamtaler og for alle afgørelser og vurderinger i borgerens sag.En del af aktiviteterne i tilbuddene vil være vidensoplæg fra fagpersoner såsom læge, psykolog ogernæringseksperter: Jobcenter Odense har i tidligere aktiviteter haft god erfaring med at tilføre viden tilkursisterne i sygedagpengeprojekter, hvor målgruppen har været borgere med stress og lettere depressioner.Der vil være en dialog og orientering til A-kasserne på det konkrete sagsniveau, som det foregår for allesygedagpengesager.Idet der etableres 4 tilbud, samt at tilbuddene hver især indeholder mange aktiviteter, forventes det at kunneramme målgruppen af sygedagpengemodtagere bredt. Fleksjobvisiterede deltager ikke i projektet i JobcenterOdense.For kontrolgruppen gælder, at deltagerne får det normale sygedagpengeforløb, og dette registreres.
38
KontaktforløbBåde de lovpligtige opfølgningssamtaler og de ugentlige kontaktsamtaler vil have fokus på hel eller delvisraskmelding samt på jobsigtet. Dvs at der med en anerkendende tilgang tages udgangspunkt i, hvilkemuligheder borgeren har for tilbagevenden til job eller arbejdsmarkedet. Der etableres et tæt samarbejde medJobbutikken i Jobcentret. Jobcentret har gode erfaringer med, at en erhversvejleder deltager i samtaler medsagsbehandleren, og dette forsøges udvidet og optimeret.Alle vil gennemgå individuelle kontaktforløb, men der vil også blive afholdt kollektive emnebestemte mødermed mulighed for fælles drøftelser.De ugentlige kontaktsamtaler afholdt på projekterne vil tage udgangspunkt i den leverede skabelon, og dennevil pr mail blive formidlet til sagsbehandleren, således at der hele tiden kan ageres hurtigt og smidigt, hvis dersker afvigelser eller forandringer. I denne tætte korrespondance mellem projekt og sagsbehandler vil derogså blive vurderet behov for evt. 3-partssamtale.Ved delvis raskmelding vil der blive mulighed for at etablere efterværn og for at tilknytte evt. mentor, i storudstrækning fra virksomheden.Tilbud efter LAB-lovenDer etableres som nævnt 4 tilbud i projektet:1. Delvis raskmelding med evt. tilknytning af arbejdsfastholdelse i Jobcenter Odense2. Coachingforløb for stress-ramte hos ekstern leverandør3. Kommunalt projekt forankret i REVA-huset i Udførerdelen i Jobcenter Odense4. Privat erhvervsrettet projekt hos ekstern aktør i samarbejde med Jobbutikken.Jobcenter Odense opererer ud fra 400 deltagere i deltagergruppen. Det betyder, at lidelser, varighed ogandre faktorer vil være meget forskellige. Derfor er indholdet i tilbuddene tænkt så bredt og varieret sommuligt, så det kan imødekomme behovet hos hele gruppen, og så ventetid ikke vil opstå. Beskrivelsernenedenunder er Jobcenter Odenses bedste bud på en tilbudsvifte, der kan opfylde målet om at hjælpemålgruppen tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Men tilbuddene er ikke statiske, og der vil være stortfokus på hele tiden at optimere rammer og arbejdsgange i forhold til tilbuddene og evt. lave justeringer iindholdet.Både det kommunale og private projekt vil have tæt samarbejde med Jobbutikken i Jobcenter Odense, hvortilder knyttes yderligere erhvervsvejledere i projektperioden. I tæt samarbejde mellem projekt og sagsbehandlervil det blive afgjort, hvornår det er hensigtsmæssigt, at samtale eller forløb hos en erhvervsvejleder skaltilbydes.Den eksterne coachingleverandør vil udover sit selvstændige tilbud også kunne tilkøbes hos både detkommunale og private projekt, når det skønnes relevant.Før projektstart vil der være et kick-off-møde mellem de forskellige leverandører. Dette for sikre et smidigt ogfagligt forløb for deltagerne. Projektet vil også have fokus på, hvordan mange aktører, der med høj kvalitetkan arbejde sammen om en opgave, og hvad der skal til for at optimere dette. Derfor vil der være tætopfølgning på dette samarbejde og på, hvor de forskellige tilbud har deres styrke.Tilbud 2: Coachingforløb
39
Fra Stress til TrivselStresshåndteringskursus 10 timer pr. ugeFormålet med kurset er:at reducere deltagerens symptomer på stress mhp. delvis raskmelding/ raskmeldingat give deltageren en generel viden om stress og forståelse for eget stressbilledeat deltageren oplever øget motivation til at komme på arbejde igen/være jobsøgendeat deltageren integrerer effektive metoder til at forebygge eventuel stress i fremtidenIndholdKurset bygger på følgende hovedtemaer:-Stressens påvirkning af krop, sind og relationer-Eget stressbillede, stressorer og symptomer-Indflydelse og proaktiv handling, hvad er mit første skridt hen imod trivsel og raskmelding?-Motion og afspænding-Kognitive principper og stressreduktion baseret på mindfulnesstræning-Implementering af nye strategier direkte i hverdagen-Metoder til forebyggelse af eventuelt fremtidigt pres og stressKursusformen er:-2 dages kursus pr. uge fra kl. 9.00-14.00 med oplæg, øvelser og høj grad af deltagerinvolvering-Individuelle coachsamtaler-Metoder der implementeres direkte i deltagerens hverdag
Coachtilbud til stresssygemeldteVia coachsamtaler kortlægges den sygemeldtes stressniveau og stressfaktorer. Borgeren bliver bevidst omindre – og ydre belastninger, egne stresssignaler og reaktioner. Målet er tidlig raskmelding og at borgerenfremadrettet lærer at bruge den opnåede viden bevidst og forebyggende, så den gode balance og tilstandbevares.Sygemeldte borgere tilbydes korte individuelle afklarende forløb i form af coachsamtaler/stresscoaching.Coachtilbuddet vil som udgangspunkt bestå af en pakke på 5-8 samtaler.Efter 3. coachsamtale afvikles en rundbordssamtale, hvor borgeren, sagsbehandler, Ann Pia og evt.jobkonsulent deltager. Hovedformålet med rundbordssamtalen er at gøre status ift. hvor tæt borgeren er påraskmelding/delvis raskmelding og samtidig sikre en koordineret indsats frem mod raskmelding.
Tilkøbsmuligheder til de øvrige forløb:
Stressreducerende Mindfulnesskursus 2 timer ugentligtat lære leve med fuld opmærksomhedVi henfalder tit ganske ubevidst til antagelsen af, at det, vi tænker, er ”sandheden” om verden uden for oginden i os selv. Vi betaler en høj pris for den fejlagtige antagelse – den koster os oplevelsen af nuet og vi kanblive stressede.
40
Mindfulness kan beskrives som det bevidst at rette opmærksomheden på nuet på en ikke vurderende måde.Indhold-Meditation – en proces, hvor vi uddyber og forfiner opmærksomheden og vågenheden-Let tilgængelige yogaøvelser-Opmærksomhedstræning i forbindelse med daglige gøremål-At lære se tanker som mentale begivenheder og ikke nødvendigvis et sandt billede af virkeligheden.-At bringe nærvær til det jeg gør i hverdagen.
Vidensoplæg af 2 timers varighed;Positiv stresshåndteringBegejstring, selvledelse og motivationPositiv stresshåndteringDeltagerne får ny viden om det højaktuelle emne; stress. Deltagerne vil få større indsigt i hvad stress er oghvilke signaler de skal være opmærksomme på. Desuden bliver der mulighed for at tage temperaturen påegen stresstilstand.IndholdDer bliver introduceret teknikker til at håndtere og forebygge stress. Deltagerne vil blive bevidstgjort om ydreog indre stressfaktorer, reaktioner og signaler og får øget opmærksomhed i forhold til at bruge denne videnkonstruktivt og forebyggende.Temamødet giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:Hvad er stress?Hvad bliver jeg stresset af?Hvorledes indvirker stress på min hverdag, min arbejdsglæde og fysiske tilstand?Hvilke signaler skal jeg være opmærksom på i forhold til stress?Hvordan skruer jeg ned for stressen?
Begejstring, selvledelse og motivationMotivation er ikke adfærd. Det er en psykologisk tilstand der påvirker adfærden.Når vi taler motivation, er det vigtigt hvilken tilstand vi er i, da det har afgørende betydning for, hvordan vi gårtil aktuelle opgaver.Med humor og begejstring og via praktiske øvelser bliver deltagerne bevidstgjort om, at vi i høj grad selvvælger vores tilstand, og vores tilstand har afsmittende virkning på os selv og på andre. Den gode energismitter både indad til og udad til og det gør den dårlige energi også.Vi har den energi, der skal til for at løse vores opgaver – det handler om at styre den.Hvad ligger udenfor vores kontrol og indflydelse og hvor kan vi gøre vores indflydelse gældende?Deltagerne bliver guidet til en forståelse af vigtigheden i at komme tættere på det, vi kan gøre noget ved.Find modet til at gøre det du gerne vil – så er energien ikke noget du skal lede efter!
41
Tilbud 3: Kommunalt projektForslag til RevaHusets indsatsDer forventes en tilgang på 15 borgere om ugen i 10 uger og samtidig en afgang til raskmelding på ca. 10 %om ugen. Det betyder at vi kan forvente at starte med 15 borgere i uge 1 og max. nå op på 98 borgere i uge10, hvorefter deltagerantallet vil være dalende. Varigheden for hver deltager er max. 4 måneder.Forløbet startes ved en 8-ugers opfølgningssamtaleefterfulgt af en kontaktsamtale medmyndighedssagsbehandler. Herefter skal borgeren møde i projektet (RevaHuset) hurtigst muligt efter. Medborgeren følger, som minimum, oplysningsskemaet samt kopi af journalnotat fra opfølgningssamtalen.Projektforløbet skal som minimum indeholde en ugentlig kontaktsamtale kombineret med 10 timers aktivering,med mindre det kan dokumenteres, at borgeren skal aktiveres i færre timer. Det er sagsbehandler, der isamarbejde med sin sociallæge vurderer aktiveringsgraden.Vi forventer at RevaHusets kontaktperson, så vidt muligt, er en gennemgående person (fast kontaktperson).Til kontaktsamtalen vil der senere komme en samtaleskabelon fra AMS, som er it - baseret.Kontaktsamtalerne kan både foregå som individuelle og som gruppesamtaler.Vi forventer at der ved første kontaktsamtale i RevaHuset udfærdiges sundhedsprofil.Referat af kontaktsamtalen (kopi af skema) skal tilgå sagsbehandler umiddelbart efter samtalens afholdelse.Det aktive tilbud, ud over kontaktsamtalen, kan bestå af:Delvis raskmeldingVejledning, opkvalificering, virksomhedspraktikForebyggende afklarende tilbud som for eksempel; fysisk træning, kostvejledning, psykologhjælp,mestring af smerter og kroniske lidelser, depressionsskole mv.På RevaHuset forestiller vi os, at borgere der ikke kan delvist raskmeldes, tilbydes aktiviteter indenforfølgende områder:PsykoedukationKostvejledningMotion for eksempel i form af stavgang og rygøvelserCoachingVejledning i sundhedssystemet, herunder ventelister og brug af privatpuljenErhvervsvejedning, herunder JobsporJobcaféMindfulnessForedrag, fra LO, virksomhedsleder, om ret & pligt, branche informationsdage på Jobcenteret mm.Sundhedssamtaler, herunder om misbrugVærkstedspraktikVirksomhedspraktikI hele forløbet skal der arbejdes tæt sammen med sagsbehandler, en eventuel arbejdsgiver, fagligeorganisationer og a-kasser.
42
Såfremt borgeren ikke raskmeldes i løbet af de 4 måneder, afsluttes borgeren uden yderligere skriftligtarbejde. Det samlede skriftlige arbejde er således det ugentlige referat (skema) fra kontaktsamtalen.Tilbud 4: Privat projektTilbuddet kan indeholde-Vejledning-Vidensoplæg-Coaching-Virksomhedspraktik-Motion og afspænding-Kostvejledning-Smerteskole-Latteryoga-Mestringsstrategier-Tæt samarbejde med Jobbutikken-Tæt samarbejde med projektsagsbehandlerenTilbuddene bliver alle bygget op, så de kan imødekomme de tænkelige skånebehov borgere i målgruppenkan have. Gennem tidligere projekter har Jobcenter Odense fået erfaringer omkring hensigtsmæssige både iforhold til antal deltagere på et hold, mængden af gruppeaktiviteter, indholdet i gruppeaktiviteter vs.Individuelle aktiviteter, motionsdel, I Reva-huset ligger ligeledes en stor viden omkring afklaring afsygedagpengemodtagere, som projektet vil kunne profitere af.
Charlotte Sigurdsson,Jobcenter Odense
43
Ramsherred 125700 SvendborgTlf. 62 23 37 50Fax. 62 28 37 61jobcenter@svendborg.dk
28. november 2008Jobcenter Svendborgs procesbeskrivelse af projekt – ”Aktive – hurtigeretilbage”.Sagsid: 08/43414Afdeling: JobcenterRef. OKRSBM
Beskrivelsen af indsatsen omfatterJobcenternavn:Jobcenter SvendborgRamsherred 125700 SvendborgKontaktperson:Sonja Berndt Madsen
Strategi:Jobcenter Svendborg vil, for at indfri succeskriterierne om at flere borgere skal raskmeldes og ijob, subsidiært i aktive tilbud, arbejde målrettet med sygedagpengegruppen ogfleksjobvisiterede.Fokus vil være på en tidlig og målrettet indsat og på det arbejdsmarkedsrettede, hvad entendet handler om jobfastholdelse hos nuværende arbejdsgiver eller ny arbejdsplads.
Projektets formål:I projektet skal personer, der modtager sygedagpenge og personer, der er visiteret tilfleksjob have en særlig indsats. Senest efter 8 uger påbegyndes et forløb, der består afugentlige kontaktsamtaler og senest efter yderligere 4 uger påbegyndes endvidere etaktivt tilbud af minimum 10 timers varighed pr. uge. Det samlede forløb for den enkeltedeltager har en varighed på 4 måneder.Projektet har til formål at:bidrag til at kommunerne kan få et godt udgangspunkt for at benytte aktive tilbudtil at hjælpe den bredere gruppe af sygemeldte og fleksjobvisiterede hurtigstmuligt i job.afprøve hvordan anvendelse af enkeltstående tilbud af forebyggende ogafklarende karakter (som f.eks. fysisk træning, kostvejledning, psykologhjælp,mestring af smerter og kroniske lidelser) kan fremme arbejdsfastholdelse oghurtig tilbagevenden.give viden om hvilken indsats, der virker.
44
Succeskriterier:Succeskriterier for sygedagpengemodtagere - prioriteret:1. Deltagerne kommer i job og ud af offentlig forsørgelse2. Deltagerne bliver deltidsraskmeldt3. Deltagerne indgår i aktivt tilbud efter LAB loven og/eller forebyggende ellerafklarende tilbudSucceskriterier for fleksjobvisiterede – prioriteret:1. Deltagerne kommer i fleksjob og ud af forsørgelsesydelsen2. Deltagerne indgår i aktive tilbud efter LAB loven og/eller forebyggende ellerafklarende tilbud
Organisering og personale:Styregruppe: Birgit Bagge (formand, Jobcenterchef), Erna Sø (teamleder), Masoum Moradi(teamleder), Anette Bruun (fagligleder), Lone Kramer (teamleder), Sonja Berndt Madsen(projektleder).Styregruppen vil mødes ugentlig indtil projektstart og herefter min. 1 gang om måneden ogdrøfte igangsætning, status og evt. problemstillinger.Projektleder: Sonja Berndt MadsenArbejdsgruppe: Repræsentant fra anden aktør, medarbejder fra sygedagpengeområdet,flexområdet og fra coach-tilbudsgruppen samt en fra styregruppen.I Jobcentrets ledergruppe vil der være løbende orientering om projektet.Til gennemførelse af projektet tilknyttes en ekstern aktør, som skal modtage de 40 ikontrolgruppen samt de 40 i deltagergruppen på fleksjobområdet. Endvidere modtager de 140i deltagergruppen på sygedagpengeområdet. Her ud over vil ca 40 personer påsygedagpengeområdet i projektperioden blive visiteret til et særligt coach-tilbud i kommunaltregi i stedet for til anden aktør.Den eksterne leverandør vil i samarbejde med den kommunale sagsbehandler træffe afgørelseom hvilke tilbud den enkelte med størst fordel skal deltage i.Den eksterne leverandør har kompetencerne til at bedømme sagerne. De initiativer somsættes i værk skal godkendes af sagsbehandleren i Jobcentret.For at minimere risikoen for, at der opstår ventetider for den enkelte deltager, der bevæger sigmellem forskellige tilbud i indsatsen lægges størstedelen af indsatsen ud til en eksternleverandør, der har ressourcerne til at løfte opgaven. Dog vil en gruppe på 30-40 personerblive i kommunalt regi, blandt andet for også at få noget læring internt i organisationen.Der vil blive foretaget en individuel vurdering af den enkelte borger for at vurdere om denbehandling der modtages er så omfattende og helbredssvækkende at deltagelse ikke er mulig.
45
I tilfælde hvor der opstår uenighed mellem borgeren og jobcentret om borgerens evne til atdeltage vil jobcentret anmode om en vurdering fra jobcentrets lægekonsulent.
Kontaktforløb.I forbindelse med samtalerne vægtes den værdsættende samtale højt og der tagesudgangspunkt i, at man bedst motiverer hinanden til nye ting og til forandring, hvis manværdsætter sig selv og hinanden samt, at det er frugtbart for borgerens udviklingsproces iforhold til raskmelding og job, hvis der er fokus på, hvad man gerne vil og kan og ikke på,hvad man vil undgå.Med udgangspunkt i den værdsættende samtale som metode:- tales der om det borgeren gerne vil – med afsæt i de sociale, personlige ogfaglige kompetencer.- tales der om det der virker godt i dagligdagen og sammen med andremennesker – de sociale kompetencer.- tales der om den fremtid, der ønskes set i et socialt, personligt ogarbejdsrelateret perspektiv for den enkelte borger.- tales der i ressourcesprog: ”Vi kan…” for herigennem at skabe motivation ogselvindsigt hos borgeren og hvor vejen frem er.- anerkendes forskellighed i holdninger og synsvinkler. Her inddrages detmotiverende element til at skabe selverkendelse og selvindsigt.
Tilbud efter LAB loven (ny bekendtgørelse).Alle sygemeldte og ledighedsydelsesmodtagere vil få et aktiveringstilbud i form af:- Vejledning og opkvalificering- Virksomhedspraktik og/eller- Ansættelse med løntilskudDem som er med i projektet vil få en indsats bestående at et kontaktforløb, aktiveringstilbudog enkeltstående forebyggende afklarende tilbud. De ”enkeltstående forebyggende ogafklarende tilbud” kan bestå af praktik, motion, smertehåndtering, afspænding, misbrugs- ellerpsykologisk behandling m.v.Projektet fokuserer i prioriteret rækkefølge på at:1. Deltagerne kommer i job og ud af offentlig forsørgelse2. Deltagerne bliver deltidsraskmeldt3. Deltagerne indgår i aktivt tilbud efter LAB løven og/eller forebyggendeeller afklarende tilbud.Gennem projektet undersøges det, hvilke effekter et aktivt forløb har for modtagere afsygedagpenge og fleisjobvisiterede, når der sammenholdes med kontrolgruppen af henholdsvissygedagpengemodtagere og fleksjobvisiterede, der har fulgt det normalt forløb.
Forebyggende og afklarende tilbud.
46
I bilag 1 – 4 er forløbet for såvel deltagergruppen som kontrolgruppen illustreret for bådefleksjobvisiterede og sygedagpengegruppen.I projektet vil der blive lagt stor vægt på det arbejdsmarkedsrettede – jobfastholdelse hosnuværende arbejdsgiver eller ny arbejdsplads. Målet med praktikkerne vil være en afklaring,afdækning af mulighederne for delvis raskmelding, muligheder for ansættelse med løntilskud(for ledige sygemeldte), vurdering af skånebehov i forhold til fleksjob.I forløbet vil der efter behov indgå rundbordssamtaler (med arbejdsgiver, a-kassen, fagligeorganisationer, praktiserende læge m.fl. afhængig af relevans), arbejdspladsmøder og mødermed andre aktører i øvrigt.På sygedagpengeområdet vil 30-40 personer i projektperioden blive visiteres til et særligtcoach-tilbud i stedet for til anden aktør. Tilbuddet ligger i kommunalt regi og består afaktiviteter der fremmer de sociale, personlige og almene kompetencer. Tilbuddet tagerudgangspunkt i den enkelte og kan udover individuelle coach-samtaler bl.a. bestå afbevægelse og afspænding, smertehåndtering, praktik, social mentor, psykologisk behandlingm.v.
Tidsplan:Projektet starter primo januar 2009 og løber over en periode på 8 måneder.For at få de implicerede parter i projektet som engageret medspillere planlægges der etkick-off møde, hvor bl.a. fagforening, A-kasse, praktiserende læger m.v. bliver inviteret.
Økonomi:Der tildeles 7.500 kr. pr. deltager i forsøget til Jobcentret fra Arbejdsmarkesstyrelsen. Derforventes 220 deltager.
47
Bilag 1: Beskrivelse af fleksjob - forløbet som det foregår i dag – kontrolgruppen (40personer)
0. uge
VisitationSamtale –Bestilling af jobkonsulentJobsøgningskursusEkstern aktør – LAB kap. 10 og 11Aktivt tilbudVirksomhedspraktik med henblik på fleksjob
13. uge
26. uge
Valg af egen eller anden aktør
36. uge
Kontaktforløb – indhente evt. manglende informationer til brug vedrevurdering
52. uge
Revudering påbegyndes
48
Bilag 2: Beskrivelse af fleksjob - forløbet som det vil foregå i deltagergruppen (40 personer)0. uge
1. samtale
5. uge
Ekstern aktør påbegynder ugentlige samtaler i 4 måneder.
9. uge
Aktivt tilbud i min. 10 timer pr. uge virksomhedspraktik, hvormålet er fleksjob.
13. uge
Kontakt forløb
26. uge
Kontakt forløb
49
Bilag 3: Beskrivelse af sygedagpenge - forløbet som det foregå i dag – kontrolgruppen (180personer)0. ugeEfter modtagelse af oplysningsskemaet opretter sagsbehandler iBorgerservice en sag til behandling i Jobcenter Svendborg.Jobcenter Svendborg/Visitationsgruppen foretager- på baggrund afoplysningsskemaet og andre oplysninger i sagen - en visitation tilen af følgende kategorier:1) Sager, hvor tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umiddelbartforestående (kategori 1).2) Sager med risiko for langvarigt sygdomsforløb eller risiko, hvadangår arbejdsevnen (kategori 2).3) Sager, hvor lidelsen eller sygdommen medfører etKategori 1: Her skal der senest følges op første gang indenudgangen af 8. uge regnet fra 1. fraværsdag, og der skal somminimum holdes telefonsamtale. Herefter skal der følges op mindsthver 8. uge, og der skal ved hver opfølgning minimum holdestelefonsamtale.Kategori 2: Her skal der senest følges op første gang indenudgangen af 8. uge regnet fra 1. fraværsdag, og der skal holdes enindividuel samtale. Herefter skal der følges op mindst hver 4. ugemed samtale, der som minimum hver anden gang skal være enindividuel samtale med personligt fremmøde.Kategori 3: Her skal der senest følges op første gang indenudgangen af 8. uge regnet fra 1. fraværsdag, og der skal somminimum holdes telefonsamtale. Herefter skal der følges op mindsthver 8. uge.Jobrådgiver tager ved første samtale stilling til udarbejdelsen af enopfølgningsplan med særlig fokus på arbejdsfastholdelse og
8. uge
50
Bilag 4: Beskrivelse af sygedagpenge - forløbet som det vil foregå i deltagergruppen (180personer)
0. uge
1. samtaleUdarbejdelse af opfølgningsplan i Jobcentret
8. uge
Ekstern aktør eller coach-tilbud - påbegyndelse af ugentligesamtaler i 4 måneder.Endvidere efter behov rundbordssamtaler, arbejdspladsmøder ogmøder med andre relevante aktører.Aktivt tilbud i min. 10 timer pr. ugeVirksomhedspraktik, målet er afklaring, afdækning afmulighederne for delvis raskmelding, muligheder for ansættelsemed løntilskud.
12. uge
51
Bilag 5Aktive - hurtigere tilbage!Jobcentrenes beskrivelse af indsatsen- hvordan fører indsatsen til resultater?I projektet skal personer, der modtager sygedagpenge og personer, der er visiteret til fleksjob have en særligindsats. Senest efter 8 uger påbegyndes et forløb, der består af ugentlige kontaktsamtaler og senest efteryderligere 4 uger påbegyndes et aktivt tilbud af minimum 10 timers varighed pr. uge. Det samlede forløb forden enkelte deltager har en varighed på 4 måneder. Det aktive forløb kan bestå af delvis raskmelding,aktivering efter LAB loven og/eller forebyggende og afklarende forløb. Der henvises til projektbeskrivelsenfor en nærmere beskrivelse af de overordnede rammer.Jobcentrene har udstrakt metodefrihed til at tilrettelægge tilbuddene inden for den overordnede ramme.For at give beskæftigelsesregionerne og Arbejdsmarkedsstyrelsen et overblik over, hvordan det enkeltejobcenter tilrettelægger forsøget, udarbejder hvert jobcenter inden projektets start en kort beskrivelse afindsatsen.Beskrivelsen skal dække både indsatsen for deltagergruppen og for kontrolgruppen.Beskrivelsen af indsatsen indledes med jobcenterets strategi for, hvordan man konkret vil sikre, atkontaktforløb og tilbud fører til opnåelse af succes, jf. projektbeskrivelsens succeskriterier. Beskrivelsen børdesuden inddrage jobcenterets overvejelser om deltagergruppens forventede karakteristika.Beskrivelsen af indsatsen omfatter desuden en beskrivelse af, hvordan deres del af projektet organiseres ogbemandes, samt en beskrivelse af hvilke tilbud, der indgår i deres del af projektet.Beskrivelsen af indsatsen vedhæftes jobcentrenes ansøgning til AMS, og kan desuden benyttes af evaluator.Beskrivelsen af indsatsen omfatterJobcenternavn: Jobcenter København, SygedagpengeKontaktperson: Kst. teamchef Andreas Østbirk Nielsen / Centerchef Bodil Vendel
52
StrategiForsøget tager udgangspunkt i at arbejdsmarkedsrettede og afklarende aktiviteter under sygefraværet vilbidrage til at bringe borgerne hurtigere tilbage til selvforsørgelse.Det er jobcentrets grundlæggende antagelse, at jo hurtigere den relevante indsats iværksættes, des merepositivt bidragende til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet er den.Projektet lægger op til et intensiveret kontaktforløb til sygemeldte borgere, hvormed et øget fokus på denstøtte og vejledning Jobcentret kan tilbyde i forhold til arbejdsfastholdelse og afklaring mod selvforsørgelseopnås.Fokus i indsatsen vil være et forsøg på at understøtte en identitetsændring fra syg og svag, til aktiv medbegrænsninger gennem lærende og udviklende foranstaltninger.Jobcentret får en vejledende og koordinerende rolle med fokus på samarbejde med borgerne og andreinteressenter. Det er således ikke blot borgerne der skal aktiveres, men også i høj grad Jobcentrets aktivitetder i højere grad intensiveres og målrettes den enkeltes behov for støtte og vejledning.Dette gøres ved at tilbyde deltagerne et intensiveret kontaktforløb, med fokus på at henvise tilarbejdsmarkedsrettede aktiviteter samt afklarende aktiviteter med et arbejdsmarkedsperspektiv.Da der er tale om et forsøg, vil der via monitoreringen løbende være fokus på at opsamle viden og inddragenye relevante vinkler i sagsbehandlingen. Ligesom der i høj grad skal være fokus på at udvikle metoder ogprocedurer af indholdsmæssig såvel som administrativ karakter, der kan optimere kontaktforløbende og deigangsatte aktivitetsforløb.Grundlæggende er det jobcentrets vurdering, at de indholdsmæssige foranstaltninger, der igennem forsøgettilbydes til de sygemeldte, vil bidrage til en hurtigere og mere varig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.Det antages herudover, at visse persongrupper vil lade sig raskmelde hurtigere, alene under henvisning tiludsigten til et forhøjet aktivitetsniveau. For denne gruppe borgere, er det jobcentrets antagelse, at forsøgetsform ikke nødvendigvis vil bidrage til langtidsholdbar tilbagevenden til arbejdsmarkedet.Interventionsgruppen:Der oprettes et midlertidigt underteam, der organisatorisk forankres i jobcentrets Team 1, der udgørjobcentrets tidlige og forebyggende indsats. Underteamet bemandes af et antal (2-4) medarbejdere, hvisopgave alene bliver at håndtere opfølgning og kontaktforløb / følge op på aktive tilbud tilinterventionsgruppen på i alt 200 borgere.Borgerne udtages til interventionsgruppen gennem centrets Visitationsenhed, der forud for centrets 1.samtale (8-ugerssamtalen) med borgeren på baggrund af oplysningsskemaet identificerer de borgere derobjektivt set opfylder betingelserne for udvælgelse gennem den randomiserede udvælgelsesprocedure, sombeskrevet i Bilag 1 Udvælgelse og forløb.
53
Den 1. samtale afholdes i og af underteamet, hvorunder det viser sig hvorvidt en deltager skal indgå iforsøget, eller fx af behandlingsmæssige eller andre årsager ikke kan eller skal deltage i projektet underhenvisning til undtagelseskriterierne.Såfremt en borger falder ind under undtagelseskriterierne fritages borgeren for deltagelse i forsøget, ogvisiteres til centrets normalindsats i Team 1. Deltagelse i forsøget er ikke frivillig, og man kan ikke af andenårsag end undtagelseskriterierne undslå sig deltagelse.Borgeren informeres under 1. samtale om at vedkommende deltager i forsøget, og den under1.gangssamtalen udarbejdede opfølgningsplan indeholder en individuel afgrænsning og beskrivelse af detvidere kontaktforløb.Der afholdes senest én uge efter 8 ugers samtalen 1. kontaktforløbsamtale. 1. kontaktforløbssamtale tænkesdog afholdt så tæt på 8 ugers samtalen som overhovedet muligt – evt. i umiddelbar forlængelse af 8 ugerssamtalen. Dette ud fra den betragtning, at borgeren allerede ved 8 ugers samtalen informeres om forsøget,ligesom borgeren informeres om det aktive forløb – herunder det intensiverede kontaktforløb samtanvendelsen af aktive tilbud efter LAB-loven eller gennem forebyggende og afklarende tkilbud. Det erjobcentrets opfattelse, at borgeren i den forbindelse vil være bedst tjent med umiddelbar iværksættelse afkontaktforløb, da der hermed ikke opstår ventetid ift. forsøgets aktive del. Hermed kan der - i de tilfældehvor det skønnes relevant og hensigtsmæssigt – ske henvisning til aktivct tilbud allerede i forlængelse af 8ugers samtalen / 1. kontaktforløbssamtale.Underteamet fortsætter kontaktforløbet jf. nedenfor indtil fuld raskmelding opnås, eller indtil borgeren harindgået i forsøget i 4 måneder. Dog overgår dele af kontaktforløbet senest efter 4 ugers deltagelse i forsøgettil anden aktør jf. nedenfor. Det tilstræbes dog som beskrevet ovenfor, at iværksætte aktive forløb så tidligtsom muligt i de tilfælde, hvor dette måtte vurderes relevant.Jobcentret bibeholder i alle sager opfølgningsforpligtelsen som oplistet i Dagpengeloven, om end dele afkontaktforløbet – og derved opfølgningen – fortsætter ved anden aktør. Det er i den forbindelse hensigten, atunderteamets indsats rettet mod den enkelte borger, i videst mulig udstrækning sker i koordineret samspilmed de iværksatte aktive forløb – herunder gennem delvis raskmelding – hvorfor opfølgningsmedarbejderneforventes aktivt opsøgende ift. de iværksatte aktiviteter.For så vidt angår opfølgningen i forsikrede lediges sygedagpengesager, altså sager hvori borgerne ersygemeldt fra A-kasserne, vil der for interventionsgruppens vedkommende skulle ske en særlig udvælgelse,idet disse borgeres sager aktuelt behandles eksternt jf. straks nedenfor. Udvælgelsen vil på denne baggrundskulle ske på anden vis end den øvrige projektgruppe, idet udvælgelsen i et vist omfang vil inkludere såvelYdelsesservice København som Center for Job og Formidling, som udgør en del af Københavns Kommunesbeskæftigelsesindsats.For så vidt angår opfølgningen i sygemeldte fleksjobbere, altså sager hvor borgerne sygemelder sig frafleksjob, vil der for interventionsgruppens vedkommende skulle ske en særlig udvælgelse, idet disse borgeressager aktuelt behandles eksternt jf. straks nedenfor. Udvælgelsen vil på denne baggrund skulle ske på andenvis end den øvrige projektgruppe, da udvælgelsen i et vist omfang vil inkludere såvel YdelsesserviceKøbenhavn som Center for Job på Særlige Vilkår, som varetager en del af Københavns Kommunesarbejdsfastholdelsesindsats mm.
Normalindsatsen:En ny-sygemeldt borger oplever normalt at blive indkaldt til personlig 1.gangssamtale (8-ugerssamtale) efter6-7 ugers sygemelding. Under 1.gangssamtalen orienteres den sygemeldte om rettigheder og pligter, og der
54
gennemgås muligheder for raskmelding, delvis raskmelding, ligesom der spørges til behandling,tidshorisonter, nuværende og tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet etc. Afhængigt af borgerensvisitationskategori vil der herefter gå op til 8 uger inden næste opfølgning.Gennem opfølgningsforløbet vurderes den fortsatte ret til sygedagpenge, det videre beskæftigelsespotentialesamt evt. ansøgninger om hjælp efter den sociale lovgivning – herunder ansøgninger om revalidering,fleksjob og førtidspension.I de tilfælde hvor det skønnes relevant, henvises borgerne til et af jobcentrets samarbejdsprojekter, KIA-Pro,Sundhedscentret eller TTA.Sagens behandling sker i Jobcentrets tidlige og forebyggende indsats (Team 1), der varetageropfølgningsforpligtelsen i alle sager mellem ca. 7 og 26 ugers varighed.Den tidlige og forebyggende indsats håndterer opfølgningen i ca. 3000 sygedagpengesager, og indsatsenhåndteres af ca. 30 sagsbehandlere.Indsatsen retter sig alene mod sygemeldte fra arbejdsgivere, idet opfølgningen i forsikrede ledige sygemeldteborgeres sager pt. er udliciteret til en anden enhed i Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats. Dissesager tilbagevisiteres normalt til jobcentret ved 16. uge, hvorefter den videre opfølgning sker i jobcentretsregi.Der udtages en tilsvarende mængde forsikrede ledige til kontrolgruppen, svarende til antallet af sådanne iinterventionsgruppen.Ligeledes sker der udtagelse af et tilsvarende antal sygemeldte fleksjobbere, idet denne indsats jf. ovenforvaretages i Center for Job på Særlige Vilkår.
Ledelsesmæssig bevågenhed:Der er i jobcentret udpeget hhv. en projektgruppe og en følgegruppe på projektet. Projektgruppen består afmedarbejdere fra centrets Visitationsenhed samt fra centrets Team 1. Projektgruppen ledes af Kst. Teamcheffor Team 1 Andreas Østbirk Nielsen.Følgegruppen består foruden Kst. teamchef for Team 1 Andreas Østbirk Nielsen endvidere af CenterchefBodil Vendel, Kst. teamchef for Modtageenheden Gitte Grønlund Rasmussen og MetodeudviklingskonsulentSine N. Jochumsen.Der afholdes ugentlige møder i projektgruppen mhp. tilrettelæggelse af indsatsen samt efterfølgende mhp.løbende opfølgning på indsatsen.Der afholdes månedlige møder i følgegruppen, hvorunder forsøget løbende evalueres og monitoreres.Kompetencen til beslutning om at tilbyde aktive tilbud tænkes forankret hos den enkelte sagsbehandler iselve underteamet. I andre dele af jobcentret er kompetencen til denne type beslutninger forankret i mindreafgørelsesteams, som på ugentlige møder beslutter de enkelte tilbuds indhold, form og længde. Umiddelbartskønnes det for interventionsgruppen relevant, at den enkelte medarbejder, som arbejder i dette underteam,selv besidder kompetencen til at beslutte tilbuddenes indhold, form og længde. Dette ud fra den betragtningom, at der herved sikres størst mulig smidighed ift. at sikre at borgeren rettidigt og uden ugrundet opholdtilbydes relevante forløb.
55
Det er hensigten at alle medarbejdere i underteamet skal være klædt på til at kunne give relevante tilbud efterLAB-loven samt tilbud af forebyggende og afklarende karakter. I den forbindelse består der en mindreuddannelsesopgave, idet de enkelte medarbejdere skal klædes på til at kunne afgive disse tilbud. Det er i denforbindelse tanken, at medarbejderne i løbet af december 2008 / januar 2009 modtager konkret undervisningi anvendelsen af denne type tilbud. Undervisningen sker gennem centrets Specialenhed, der besidder såvelstærke socialfaglige som juridisk faglige ressourcepersoner.Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune har indgået rammeaftaler med 12leverandører indenfor for- og revaliderings- samt særlig beskæftigelsesfremmende indsats for 2009-2010.Disse leverandører tænkes i vidt omfang inddraget ift. interventionsgruppen, idet flere af disse tænkesinddraget ift. afholdelse af kontaktforløb, beskæftigelsesfremmende indsatser efter LAB-Loven samt ift.håndtering af tilbud af forebyggende og afklarende karakter.Jobcentret inddrager i forvejen i langt størstedelen af sagerne øvrige eksterne parter (a-kasser, praktiserendelæger og andre relevante fagpersoner), som i de konkrete sager måtte skønnes relevante ift. belysning afsagernes faktiske forhold eller til at udgøre en mere eller mindre aktiv rolle ift. at bringe den sygemeldteborger tilbage til arbejdet. Der er i projektet ikke pt. planer om i videre udstrækning end det sker i dag atinddrage øvrige eksterne parter.Tilbuddene tænkes i høj grad målrettet den enkelte borger, idet kontaktforløbet, den delvise raskmelding ogdet aktive tilbud etc. nøje planlægges ift. den enkeltes situation. De ovenfor beskrevne leverandørersammensætter i forvejen deres tilbud på en sådan måde, at det ved valget af tilbuddet på en ganskeoverskuelig måde er muligt at matche den enkelte borger med et målgrupperelevant tilbud.Indsatsen generelt tænkes imidlertid ikke opdelt på forskellige målgrupper bl.a. med begrundelse i detrelativt lave antal interventionspersoner.
Den enkelte sagsbehandler vurderer ved 1. samtale, om borgeren skal indgå i forsøget, eller om borgerensituation medfører at de undtages fra forsøget jf. undtagelsesbestemmelserne.For så vidt angår borgere, som undtages fra forsøg under henvisning til behandling, vil dette alene ske i detilfælde hvor det ud fra en samlet vurdering må anses for decideret kontraindicerende at iværksætte forløb.Herunder intensiv kemobehandling, visse hjerte- karlidelser etc.
Kontaktforløb.Kontaktforløbetskal indeholde et ekspliciteret og realistisk beskæftigelsesmål. I enkelte tilfælde, hvortilknytningen til arbejdsmarkedet er meget svag, og der er behov for afklaring i forhold til fremtidigbeskæftigelse, skal det prioriteres, at der arbejdes for en afklaring af et beskæftigelsesmål.Forløbet planlægges i samarbejde med borgeren med hensyntagen til behandling og skånebehov.Den ugentlige kontakt til borgeren kan overdrages til anden aktør. Det prioriteres, at sagsbehandlerenafholder personlig samtale med borgeren hver 4. uge. Hvis det er relevant stræbes der mod at samtalenafholdes uden for jobcentret, for at give sagsbehandleren et større indblik i fx arbejdspladsens eller det aktivetilbuds aktiviteter og i højere grad lægge op til, at også arbejdsmarkedets øvrige interessenter deltager vedsamtalen.
56
Såfremt borgeren ikke under samtaleforløbet raskmeldes, og der ikke aftales en delvis raskmelding ogderunder lægges en plan for, hvorledes timetallet øges til fuld tid, eller der som supplement til denne plan, erbehov for yderligere afklarende foranstaltninger, igangsættes der et aktivt forløb.Det forventes overordnet set, at kontaktforløbet såvel består af individuelle samtaler som af kollektiveinformationsmøder.
57
Tilbud efter LAB loven.Som udgangspunkt er det jobcenterets mål i vid udstrækning at udnytte tilbudsviften i LAB-loven i så vidudstrækning som det er muligt og relevant i forhold til det aktuelle forløb for projektets deltagere.Der vil i første omgang blive fokuseret på konkret vejledning og opkvalificering, dernæst vil der blivefokuseret på virksomhedspraktik og sidst kan der naturligvis i den konkrete sag ske bevilling af job medløntilskud.Tilbuddene om vejledning og opkvalificering tænkes anvendt tidligt i forløbet, da tilbud af denne karakterofte har en kortsigtet og særdeles målrettet karakter, som i høj grad vurderes relevant i forhold til projektetssucceskriterier.Jobcentret vil i denne indsats inddrage et antal af de leverandører med hvem forvaltningen har indgåetrammeaftaler. Der vil i løbet af december 2008 ske uddybende undersøgelser af, hvordan anvendelsen afdisse leverandører kan ske på en tidlig og aktiv måde, set i lyset af, at tilbuddene ikke i dag er tiltænkt ikke-revalideringsberettigede sygedagpengemodtagere. Det tænkes derfor relevant, at sikre at tilbuddene ertilrettelagt således, at også den enkelte leverandør er informeret grundigt om at arbejde med projektetssucceskriterier. Dette anskues imidlertid ikke som nogen egentlig udfordring, da selvsamme leverandører iforvejen leverer tilbud til kontanthjælpsmodtagere kat. 4-5 samt til revalideringsberettigedesygedagpengemodtagere, for hvilke grupper succeskriterierne i høj grad må siges at være de samme.
Forebyggende og afklarende tilbud.Jobcentret vil i forsøget benytte en række af de aktive tilbud og muligheder, der tilbydes via de leverandører,som der jf. ovenfor er indgået rammeaftaler med.Det er hensigten, at der herigennem kan tilbydes undervisning og opkvalificering indenfor sygdomsindsigt,sygdomsforståelse samt muligheder på arbejdsmarkedet.Dette kan eks. ske gennem vejledning i håndtering af psykiske lidelser eller håndtering af smertersideløbende med et aktivt arbejdsliv. Ydermere vil undervisning i håndtering af stress og udbrændthed ogsåvære relevant for en andel af de sygemeldte borgere.I den udstrækning det er relevant, vil der videre være fokus på de minoritetsgrupper, for hvem det er ensærlig udfordring at skulle vende tilbage til arbejdsmarkedet. Denne gruppe borgere har som oftest udover dehelbredsmæssige indikationer endvidere sproglige vanskeligheder. Fokus kunne her være en opkvalificeringi forhold til sproglig udvikling eller en hjælp til at finde nicher eller muligheder på arbejdsmarkedet, hvor desproglige vanskeligheder ikke udgør en barriere. Det er sigtet at de tiltag, der skal benyttes er tiltag, deraktivt sigter mod at øge borgerens potentiale i forhold til igen at indtræde på arbejdsmarkedet.Jobcentret samarbejder endvidere med bl.a. Sundhedscentret, KIA-Pro og TTA, som alle er projekter dertager sine afsæt i gråzonen mellem behandlingssystemet, traditionelle LAB-tilbud og forebyggende ogafklarende tilbud jf. ovenfor.
58
Kontaktperson i Jobcenter Aabenraa er Dorte Dirksen, 73 76 76 84, dd@aabenraa.dk
Procesbeskrivelse:Strategi for opnåelse af succes:Med baggrund i de erfaringer vi har med tidlig, målrettet indsats, med op til 50% raskmeldingerefter et 6 ugers forløb, vurderer vi, at en udvidelse af denne indsats vil medvirke til hurtigereafklaring af borgeren og dermed kortere sygeforløb. Vi forventer 50% raskmeldinger efter 4 uger,heraf ca. 15% delvist raskmeldte. For de borgere der fortsat er sygemeldt herefter, igangsættestilbud efter Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats.Medarbejdernes kompetenceprofil:Myndighedsdelen (ca. 3½ fuldtidspersoner) vil blive varetaget af medarbejder der er ansat ijobcenteret. Det vil være en kombination af nuværende medarbejder og nyansatte. På nær enmedarbejder, vil medarbejderne der tilknyttes projektet ikke sideløbende varetage andre opgaver ijobcenteret. I forhold til kontrolgruppen vil sagsbehandlerne her også have gamle sager samtidigmed projektforløbet.Denne model er valgt ud fra den betragtning, at borgeren vil have bedre mulighed for at komme ikontakt med en projektmedarbejder når opgaven er fordelt på flere personer, samtidig gør detprojektet mindre sårbart, når flere personer er tilknyttet samme funktion. Medarbejdere der udgørmyndighedsdelen er personer med erfaring indenfor områderne: Visitation, Sagsbehandling,Virksomhedskontakt. Derudover nedsættes en referencegruppe på 3 medarbejdere frasygedagpengeafdelingen. Målet med referencegruppen er, at denne følger projektet tæt og kan afprojektets medarbejdere bruges som sparringspart og eventuelt som direkte medarbejdere iprojektet.Samtidig opnås en forankring i i sygedagpengegruppen i forhold til kommende ny lovgivning.Projektets medarbejdere har ugentlige statusmøder, hver 4. uge deltager referencegruppen.Forud for deltagerstart vil medarbejdere der tilknyttes projektet myndighedsdel, i seminarformarbejde med en ensretning af syn på f.eks. sygemelding, undtagelse for deltagelse, udeblivelser /afbud, rapportering omkring den enkeltes forløb m.m.I den udførende del af projektet vil der være en række ressourcepersoner der hver især erfagspecifikt udvalgt til at varetage et klart defineret område. Disse ressourcepersoner tilknyttesprojektet på timebasis efter behov. Ingen kan tilknyttes uden en forudgående grundig introduktiontil mål og midler i projektet. Antal af fysiske personer vil variere i projektets løbetid da dette erafhængigt af faktiske behov i deltagergruppen.Den virksomhedsrettede del vil blive fordelt i forhold til, om der er tale om genoptagelse af arbejdeteller opsøgende virksomhedskontakt og opfølgning af praktikforløb hos borgere uden job.Vurdering af om en borger kan undtages projektet eller ej.Det vil blive en vurdering af den enkelte sagskoordinator om undtagelsesbestemmelserne er opfyldteller ej, men med sparring fra faglig koordinator og lægekonsulent samt vurdering afnødvendigheden af at indhente lægeerklæring.Projektafvikling:For borgere i projektgruppen:Senest når borgeren har været sygemeldt i 6 uger orienteres myndighedsdelen om borgerens sag. Påbaggrund af sygemeldingsårsag samt en opfølgningssamtale med borgeren pr. telefon vurderes, omder er behov for indhentning af lægeoplysninger forud for deltagelse. Hvis der er behov forlægeoplysninger indhentes disse. I tilfælde hvor lægeoplysninger ikke umiddelbart afklarer,hvorvidt borgeren kan deltage i projektet, diskuteres sagen med en af Jobcenterets lægekonsulenter.Den endelige afgørelse træffes af projektets myndighedsmedarbejdere. Når borgeren er visiteret tildeltagelse tilknyttes en fast sagskoordinator til den enkelte.
59
Senest når borgeren har været sygemeldt i 8 uger, indkaldes denne til en kontaktsamtale. Dennesamtale danner baggrund for den endelige vurdering af, hvorvidt den konkrete borger kan deltage iprojektet, samtidig afdækkes den primære barriere i forhold til genindtræden på arbejdsmarkedet.Når borgeren har været sygemeldt i 9 uger indkaldes denne til gruppe kontaktsamtale, hvorindholdet hovedsageligt er muligheder, rettigheder og pligter under sygemelding. Senest nårborgeren har været sygemeldt i 10 uger, er borgeren i aktivt tilbud / delvist raskmeldt i min. 10timer pr. uge.Borgeren følges i hele perioden med ugentlige kontaktsamtaler, disse gennemføres medmyndighedsdelen og kan veksle mellem individuelle samtaler og gruppesamtaler efter behovdefineret af såvel borger som sagskoordinator.For kontrolgruppen:Når borgeren har været sygemeldt i seks uger afholdes første samtale der afklarer om borgeren villehave været i målgruppen for aktivt tilbud. Samtalen gennemføres i Jobcenter Aabenraas visitation.Her gennemføres også kategorisering i kategorierne 1-3. Kategori 2 + 3 sager videresendes tilsagsbehandler, kategori 1 sager forbliver i visitationen og færdigbehandles her. Kategori 1+3indkaldes til samtale mindst hver 8. uge, mens kategori 2 indkaldes hver 4. uge. Personer medproblemstillinger der matcher nedenstående grupper (stress / let depression, Sundheds Center) kan,hvis det vurderes at kunne afkorte sygefraværs perioden, tilbydes forløb.Indhold i Aktivt tilbud og målrettet indsats mod bestemte grupper:Alle borgere der indgår i projektgruppen tilknyttes hovedprojektet. I hovedprojektet vil der væreemner / aktiviteter der har relevans for alle i projektgruppen. Borgeren vil i hele projektperiodenvære deltager i hovedprojektet, dermed elimineres problemstillingen omkring ventetid mellemtiltag. Borgeren vil, ved behov, sideløbende med at denne er tilknyttet hovedforløbet, være påspecialforløb, der tager udgangspunkt i den primære problemstilling, der er afdækket underkontaktsamtalen i 8. Sygefraværs uge.Hovedforløbet indeholder elementer indenfor emnerne: Delvis genoptagelse af job,kontaktsamtaler, vejledning / opkvalificering, fysisk træning, kostvejledning, forberedelse tiludarbejdelse af ressourceprofil, virksomhedspraktik, arbejdsmarkedsorientering.Konkrete aktive forløb i Kompetence Centret:I lighed med Straksaktiveringskonceptet, visiteres nye borgere til Kompetence Centret hveruge.Her vil borgerne blive mødt af et specielt sammensat team, som konkret arbejder med detteprojekt i projektperioden.Teamet vil bestå af fagspecifikke timelærere (såsom faguddannet sygeplejerske,kostvejleder, motionsinstruktør m.m. vil blive tilknyttet forløbet i lighed med andre forløbfor sygedagpengemodtagere i Kompetence Centret). Borgerne vil blive præsenteret for etkoncept, som består af fremmøde12 timer pr. uge - fordelt på 4 timer 3 gange ugentligt.Borgerne vil blive tilknyttet holdaktiviteter, kombineret med differentierede tilbud.Fleksjobvisiterede vil blive tilknyttet fleksjobklubben i Jobcentret.Ikke etniske målgrupper vil kunne tilbydes ”arbejdsplads dansk”.
KontaktsamtalerUdføres af de projektansatte i Jobcenteret (myndighedspersoner) og består af:Individuelle samtaler med udgangspunkt i opmærksomhedspunkterne i ressourceprofilen, ogKollektive samtaler med udgangspunkt i rettighed og pligter, almen orientering omarbejdsmarkedet, sundhedsproblematikker og kommunikation.
60
Udarbejdelse af plan for, hvilke tiltag der vil kunne bringe den enkelte, via kortest mulig vej,tilbage til arbejdsmarkedetOpfølgning og justering af ovenstående plan i forhold til, hvilke mål er nået, hvilken videnhar vi nu, der nødvendiggør ændringer i planenEn tæt kontakt til den enkeltes arbejdsgiver med henblik på sikring af tilbagevenden tilarbejdspladsen
Jobcenter Aabenraa har oprettet en gruppe der arbejder med borgere af anden etnisk baggrund endeuropæisk på sygedagpenge. Det vil være naturligt at der er et tæt samarbejde mellem projektet ogdenne gruppe omkring disse borgere og aktiviteter der skal indgå i de konkrete aktive tilbud derafgives til disse.Jobcenter Aabenraa har en enhed der arbejder med ungeindsats, det vil derfor være nærliggende atder er et samarbejde på tværs til borgere i denne målgruppe, da medarbejdere der i dag arbejder medungeindsatsen har oparbejdet kompetencer / viden om målgruppen der bør benyttes.Jobcenter Aabenraa har en fleksjobklub, hvis mål det er, at motivere ledige fleksjobberettigede tilaktiv jobsøgning. Projektet vil arbejde tæt sammen med denne gruppe i forhold til planlægning afaktive tilbud til såvel fleksjobberettigede som sygedagpenge modtagere der grundet sygdomsbilledeskal finde nyt beskæftigelsesområde.Jobcenter Aabenraa samarbejder med Kompetencecenteret omkring et forløb for sygedagpengemodtagere der er ramt af stress eller let depression. Elementer fra dette forløb vil blive tilbud tilborgere der kan have gavn af dette.Jobcenter Aabenraa samarbejder med Sundhedscenteret i Rødekro omkring et tilbud til sygemeldteborgere der kan have gavn af fysisk træning for at afkorte sygeforløbet. Elementer fra dette forløbvil med fordel kunne tilbydes til borgere der har muskulært betinget sygefravær samt borgere medf.eks. diabetes og overvægt.Bortset fra ovenstående elementer forventes der at indgå individuelle tilbud målrettet den enkelteborger i dennes forløb, behov for sådanne tilbud afdækkes løbende under kontaktsamtalerne.Hovedforløbet vil være forankret i Kompetencecenteret, mens individuelle tiltag kan rekvireres hosrelevant udbyder der måtte have de efterspurgte kompetencer.Samarbejde med øvrige aktører omkring borgeren:For at sikre at alle aktører omkring borgeren samarbejder bedst muligt, har lederen afsygedagpengeafdelingen ved Jobcenter Aabenraa planlagt flere tiltag.Der gennemføres en besøgsrunde hos Kommunens læger, hvor bl.a. dette projektpræsenteres.Der udsendes brev til borgerens arbejdsplads når denne visiteres til projektet, brevetbeskriver projektet og de initiativer der tages i forhold til hurtigst muligt at få borgerentilbage i job.Der inviteres til møde for alle områdets a-kasser, hvor projektet beskrives og debatteres.Der inviteres til møde for alle områdets virksomheder, hvor projektet beskrives ogdebateres.Speciallæger der er tilknyttet den enkelte borger modtager en skriftlig information omprojektet.
61
Tiltaget forventes beskrevet i dagspressen, dette gør at borgeren allerede før denne modtagerbrev fra jobcenteret om at være er en del af projektgruppen, har et forhåndskendskab tilprojektet.
62
Procesbeskrivelse på projekt”Aktive – hurtigere tilbage”Jobcenter Holstebro, Brogårdsvej 1, 7500 HolstebroKontaktpersoner:AfdelingschefRådgiver
Elsebeth Dam Simonsen, 9611 3841Tinna Søgaaard Andersen
Strategi:Jobcenter Holstebro vil i dette forsøg udtage to erfarne rådgivere fra det almindelige sagsarbejde, ogtilknytte dem projektet og de deltagende borgere. Vi vil tilrettelægge det således, at de to skal haveet lavere sagsantal end sædvanligt, hvilket betyder, at vi i projektperioden opnormererrådgivergruppen på sygedagpenge med 37 timer ugentligt.Vi vil sætte fokus på den personlige opfølgning en gang ugentligt.Vi vil matche tilbuddet til den enkelte borger, både indholdsmæssigt og tidsmæssigt.Vi mener, at den øgede personlige kontakt med borgeren og arbejdspladsen er motiverende for enhurtigere tilbagevenden i delvis raskmeldelse, eller en tidligere parathed hos borgeren til at deltage iet aktivt tilbud.Det vurderes af stor vigtighed, at der i løbet af de første 13 ugers sygemelding sker en kontaktmellem rådgiver og borgerens arbejdsgiver. Det er betydningsfuldt, at der både i sager med delvisraskmelding og i sager med fuld sygemelding, skabes en forventning hos borger og arbejdsgiverom, at borgeren vender tilbage til arbejdet. Vi formoder, at der kan være en tendens til, atarbejdsgiveren ”glemmer” sin medarbejder ved længere fravær, og at det er vanskeligt for borgerenat vende tilbage på arbejdspladsen efter lang tids fravær.Vi vil derfor benytte dette projekt til at udvikle metoden omkring denne kontakt mellemarbejdspladsen og jobcentret.Organisering og personale:Vi nedsætter en styregruppe bestående af de to rådgivere, en rådgiver fra kontrolgruppen,afdelingschefen og en rådgiver med særlige funktioner, der skal fungere som projekt styrer.Der vil en gang månedligt ske en status opsamling på ledermøde og sektionsmøde med allemedarbejdere på sygedagpenge.
Udvælgelse:
63
Ydelseskontoret sender alle sager med ulige fødselsår til projektet. Denne tilgang kan evt. stoppes iperioder, hvis tilgangen af borgere overstiger rådgiverkapaciteten.Ydelseskontoret sender alle sager med lige fødselsår til normal sagsbehandling i jobcentret.Denne fordelings metode fortsættes indtil der er registreret 100 borgere i deltagergruppen og 100borgere i kontrolgruppen.Det er de samme to rådgivere der vurderer borgerne og træffer afgørelser om hvilke tilbud der erbedst for den enkelte.De to rådgivere i projektet skal have nedsat sagsantal, ca. en halvering, hvilket betyder, at de kanlave en kvalificeret ugentlig opfølgning, og sikre, at der ikke opstår ventetider mellem aktiviteter.Hvis en borger ex. Er afklaret til at skulle i virksomhedspraktik, og der er ventetid vedjobkonsulenten, kan rådgiveren vælge selv at finde en virksomhedspraktik til borgeren. Den ekstratid til sagsbehandlingen vil i stort omfang mindske risikoen for ventetid i detbeskæftigelsesmæssige system. Vi kan ikke på denne måde afhjælpe ventetider i sundhedssystemet,men i højere grad hjælpe med at finde alternative undersøgelsessteder osv.Samarbejdet mellem Jobcenter Holstebro og de praktiserende læger er velfungerende, og kanoptimeres ved øget tidsforbrug på deltagergruppen, ved at der i højere grad kan tilbydes deltagelse imødet mellem borger og egen læge, og i højere grad tilrettelægge møder med læge og borger pålægens adresse.Det samme aspekt gør sig gældende ved alle andre eksterne samarbejdspartnere.Indsatsen skal tilrettelægges individuelt. Der vil ikke blive lavet tilbud som skal gives til bestemtegrupper som f. x. borgere sygemeldt fra forsikret ledighed. Tilbuddene vil blive givet svarende tilindividets behov.Kontaktforløb:Vi vil i første omgang lave en decideret opfølgning i sygedagpengesagen med de dertil hørendelovkrav ved første samtale og herefter hver 4. uge. Kontaktsamtalerne der imellem vil have karakteraf en opfølgning på det igangsatte, har borgeren gjort de aftalte ting osv. Der vil selvfølgelig ske enjournalisering af samtalens forløb og aftaler, men kun hver 4. uge laves en opfølgning som opfylderkravene i sygedagpengelovens kap. 6.Som udgangspunkt tilrettelægges samtalerne individuelt.Der vil være fælles samtaler de tre første uger i projektet udover de individuelle samtaler(kontaktsamtaler + opfølgningssamtaler).I anden projektuge skal borgeren til fællesmøde med orientering om ret og pligt i forbindelse med atvære på sygedagpenge.I tredje projektuge skal borgeren til fællesmøde med en fysioterapeut hvor der orienteres om kost ogmotion.
64
I fjerde uge holdes fællesmøde hvor borgerne orienteres om forskellige muligheder for mindst 10timers aktivering, hvis de ikke allerede er delvis raskmeldte eller i gang med anden aktivitet.Tilbud generelt:Vi vil benytte de allerede igangsatte tilbud vi har i kommunen, og derudover indarbejde nye tilbud.Tilbuddene skal være af mindst 10 timers varighed ugentligt.Generelt mener vi, at det er vigtigt, at kombinere aktiviteterne der hvor det har et formål.Ved indlæggelse på hospital kan vi påbegynde aktiviteter i et meget lille omfang, således at densygemeldte er klar til aktivitet i højere grad ved udskrivning fra hospital. Denne aktivitet kan være iform af deltagelse i støttegruppe/selvhjælpsgruppe eller anden form for rådgivning og samvær.Delvis raskmeldelse er nok det vigtigste redskab til hurtigere tilbagevenden, der hvor der er enarbejdspladsAktive tilbud efter LAB:Vamos:Projekt hvor den enkelte gennem motivations og afklaringsforløb får fokus på egne muligheder ogressourcer.Jobkonsulent:(LAB tilbud - i enkelte tilfælde gives tilbuddet som rådgivning og er så forebyggende/afklarendetilbud)Virksomhedspraktik på både private og offentlige virksomheder med henblik på at afklarearbejdsevne og genoptræne til raskmelding.Mentor:Denne mulighed vil blive benyttet hvor det vurderes gavnligt.
65
Forebyggende/afklarende tilbud:Cafe´ arbejdsliv:Projekt hvor den enkelte gennem et kort motivationsforløb får fokus på egne muligheder påarbejdsmarkedet, gerne inden for et andet felt end det der aktuelt er sket en sygemelding fra. Derfokuseres i projektet på at udvikle en bredere forståelse af arbejdsmarkedet hos den sygemeldte. Derfokuseres på, at den sygemeldte skal kunne se sig selv i helt andre dele af arbejdsmarkedet end detborgeren aktuelt er sygemeldt fra.Quick Care:Forebyggende/afklarende tilbudFysisk afklaring af borgeren gennem fysisk træning 3 gange ugentligt og vejledning efter etindividuelt tilpasset program.Sundhedscenter:Sundhedscentret har mange tilbud om deltagelse i interessegrupper, delt op efter lidelser osv.Netværkscafe:Her kan den sygemeldte få tilbud om deltagelse i mange forskellige selvhjælpsgrupper. En aktivitetkunne også bestå af frivilligt arbejde.Patientrådgiver/coach/psykolog:Vi forestiller os, at vi skal have aftaler med forskellige eksperter, som vi kan bruge sammen med deøvrige tilbud, så vi rammer et aktivitets niveau tilpasset den enkelte. Vi mener, at ex. En kontaktmed en patientrådgiver eller lignende sammen med en mindre aktivitet kan have positiv indvirkningpå hvornår en sygemeldt er klar til delvis eller hel raskmelding.I afdelingen har vi en coach, ansat til sygedagpengeopfølgning, hvor vi tænker, at hun med nedsatsagsantal skal gå ind og lave coachende samtaler med borgere der vurderes til at have behov. Det eren fordel, at det er en coach, som kender beskæftigelsesområdet indgående, og kan tage samtalermed dags varsel.Alkohol- og stofbehandling:Vi tænker alkohol- og stofrådgivning ind som en del af en aktivitet der hvor der er behov for dette.
Holstebro den 14. november 2008Tilrettet den 19. februar 2009Elsebeth Dam Simonsenafdelingschef
66
Aktive - hurtigere tilbage!Jobcentrenes beskrivelse af indsatsen- hvordan fører indsatsen til resultater?
I projektet skal personer, der modtager sygedagpenge og personer, der er visiteret til fleksjob have en særligindsats. Senest efter 8 uger påbegyndes et forløb, der består af ugentlige kontaktsamtaler og senest efteryderligere 4 uger påbegyndes et aktivt tilbud af minimum 10 timers varighed pr. uge. Det samlede forløb forden enkelte deltager har en varighed på 4 måneder. Det aktive forløb kan bestå af delvis raskmelding,aktivering efter LAB loven og/eller forebyggende og afklarende forløb. Der henvises til projektbeskrivelsenfor en nærmere beskrivelse af de overordnede rammer.Jobcentrene har udstrakt metodefrihed til at tilrettelægge tilbuddene inden for den overordnede ramme.For at give beskæftigelsesregionerne og Arbejdsmarkedsstyrelsen et overblik over, hvordan det enkeltejobcenter tilrettelægger forsøget, udarbejder hvert jobcenter inden projektets start en kort beskrivelse afindsatsen.Beskrivelsen skal dække både indsatsen for deltagergruppen og for kontrolgruppen.Beskrivelsen af indsatsen indledes med jobcenterets strategi for, hvordan man konkret vil sikre, atkontaktforløb og tilbud fører til opnåelse af succes, jf. projektbeskrivelsens succeskriterier. Beskrivelsen børdesuden inddrage jobcenterets overvejelser om deltagergruppens forventede karakteristika.Beskrivelsen af indsatsen omfatter desuden en beskrivelse af, hvordan deres del af projektet organiseres ogbemandes, samt en beskrivelse af hvilke tilbud, der indgår i deres del af projektet.Beskrivelsen af indsatsen vedhæftes jobcentrenes ansøgning til AMS, og kan desuden benyttes af evaluator.Beskrivelsen af indsatsen omfatter
Jobcenternavn: AalborgKontaktperson: Helle Glenstrup
67
Strategi
Der er tale om samme fokus, som i den nuværende sygedagpengeopfølgningsindsats, nemlig at medvirke tilat sygemeldte hurtigst muligt bliver afklaret, således at en tilbagevenden til arbejdsmarkedet er muligt.I forsøgsprojektet vil det via den økonomiske bevilling være muligt dels at intensivere opfølgningen og delsat igangsætte aktive tilbud tidligere i de sygemeldtes forløb end det er muligt i den nuværende indsats.Det er Jobcenter Aalborgs strategi at forsøge at holde de sygemeldte aktive igennem hele projektperioden,hvormed der forventes opnået en hurtigere afklaring end det er tilfældet i dag.
Organisering og personale
Forsøget afvikles for sygemeldte tilknyttet Jobcenter Centrum, som er det største af 6 områdekontorer iJobcenter Aalborg. Der bor omkring 58.000 borgere i centrum-området, hvilket er ca. 30% af alle indbyggerei kommunen.Jobcenter Centrum har omkring 28% af kommunens sygedagpengesager og er hermed underrepræsenteret ifht. antal indbyggere, hvilket skyldes at centrum-området har en overrepræsentation af folkepensionister ogstuderende.Der forventes i løbet af projektperioden en deltagelse af 200 sygemeldte og et tilsvarende antal ikontrolgruppen.Forsøget starter primo februar måned 2009 og løber således i perioden 1. februar til 30. september 2009.Til forsøget opereres med et samlet budget på (200 * 7.500 kr.) = 1,5 mill. kr. Hertil kommer den nuværendeindsats, som Jobcenter Aalborg allerede forestår for sygemeldte. Herudover vil det ikke være muligt forJobcenter Aalborg at bidrage med yderligere budgetmidler. Det kan få betydning for brugen af aktive tilbudherunder brugen af forebyggende og afklarende tilbud.For budgetmidlerne ansættes 5 medarbejdere, som organiseres i et projektteam med blandt andet følgendeopgaver:* Afholdelse af informationsmøde for alle deltagere i forsøget.* Afvikling af ugentlig kontaktsamtale.* Afholdelse af rundbordssamtale på virksomhed, læge eller fagforening/A-kasse.* Forestå at deltagerne bliver delvis raskmeldt bl.a via rundbordssamtale.* Afvikling af den lovpligtige opfølgningssamtale henholdsvis hver 4. eller 8. uge alt afhængig afsygemeldtes kategori.* Udarbejdelse af ressourceprofil for de sygemeldte, hvor der er behov herfor.* Øvrige myndighedsopgaver såsom journalføring og evt. sanktionering.* Henvisning til aktive tilbud i Jobcenter Aalborgs nuværende tilbudsvifte.* Etablering af virksomhedspraktikker.*Afvikling af 10 timers forløb ugentligt for sygemeldte, som ikke er delvis raskmeldt eller i gang med andenaktiv indsats (mere om 10 timers forløb senere).Projektteamet sammensættes af medarbejdere, som dels har viden og ekspertise i myndighedsopgavenoverfor sygemeldte og dels har viden og ekspertise i afvikling af afklarende forløb for sygemeldte. Konkret
68
vil der tale om to rådgivere fra Jobcenter Centrum og 3 medarbejdere fra kommunens Projektafsnit.Herudover trækkes på visitationsmedarbejdere og rådgivere fra Jobcenter Centrum.De 2 medarbejdere med myndighedskompetence, skal have erfaring med opfølgning og udredning afsygedagpengesager og vurdering af arbejdsevnen, samt skal have mod på at indgå i tværfagligt samarbejde,der indebærer undervisning og mødevirksomhed på arbejdspladser, ved lægen og hos andresamarbejdspartnere som f.eks A-kassen eller fagforening.De 3 projektmedarbejdere skal have erfaring med og mod på at indgå i motivationsarbejde og støtteudvikling af afklaring af borgernes arbejdsmarkedsperspektiv, samt kan deltage i holdundervisning.De 5 medarbejdere i projekttemaet skal understøtte og hjælpe hinanden med opgaverne i teamet. Fokus vilher være den ugentlige kontaktsamtale og sikring af at de sygemeldte hurtigst muligt vender tilbage tilarbejdsmarkedet.Projektteamet tilknyttes Projektafsnittets ”Afklaringssøjle” og placeres fysisk i Østerågade, hvor der afviklesto andre sygedagpengeforløb.Lederen af ”Afklaringssøjlen” er i dagligdagen ansvarlig for Projektteamet. Der nedsættes desuden enfølgegruppe bestående af søjlelederen, leder fra Jobcenter Centrum og medarbejdere fra Projektteamet.Jobcentersekretariatet yder konsulentmæssig bistand til følgegruppen og selve forsøget.Forløbet for sygemeldte tilknyttet forsøget vil være som følger:Der forventes en ugentlig tilgang til forsøget på ca. 12 sygemeldte i de første 17 uger, hvilket giversammenlagt ca. 200 deltagere i forsøget.Efter visitation til henholdsvis forsøgs- og kontrolgruppe indbydes forsøgsgruppen til et informationsmøde,som afholdes af projektteamet en gang om ugen i de første 17 uger af forsøgsperioden.Efter informationsmødet afholdes en individuel samtale med hver enkelt forsøgsdeltager.I forbindelse med den individuelle samtale tages stilling til det videre forløb for den sygemeldte.For nogle vil der være tale om at pågældende skal tilbage til sin arbejdsplads på en delvis raskmelding. Hvisder er behov herfor aftales afholdelse af rundbordssamtale med virksomheden.Der sker desuden henvisning til kommunens almindelige vifte af tilbud, hvis det skønnes relevant. Der kanf.eks være tale om henvisning til Solsideprojektet, som er et særligt forløb for sygemeldte, der har smerter inakke, ryg eller bækken.De sygemeldte, som ikke umiddelbart kan starte på delvis raskmelding eller ikke har behov for tilbud i denalmindelige tilbudsvifte, tilknyttes herefter et 10 timers forløb, som afvikles indtil raskmelding eller til andenindsats kan iværksættes (delvis raskmelding eller andet relevant tilbud).Det er således tanken, at alle sygemeldte er aktive, så længe at de er tilknyttet forsøget.I fht. de opstillede succeskriterier for forsøget er der følgende konkrete forventninger til resultatopnåelse iJobcenter Aalborg:
69
* At mere end 50% af deltagerne ophører med at modtage sygedagpenge indenfor den 4 månedersdeltagerperiode(Overlevelseskurve for Jobcenter Aalborg viser, at 50% af de, som i dag når en 8 ugers sygemelding,ophører mellem 8. og 26. uge).* At mere end 10% af deltagerne bliver delvis raskmeldt(I 2007 var knap 7% i delvis raskmelding fra Jobcenter Aalborg)
Kontaktforløb.
Der vil være tale om en intensiv individuel opfølgning med borgeren, hvor der samarbejdes med egen lægeog arbejdsgiver eller A-kasse ud fra perspektivet hjælp til selvhjælp og hurtigst mulig raskmelding.For sygemeldte tilknyttet det 10 timers ugentlige forløb vil der være tale om en vekselvirkning mellemindividuelle og kollektive opfølgninger alt afhængige af den enkeltes behov.For øvrige sygemeldte (delvis raskmeldte eller i gang med andet aktivt tilbud) vil der typisk være tale om enindividuel samtale.Den lovpligtige opfølgning efter henholdsvis 4 eller 8 uger vil altid afvikles individuelt.
Tilbud efter LAB loven.
Der vil efter behov blive benyttet tilbud, som findes i kommunens almindelige tilbudsvifte, hvilket er- Delvis raskmelding- Virksomhedspraktik- Solsideprojektet (forløb for sygemeldte med smerter i nakke, ryg eller bækken)- Skiftesporet (5 ugers vejlednings- og afklaringsforløb)- RUBI (vejledningsforløb for personer med psykiske problemstillinger)- Klinikprojektet (særligt forløb for sygemeldte med komplicerede problemstillinger)- Revalideringscenter Aalborg (RCA)- AS3 (afklaringsforløb og virksomhedspraktik)- Center for sundhed og livsstil (afklaringsforløb)- Sygemeldt og fremtiden (2 ugers job- og uddannelsesafklaring)- Det hele menneske (6 ugers forløb med fokus på sammenhængen mellem krop og psyke)- Diabetestilbud - Sundhedscenter Hasserishave- Hjertekar-rehabilitering - Sundhedscenter Hasserishave- KOL-rehabilitering- Kostkurser - Sundhedscenter Hasserishave – fokus på varig kostomlægning- Patientuddannelse på Sundhedscenter Aalborg- Vedligeholdende træning og optræning efter Serviceloven- Sundhedslovens tilbud om genoptræning- Motion på recept
70
- Træning i Haraldslund (motion for kræft - og hjertepatienter)Udgangspunktet for forsøget er at alle sygemeldte deltager i en eller anden form for aktivitet i de 4 måneder,som man indgår i forsøget. Hvis det ikke er relevant for sygemeldte at indgå i forløb i den almindeligetilbudsvifte eller at der er ventetid på et af disse forløb deltager sygemeldte i det særlige 10 timers forløb,som afvikles i relation til forsøget.Særligt 10 timers forløb for sygemeldte i forsøgsgruppenDer deltager 12-15 deltagere pr. hold og der vil være aktivitet for den enkelte 2 gange om ugen. Der vil delsvære tale om undervisning, vejledningssamtaler samt deltagelse i forskellige former for aktivitet, som f.eksmotionstilbud.Følgende vil kunne indgå i forløbet:Faglige og praktiske kompetencer i relation til arbejdsmarkedet:Med udgangspunkt i sygedagpengemodtagerens hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesmæssig baggrundog behovet for at forbedre og udvikle kompetencerne:* Undervisning i arbejdsmarkedsforhold* Udarbejdelse af CV – mulighed for at tilmelde sig ”Jobnet.dk”* Jobsøgning* EDB-undervisning* Spor og Maxidue* Vejledning om lovgivning* Vejledning om voksenuddannelsernePersonlige kompetencer til at kunne indgå i sociale og jobmæssige relationer:* Indsigt i egne reaktionsmønstre – copingstrategier* PAPI – test* Vejledning i personlige ressourcer* Øvelser i kommunikationHelbredsmæssige forhold i relation til arbejdsmarkedet:* Undervisning ved ergoterapeut i anatomi, fysiologi – løfteteknik, arbejdsstillinger, indretning afarbejdsplads, hjælpemidler* Undervisning ved afspændingspædagog – dyrke motion, udføre daglige øvelser* Undervisning i kriseteori og smertetackling* Kostvejledning* Deltagelse i motionDer vil blive udarbejdet ugeplaner, hvor elementer fra ovenstående indgår alt afhængige af deltagernesproblemstillinger og behov. Der vil blive benyttet gæstelærer i det omfang der skønnes behov herfor.
Forebyggendeog afklarende tilbud.
71
For de deltagere, som er tilknyttet det 10 timers forløb, vil der dels være tale om at forebyggende ogafklarende tilbud indgår som en del af det 10 timers forløb – f.eks undervisning i kostvejledning og dels atder benyttes tilbud, som er individuelt relevant for den enkelte. Det kan være f.eks samtale med psykologeller henvisning til fysisk træning.
Indsats for kontrolgruppen.
Kontrolgruppen modtager kommunens almindelige indsats. Efter visitation og telefonisk kontakt tilpågældende inden uge 8 kan der ske henvisning til et af de tilbud, som findes i kommunens tilbudsvifte. Oftevil der være behov for yderligere lægelig udredning inden der igangsættes et tilbud. Herefter fortsættersygemeldte i det lovbestemte opfølgningsforløb, som er hver 4. eller 8. uge alt afhængige af kategoriseringenaf sygemeldte.Indsatsen i den tidlige fase består af arbejdsfastholdelse ved brug af delvis raskmelding og 2 forløb forsygemeldte med særlige sygdomme (et kræftrehabiliteringsforløb for sygemeldte med diagnosen kræft ogSolsideprojektet for sygemeldte med smerte i nakke, ryg eller bækken).Øvrige tilbud benyttes ofte senere i sygdomsforløbet, når der foreligger en mere grundig sygeafklaring. Deter desuden en barriere, at der skal udarbejdes en ressourceprofil inden der kan igangsættes et tilbud.Det forventes, at forsøget med den intensiverede opfølgning kombineret med den aktive indsats vil medføreen langt hurtigere afklaring af sygemeldtes behov for indsats, således at flere hurtigere end i dag vendertilbage til arbejdsmarkedet eller overgår til anden indsats, som f.eks revalidering.
72
Aktive - hurtigere tilbage!Jobcentrenes beskrivelse af indsatsen- hvordan fører indsatsen til resultater?
I projektet skal personer, der modtager sygedagpenge og personer, der er visiteret til fleksjob have en særligindsats. Senest efter 8 uger påbegyndes et forløb, der består af ugentlige kontaktsamtaler og senest efteryderligere 4 uger påbegyndes et aktivt tilbud af minimum 10 timers varighed pr. uge. Det samlede forløb forden enkelte deltager har en varighed på 4 måneder. Det aktive forløb kan bestå af delvis raskmelding,aktivering efter LAB loven og/eller forebyggende og afklarende forløb. Der henvises til projektbeskrivelsenfor en nærmere beskrivelse af de overordnede rammer.Jobcentrene har udstrakt metodefrihed til at tilrettelægge tilbuddene inden for den overordnede ramme.For at give beskæftigelsesregionerne og Arbejdsmarkedsstyrelsen et overblik over, hvordan det enkeltejobcenter tilrettelægger forsøget, udarbejder hvert jobcenter inden projektets start en kort beskrivelse afindsatsen.Beskrivelsen skal dække både indsatsen for deltagergruppen og for kontrolgruppen.Beskrivelsen af indsatsen indledes med jobcenterets strategi for, hvordan man konkret vil sikre, atkontaktforløb og tilbud fører til opnåelse af succes, jf. projektbeskrivelsens succeskriterier. Beskrivelsen børdesuden inddrage jobcenterets overvejelser om deltagergruppens forventede karakteristika.Beskrivelsen af indsatsen omfatter desuden en beskrivelse af, hvordan deres del af projektet organiseres ogbemandes, samt en beskrivelse af hvilke tilbud, der indgår i deres del af projektet.Beskrivelsen af indsatsen vedhæftes jobcentrenes ansøgning til AMS, og kan desuden benyttes af evaluator.Beskrivelsen af indsatsen omfatter
Jobcenternavn:
Jobcenter MorsHolgersgade 57900 Nykøbing Mors
Kontaktperson: Jobcenterchef Kirsten Fiil. / Michael GrodsTlf: 9970714499707282
73
Strategi:Jobcenter Mors vil tilsigte fastholdelse ved nuværende arbejdsgiver som det primære fokusområde,overvejelser for så vidt angår subsidiære tiltag er : mulighed for fysioterapi, motion samt psykolog,alle med vejledende sigte og afklaring for øje.Ved tidlig indsats at kunne udnytte velvillighed fra både virksomhed ogKollegaers side, eks. ved problematikker i bevægeapparatet, at kunne tilgodese skånehensyn iforening med ledelse og medarbejdere, herunder et muligt tilbud om optræning, vejledning etc.Således helhedsorienterede tilbud udnyttes optimalt og hurtigst muligt.Søge at implementere automatikker der kan bidrage til forebyggelse af psykisk samt fysiskarbejdsbetinget fravær.Slutteligt vil målet være at mindske varigheden af sygemeldinger og forøgelse af gruppenomhandlende delvis raskmelding.
Organisering og personale:Forsøget afvikles for sygemeldte dagpenge berettigede, tilknyttet Jobcenter Mors.I projektperioden forventes deltagelse af op til 50 sygemeldte og et tilsvarende antal ikontrolgruppen.Forsøget starter medio januar måned 2009 og løber således i perioden 15. januar til 15. september2009.En forsøgsbaseret struktur opbygges i tråd med ovenstående påtænkte tiltag1. Indsats på virksomhederne aftales hurtigst muligt.2. Håndtering af smerter; hvordan kan man ændre sit forhold til smerter såde accepteres som en del af en selv.3. Fysisk optræning, ved bevægapp. Problematikker4. Psykolog.Ledelsen modtager kontinuerlige meddelelser fra de adm. medarbejdere der samler oplysningerne iforbindelse med projektet, det forventes drøftet en gang ugentligt på fælles ledermøde, hvor denansvarlige leder medbringer relevante oplysninger der er modtaget og drøfet med de adm.medarbejdere samt projektmedarbejderen, iøvrigt henvises til flow-diagram.Projektmedarbejderen afgør hvilket tilbud eller evt. en kombination mellem de tilbud, borgeren harmulighed / behov for at deltage i jf. gældende lovgivning.Projektmedarbejderens funktioner er anført i vedlagte diagram.For at mindste risiko for evt. ventetid vil jobkonsulenterne indgå mhp. hurtig indsats, for så vidtangår virksomhederne.Der tilstræbes individuelle samtaler med borgerne – men gruppesamtaler kan også bringes ianvendelse.
74
For budgetmidlerne ansættes 1 medarbejder, som organiseres i et projektteam med visitor oglægekonsulent jf. flowdiagrammet samt i konkrete situationer i samarbejde med øvrigemedarbejdere i Helbred og afklaring – med blandt andet følgende opgaver:1.2.3.Afholdelse af informationsmøde for alle deltagere i projektet.Afvikling af den /de ugentlige kontaktforløbsamtale.indkalder til og afholder rundbordssamtale med primær deltagelseaf virksomhed, borger, egen læge, evt. sagsbehandler og ellerfagforening/A-kasse.4.At medvirke til delvis raskmeldelse, evt. foranlediget afjobkonsulentens møde med virksomheden.5. Afvikling af den lovpligtige opfølgningssamtale henholdsvis hver 4.eller 8. uge alt afhængig af sygemeldtes kategori ( her vilsagsbehandler i dagpenge teamet kunne inddrages).6. Ved behov påbegyndes udarbejdelse af ressourceprofil på densygemeldte.7.Sørge for etablering af individuelle 10 timers forløb ugentligt forsygemeldte, som ikke er delvis raskmeldt eller i gang med anden aktivindsats.8. Henvise til de nuværende tilbud Jobcenter Mors har.9. Formidler behovet for virksomhedspraktikker videre tiljobkonsulenterne10. Myndighedsopgaver såsom journalføring og evt. sanktionering villigeledes være en del af projektmedarbejderns arbejdsfunktioner.Projektmedarbejderen skal indgå i motivationsarbejdet og bidrage til udvikling af afklaring afborgernes arbejdsmarkedsperspektiv.Medarbejderne i Helbred og afklaring indgår i supervision og sparring af projektmedarbejderen.Fokus vil her være den ugentlige kontaktsamtale og sikring af at de sygemeldte hurtigst muligtvender tilbage til arbejdsmarkedet.Lederen af Helbred og afklaring er i dagligdagen ansvarlig for projektet.Der nedsættes desuden en styregruppe bestående af ledelsesteamet i Jobcenter Mors.Forløbet for sygemeldte tilknyttet projektet vil være som følger:Efter visitation til projekt og kontrolgruppe, indbydes projektgruppen til et informationsmøde somafholdes af projektmedarbejderen én gang om ugen.Ved den individuelle samtale med borgeren vurderes det videre forløb for den sygemeldte.For nogle vil der være tale om at pågældende skal tilbage til sin arbejdsplads på en delvisraskmelding, hvilket vil værre højt prioriteret,ved vurderet behov aftales afholdelse afrundbordssamtale med virksomheden.Kontaktforløb:
75
Der vil være tale om en intensiv individuel opfølgning med borgeren, hvor der samarbejdes medegen læge og arbejdsgiver og/eller A-kasse ud fra perspektivet hjælp til selvhjælp og hurtigst muligraskmelding.For delvis raskmeldte der er i gang med et aktivt tilbud vil der typisk være tale om en individuelugentlige samtale, men kollektive samtaler kan her ligeledes bringes i anvendelseFor sygemeldte tilknyttet det 10 timers ugentlige forløb vil der væreindividuelle eller kollektive opfølgninger alt afhængigt af den enkelteborgers behov samt deltagelses form.Den lovpligtige opfølgning efter henholdsvis 4 eller 8 uger vil altid afvikles individuelt.Ens for ovenstående samtaler vil det arbejdsmæssige perspektiv prioriteresHøjest.
TilbudDer vil efter behov blive benyttet tilbud, som allerede findes i kommunens almindeligeforretningsgang og tilbud:-----Delvis raskmelding.Anvendelse af de sociale kap.§ 56.Personlig assistance.Mentor ordning.
- Virksomhedspraktik lab. Kap 11.Samt lab. kap 10.- Revacenter Nord.- Projekthuset.Nye forebyggende / afklarende tilbud v/ sundhedscentret :------Lev livet lettereFokus på varig kostomlægning.Luft til livet ( KOL)Hånd om hjertet for borger med hjerte-kar sygdomme.Motion.BST - coachtilbud.
Vejledende og afklarende tilbud:Forebyggende vil jobcentrets nuværende tiltag i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere påarbejdspladsen være det primære forløb i projektet,det være sig psykologsamtaler gennem BST, §56 samt mentorordningen, men på et tidligeretidspunkt i sagsforløbet end det er muligt pt..
76
ArbejdsmarkedssstyrelsenHolmens Kanal 201060 København K
Jobcenter25. november 2008Dir. telefon 6404Ringsted KommuneNørregade 1004100 RingstedTlf. 5762 6262Fax 5762 6499jobcenter@ringsted.dkwww.jobnet.dk
I de nye afklarende tilbud tages sigte på at undersøge hvilke problemstillinger der kanafhjælpes via de muligheder der vil være i en tidligere indsats i forbindelse medprojektet, det kunne være samtale med vores lægekonsulent, kontakt til BST mhp.psykologsamtaler, arbejdsplads-indretning, henvisning til alkoholambulatoriet .etc.Det er primært tilsigtet med kombinering af fastholdelse på de respektivearbejdspladser samt de nye enkeltstående tilbud i forening eller afgivet hver for sig,
Åbningstider:Mandag - Torsdag10.00 - 15.00Fredag10.00 - 13.00
Beskrivelse af indsatsenMed henvisning til ansøgning af 25. november følger nedenfor en beskrivelse af den indsats, somJobcenter Ringsted påtænker at iværksætte i forbindelse med projektet ”Aktive – hurtigere tilbage”.Kontaktpersonen er afsnitleder Laila Valeur.Strategi:Den tidlige indsats er afgørende for, om den sygemeldte ender med at blive udstødt fraarbejdsmarkedet.Fysisk aktivitet og samvær med andre er ligeledes vigtigt for at sygemeldte ikke mister fokus påarbejdsmarkedet og derved ender i isolation.Jobcenter Ringsted har indgået aftale med anden aktør om, at sygemeldte ”projektdeltagere” straksefter første opfølgnings- eller kontaktsamtale bliver visiteret til et forløb, hvor der vil blive arbejdetmed at kvalificere og afklare borgerens fysiske, mentale og sociale kompetencer og ressourcer.Borgeren vil igennem forløbet have en tæt kontakt med både sagsbehandler og de specialister, somer tilknyttet anden aktør. De ugentlige samtaler vil have fokus på tilbagevenden til arbejdsmarkedet,og hvilke foranstaltninger der evt. er brug for.Organisering og personale:Som udgangspunkt er indsatsen den samme for alle sygemeldte tilknyttet projektgruppen.I sygedagpengeopfølgningsgruppen i Ringsted Jobcenter er ansat 10 erfarne sagsbehandlere. Afdisse 10 indgår 4 i projektgruppen og de øvrige 6 arbejder med kontrolgruppen, og de sygemeldtesom ud fra objektive kriterier undtages fra indsatsen.De 4 sagsbehandlere i projektgruppen vil på skift sammen med en administrativ medarbejderløbende visitere de nysygemeldte til henholdsvis projektgruppe og kontrolgruppe.
77
Den administrative medarbejder indkalder den sygemeldte til samtale hos sagsbehandleren straksefter visitationen.Deltagerne i projektgruppen vil ved første opfølgningssamtale og/eller kontaktsamtale blivevisiteret til anden aktør med henblik på at kvalificere og afklare borgerens fysiske, mentale ogsociale kompetencer og ressourcer.Senest 2 dage efter visitationen vil anden aktør indkalde borgeren til samtale med henblik på ennærmere orientering.Senest 5 dage efter første kontakt, vil borgeren være aktiv hos anden aktør.Anden aktør afholder de ugentlige kontaktsamtaler – og om muligt – ligeledes ogsåopfølgningssamtalerne. Anden aktør indberetter ugentligt til Arbejdsmarkedsstyrelsensregistreringsværktøj.Anden aktør vil individuelt vurdere behovet for inddragelse af praktiserende læge, a-kasser og andrerelevante personer.Det vil være muligt, at være hos anden aktør samtidig med en delvis raskmelding, så der fortsatbliver afholdt ugentlige kontaktsamtaler og støtte til fuld tilbagevenden til arbejdspladsen.Anden aktør vil have tæt kontakt med sagsbehandlerne i Jobcentret via ugentlige besøg med henblikpå mundtlig og skriftlig afrapportering.Ved afslutning af forløbet udfærdiges en slutstatus, som kan danne baggrund for, atsagsbehandlerne kan træffe afgørelse for det videre forløb.I forløbet etableres desuden et tæt samarbejde med ekstern jobkonsulent. Jobkonsulentens opgaverbliver sammen med anden aktør at etablere arbejdsfastholdelsessamtaler samt finde de nødvendigearbejdspraktikpladser.Den ledelsesmæssige bevågenhed vil ske ved faste møder med projektsagsbehandlere og andenaktør. Der vil ud fra disse møder ske en videre afrapportering til jobcenterchefen.Kontaktforløb:Som nævnt ovenfor vil sagsbehandleren afholde den første opfølgningssamtale og kontaktsamtale.Efter første kontaktsamtale visiteres borgeren til anden aktør, som herefter har ansvar forkontaktsamtalerne og indberetning til registreringsværktøjet. Kontaktsamtaler afholdes somindividuelle samtaler, ud fra den vurdering at en individuel samtale mere direkte involverer densygemeldte. Ved samtalen lægges vægt på, at den sygemeldte påtager sig ansvar i forhold til løsningegen situation i forhold til arbejdsmarkedet.På forløbet vil blive arbejdet med adfærdsændrende processer, borgerens motivation tro på egneevner,Samtalerne vil have fokus på genoptagelse af arbejdet og hvilken støtte der evt. er brug for –kontakt til evt. arbejdsgiver med henblik på rundbordssamtale, omplacering, arbejdspladsindretning,arbejdsredskaber, praktik, revalidering e.a. Samtalerne vil tage udgangspunkt isygemeldingsårsagen, de lægelige oplysninger samt vurderingen af den fysiske og psykiskefunktionsevne, deltagelsesaktiviteten samt hvilke skånehensyn der er nødvendige for at sygemeldtekan vende tilbage til arbejdsmarked.Enkeltstående forebyggende og afklarende tilbudSom et enkeltstående og forebyggende afklarende tilbud har Ringsted Jobcenter indgået aftale medanden aktør . Overordnet har anden aktør ansvar for fysisk afklaring og opkvalificering af borgerensfysiske funktionsniveau med henblik på hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Borgerenintroduceres til den kontekst som afklaringen og opgraderingen finder sted i, hvorefter derudarbejdes et individuelt tilrettelagt program.Som udgangspunkt deltager den sygemeldte i tilbuddet hos anden aktør 3 gange ugtl. svarende til10,5 timer pr. uge. Tilbuddet kan kombineres med andre beskæftigelsesfremmende tiltag - herunderdelvis raskmelding.
78
Til det forebyggende og afklarende tilbud er endvidere tilknyttet en jobkonsulent, som ud fra enindividuel vurdering skal støtte den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdsmarkedet – herunderarbejdsfastholdelse.Tilbud efter LAB lovenSåfremt der ud fra en individuel vurdering skønnes at være behov for udvikling, afdækning,optræning eller oplæring af personens faglige eller sociale færdigheder vil tilbud efter Lov omAktiv Beskæftigelsesindsats blive anvendt som hidtil. Tilbuddene udføres efter aftale med andenaktør, og hvilken aktør det handler om, sker ud fra en individuel vurdering.Jobcenter Ringsted har dog via et tæt samarbejde med en anden aktør udviklet forskellige tilbud,målrettet de behov der er i forhold til at få sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet. Det handler f.eks.om tilbud til borgere med anden etnisk herkomst og dårlige sprogkundskaber, tilbud til borgere somhar brug individuel personlig støtte i en afklaringsproces, tilbud til borgere som modtagerledighedsydelse, som bl.a. skal have kontakt til arbejdsgivere med henblik på ansættelse i fleksjobm.fl.Tilbuddene bliver løbende tilrettet ud fra de ønsker og behov som Jobcenter Ringsted har.Med venlig hilsenLaila Valeur, afsnitleder.
79
Bilag 5Aktive - hurtigere tilbage!Jobcentrenes beskrivelse af indsatsen- hvordan fører indsatsen til resultater?I projektet skal personer, der modtager sygedagpenge og personer, der er visiteret til fleksjob have en særligindsats. Senest efter 8 uger påbegyndes et forløb, der består af ugentlige kontaktsamtaler og senest efteryderligere 4 uger påbegyndes et aktivt tilbud af minimum 10 timers varighed pr. uge. Det samlede forløb forden enkelte deltager har en varighed på 4 måneder. Det aktive forløb kan bestå af delvis raskmelding,aktivering efter LAB loven og/eller forebyggende og afklarende forløb. Der henvises til projektbeskrivelsenfor en nærmere beskrivelse af de overordnede rammer.Jobcentrene har udstrakt metodefrihed til at tilrettelægge tilbuddene inden for den overordnede ramme.For at give beskæftigelsesregionerne og Arbejdsmarkedsstyrelsen et overblik over, hvordan det enkeltejobcenter tilrettelægger forsøget, udarbejder hvert jobcenter inden projektets start en kort beskrivelse afindsatsen.Beskrivelsen skal dække både indsatsen for deltagergruppen og for kontrolgruppen.Beskrivelsen af indsatsen indledes med jobcenterets strategi for, hvordan man konkret vil sikre, atkontaktforløb og tilbud fører til opnåelse af succes, jf. projektbeskrivelsens succeskriterier. Beskrivelsen børdesuden inddrage jobcenterets overvejelser om deltagergruppens forventede karakteristika.Beskrivelsen af indsatsen omfatter desuden en beskrivelse af, hvordan deres del af projektet organiseres ogbemandes, samt en beskrivelse af hvilke tilbud, der indgår i deres del af projektet.Beskrivelsen af indsatsen vedhæftes jobcentrenes ansøgning til AMS, og kan desuden benyttes af evaluator.Beskrivelsen af indsatsen omfatter
Jobcenternavn: Jobcenter VordingborgKontaktperson: Orla Skrubbeltrang, tlf. 5536 2351 eller 2055 3788 (mobil), mail orsk@vordingborg.dk
80
Strategi
Gennemførelse af forsøget ligger i forlængelse af strategien for Jobcenter Vordingborgs indsats i 2009, hvortilbud om aktivitet til grupper af sygemeldte skal medvirke til en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet– herunder etablering af tilbud om information, aktivitet, vejledning for sygemeldte borgere. Det skal ske itæt dialog med relevante parter i forhold til den konkrete sag (virksomhed, læge, faglig organisation, A-kasse, andre offentlige myndigheder mv.) og med øget anvendelse af delvis syge-/raskmelding.Indsatsen i forsøget skal sikre, at den intensive kontakt med den sygemeldte borger hurtigere end ved denlovbundne kontakt afklarer mulighederne for at vende tilbage til beskæftigelse – eventuelt ved anvendelse afen delvis syge-/raskmelding. Subsidiært skal det afklares og vurderes, om tilbagevende til beskæftigelse kanunderstøttes og fremmes gennem tilbud efter LAB-loven eller andre former for forebyggende og afklarendeforløb. Disse tilbud/forløb skal tage udgangspunkt i den sygemeldte borgers mulighedarbejdsmarkedssituation, men med det nødvendige hensyn til årsagen for sygemeldingen.Herved sikres fokus på vurderingen og afprøvningen af (delvis) tilbagevenden til beskæftigelse og/ellerdeltagelse i relevant tilbud/forløb.Jobcenter har ultimo november 2008 knap 700 SDP-modtagere, som har været sygemeldt i mere end 8 uger,og som derfor ville have været relevant som målgruppe for forsøget. Heraf er:a) 70-75 % lønmodtagere, 17-20 % arbejdsledige og 7-10 % selvstændigeb) 35-40 % kat. 1, 7-10 % kat. 2 og 50-55 kat. 3c) 55-60 % er kvinder og 40-45 % er mænd; 8-10 % under 30 år, 50-55 % 30-49 år og 40-45 % over 50 ård) 25-30 % kommer fra SoSu m.v., 25-30 % fra handel, service og offentlig administration, 15-20 % fraproduktion, 20-25 % fra B&A, jern&metal m.v. mens 10-15 % fra akademikere og mellemlange uddannelsere) 35-40 % har lidelser i bevægeapparatet, 20-25 % psykiske diagnoser (og heraf 3-5 % både en somatisk ogen psykisk diagnose) samt ca. 40 % andre diagnoserDet varierer meget fra brancheområde til brancheområde, den sygemeldtes uddannelse og placering ijobhierarkiet m.v. om SDP-modtageren i sygeperioden fortsat har opretholdt tilknytningen til sin tidligerearbejdsplads, eller om der er behov for at finde en anden arbejdsplads eller helt skifte erhvervsområde.Jobcenter Vordingborg inviterer umiddelbart efter modtagelsen af oplysningsskemaet SDP-modtageren til etkollektivt informationsmøde og sideløbende hermed indkaldes til den første opfølgningssamtale (senest efter8 uger). Denne aktivitet/procedure vil blive videreført for forsøgsgruppe, kontrolgruppe og ikke-deltagere.I den nuværende indsats efterfølges det første opfølgningsmøde af en opfølgningsplan for hver 4./8. uge. Iforbindelse med udarbejdelse af ressourceprofil vil der blive taget stilling til tilbud og muligheden for delvisgenoptagelse af arbejdet. Herefter vil der, hvis det er aktuelt, kunne ske arbejdsprøvning, som enten fører tilraskmelding, revalidering, flexjob eller førtidspension. Det forskellige elementer i indsatsen vil blive valgtindividuelt, og der er ingen krav til intensitet i kontakten (ud over lovens minimumskrav) eller tidspunkt forafgivelse af tilbud. Denne indsats vil blive videreført for kontrolgruppe og ikke-deltagere.For forsøgsgruppen vil første opfølgningssamtale blive efterfulgt af den intensive, ugentlige kontakt og kravom aktivitet senest 4 uger efter denne samtale.Personer, der er ny-visiteret til fleksjob, bliver indkaldt til første samtale 1-2 uger efter visitationen. Dennepraksis videreføres. Herefter vil det intensive kontaktforløb med efterfølgende afgivelse af tilbud træde ikraft for forsøgsgruppen efter 5 ugers ledighed efter visitationen.
81
Jobcenter Vordingborg vurdere, at den intensive opfølgning med aktive tilbud til sygemeldte på sigt vilskulle indarbejdes i den generelle opfølgningsindsats. Derfor har jobcenteret valgt at inddrage alle derelevante medarbejdere i forsøgsprojektet.
Organisering og personale
Indsatsen for både forsøgs- og kontrolgruppe varetages af de medarbejdere, der efter normal fordeling afarbejdsopgaverne varetager indsatsen for de pågældende målgrupper. Det betyder, at indsatsen over formålgruppen af sygemeldte vil blive varetaget af 12 medarbejdere, mens indsatsen over målgruppen affleksjobvisiterede vil bliver varetaget af 3 medarbejdere.Det forventes, at de administrative opgaver i forhold til udvælgelse af deltagergruppe/kontrolgruppe,indrapportering i det særlige registreringssystem m.v. vil blive samlet på 1 (eller 2) administrativemedarbejdere.På SDP-området vurderer Jobcenter Vordingborg, at der skal udvælges ca. 2/3 af den løbende tilgang afSDP-forløb til forsøget – enten i deltagergruppen eller i kontrolgruppen. Frasortering af ”ikke-deltagere” vilske på grundlag af cpr.-nr., hvor der frasorteres personer med hver tredje fødselsdage i en måned (03, 06, 09osv.). Personer med fødselsdage 01, 02, 04 osv. vil blive fordelt på deltagergruppe og kontrolgruppe efterlige/ulige fødselsår. For fleksvisiterede forventes der ikke at skulle ske nogen frasortering af ”ikke-deltagere”. Her vil således hele tilgangen indgå i forsøgsgruppen med fordeling deltager/kontrol efterlige/ulige fødselsår.Hvis det undervejs i forsøget viser sig, at denne model med frasortering af ”ikke-deltagere” giver for få ellerfor mange deltagere i forsøget fra Jobcenter Vordingborg, vil modellen blive tilpasset omkring 1. marts 2009på grundlag af tal for forsøgs-/kontrolgruppe i de to første måneder af forsøget.Planlægningen af forsøget er gennemført af en arbejdsgruppe med den daglige leder på området, denkommunale lægekonsulent, repræsentanter for medarbejdergruppen samt kontaktpersonen over forAMS/BRHS. Denne gruppe vil fungere som styregruppe for forsøget i projektperioden.Gennem ansvarlig daglig leder og kontaktperson vil gennemførelsen af forsøget blive drøftet på møder i densamlede ledelsesgruppe hver 14. dag. Endvidere vil der blive afrapporteret løbende over for det relevantepolitiske udvalg og LBR.Beslutning om tilbud afgøres af den enkelte sagsbehandler. Der etableres et fagligt forum med inddragelse afden daglige leder og lægekonsulent, som dels kan understøtte den enkelte sagsbehandler i denne beslutning,og dels vurderer sammensætningen af de afgivne tilbud i forhold til formålet med forsøgsprojektet.Ved afgivelse af tilbud skal det vurderes og beskrives:1) Begrundelse for tilbud – herunder hvorfor der ikke kan afgives et tilbud, som efter forsøgsbeskrivelsen harhøjere prioritet?2) Formål og hensigt med det afgivne tilbud – herunder tilbuddets rolle i progressionen for den enkelteborger i forhold til at opnå det forventede resultat af indsatsen?Der vil i starten af forsøgsperioden blive afholdt et internt, fagligt seminar for medarbejdergruppen, hvor detfaglige indhold i opgaven med intensiv kontakt og afgivelse af relevante tilbud vil blive fastlagt.I forbindelse med den første kontaktsamtale i forsøget fastlægger en overordnet plan for den enkelte borgersdeltagelse i det samlede forsøg. Den overordnede plan ændres efter behov undervejs i forløbet. I forbindelse
82
med den overordnede plan fastlægges initiativer, der kan minimere risiko for ventetider, hvis borgerenforventes at skulle deltage i forskellige tilbud i forsøgsperioden.Der udsendes i december eller starten af januar 2009 en generel orientering om forsøgsprojektet tilpraktiserende læger, A-kasser og andre relevante samarbejdspartnere. Ved den første kontaktsamtale sikresdet, at borgerens arbejdsgiver, borgerens læge og/eller borgerens A-kasse orienteres om, at borgeren indgår iforsøgsgruppen – og hvad det indebærer. Denne information gives af jobcenteret.Der etableres samarbejde med andre relevante enheder i kommunen om etablering af tilbud, om anvendelseaf eksisterende tilbud m.v. Det vil i første omgang omfatte samarbejde medsundhedscenter/sundhedssekretariat, kommunens aktiveringsprojekter m.v. endvidere vil der blive etableretsamarbejde med eksterne leverandører af konkrete tilbud – med udgangspunkt i den kontakt jobcenteret iforvejen har til de pågældende leverandører.Som udgangspunkt vil alle sygemeldte borgere, der er omfattet af forsøget modtage den samme overordnedeindsats, men indsatsen og de afgivne tilbud vil naturligvis blive tilpasset den enkelte borger og dennesituation – herunder skal der tages hensyn til borgerens fortsatte tilknytning til sin arbejdsplads (chance fortilbagevenden), personens forudgående beskæftigelsesforhold (lønmodtager, selvstændig, ledig), borgerenshelbredsmæssige situation m.v.Erfaringen er, at mange sygemeldte borgere har helbredsmæssige lidelser, hvor der er en kombination afsomatiske og psykiske lidelser eller hvor der bag ved en somatisk lidelse undervejs i sagsbehandlingen visersig at ligge en psykisk lidelse. Det kan være en målgruppe, som har brug for en speciel indsats. Jobcenterethar i 2008 arbejdet med at udvikle forebyggende forløb for denne målgruppe. Der vil i forsøget blive tagetudgangspunkt i erfaringerne herfra.Undtagelse fra deltagelse i forsøg (og kontrolgruppe) vurderes af den enkelte sagsbehandler medudgangspunkt i de kategorier, der er opstillet i forsøgsbeskrivelsen. Undtagelser vil i starten af forsøget blivedrøftet i det faglige forum med henblik på at fastlægge en fælles praksis for undtagelse – specielt medhenblik på fastlæggelse af typer af behandling, som kan begrunde undtagelse. Udgangspunkt herfor, at derskal ligge tungtvejende begrundelser for, at en behandling umuliggør deltagelse i forsøgs- og kontrolgruppe,og at sagsbehandleren i beslutning om undtagelse skal henholde sig til de anbefalinger, der er givet fra densundhedsfaglige ekspertise i forhold til den konkrete sag.
Kontaktforløb.
Samtalerne i kontaktforløbet tager udgangspunkt i borgerens mulighed for at vende tilbage i sit hidtidige job– eventuelt ved at vende tilbage på nedsat tid og/eller på særligt skånsomme vilkår. Subsidiært tagersamtalerne udgangspunkt i behov og muligheder for jobskifte.Herunder afklarer de første samtaler i kontaktforløbet, om der er behov for at deltage i tilbud for at opnå enfornyet fast tilknytning til et job – og om hvilke former for tilbud, der vil kunne bidrage hertilSamtaler i kontakten mens borgeren deltager i et tilbud (inkl. delvis raskmelding) tager udgangspunkt i (1) atvurdere status for tilbagevenden på normale vilkår – herunder behov for justering af indhold i tilbud og/ellerdeltagelse i et andet tilbud – og (2) at vurdere eventuelt behov for helbredsafklarende tiltag.Som udgangspunkt gennemføres kontaktforløbet som en individuel kontakt. Det er bl.a. begrundet i, at denenkelte sagsbehandler vil have så få sager på den samme tid, at det vil være vanskeligt at samle grupper afborgere med behov i forhold til indhold i samtalen. Der vil undervejs blive vurderet, om der kan og skaletableres kollektive samtaler/informationsmøder til (dele af) forsøgsgruppen.
83
Under deltagelse i tilbud kan kontakt varetages af ekstern leverandør, som udbyder det pågældende tilbud.Det kan ske enten ved individuelle eller kollektive samtaler. Hver tredje gang deltager jobcenteretssagsbehandlere i den kontakt, der varetages af ekstern leverandør.
Tilbud efter LAB loven.
Som udgangspunkt vil jobcenteret ikke udelukke nogen af tilbuddene efter LAB-loven.De helt centrale tilbud, som forventes at blive taget i anvendelse er:Korte vejlednings- og afklaringsforløbVirksomhedspraktikLøntilskud på mindst 10 timer om ugenDet vil især være i forhold til den del af målgruppen, som ikke har nogen tilknytning til deres (oprindelige)arbejdsgiver og/eller personer, som at helbredsmæssige eller andre forhold forventes at have behov for etjobskifte.Det forventes, at tilbud under LAB-loven til forsøgsgruppen skal tilpasses i forhold til de tilbud, der i dagafgives til målgrupperne for LAB-loven. Herunder skal der tages hensyn til forsøgsgruppenshelbredsmæssige situation og hensyn til, at omfanget (ugentlig timetal) af tilbuddet (som udgangspunkt) vilvære kortere.For målgruppen af ledige A-kassemedlemmer, der sygemeldes, sikres en sammenhæng med de tilbud, dereventuelt tidligere er afgivet under deres ledighedsperiode.
Forebyggendeog afklarende tilbud.
De forebyggende og afklarende tilbud skal medvirke til at fremme den sygemeldte borgers tilbagevenden tilarbejdsmarkedet:Almindelig sundhedsfremme –kost, rygning, alkohol, motion;COL rehabilitering, hjertekurser,kræftrehabilitering, smertetackling; psykologisk rådgivning/samtaleforløb; genoptræning m.v.Vejledning og rådgivning om arbejdsmarkedsmulighederEtablering af netværk, som kan understøtte både samarbejdet med jobcenteret og tilbagevenden til jobSocial træning, meningsfuld aktivitet uden for hjemmetJobcenteret vilbådesammensætte tilbud af denne karakter ved at visitere borgere til/få aftaler medkommunens sundhedscenterogetablere tilbuddene som samlede forløb – enten gennem kommunens egneaktiveringstilbud eller gennem køb fra eksterne leverandører.Jobcenteret vil sikre, at der i alle tilbud eller som supplement til sundhedsmæssige tilbud vil være rådgivningog vejledning om arbejdsmarkedsmuligheder og tilbagevenden til job.Det er jobcenterets vurdering, at der specielt i forhold til målgruppen af borgere med forskellige psykiskeproblemer – stress, lettere depressioner eller lignende – vil være behov for at etablere særlige forebyggendeog afklarende forløb.
84
Der vil løbende i det faglige forum af ledelse, lægekonsulent og sagsbehandlere ske en opsamling af videnog erfaringer fra forsøget. Ved afslutning af forsøgsperioden vil denne erfaringsopsamling blive bearbejdettil brug for en eventuel beslutning om videreførelse af succesfulde elementer i forsøget.
85