Beretning afgivet af Retsudvalget den 18. september 2008

Beretning

over

 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod piercing af børn og unge

[af Marlene Harpsøe (DF) m.fl.]

 

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 11. april 2008 og var til 1. behandling den 29. maj 2008. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 møder.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 17 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

Politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af LA) opfordrer regeringen til at tage initiativ til at iværksætte en undersøgelse af smitterisici og omfanget af skader som følge af manglende hygiejne og dårlig fagkundskab i forbindelse med piercing og herunder inddrage erfaringer vedrørende emnet fra internationale undersøgelser og pierceres egen brancheorganisation, Dansk Piercing Laug, og undersøge andre landes (heriblandt USA’s, Norges og Sveriges) lovgivning og erfaringer på området, samt at tilsende resultaterne til Retsudvalget. Flertallet forventer, at undersøgelsen er afsluttet senest den 1. september 2009.

Et andet flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af RV og LA) opfordrer regeringen til at tage initiativ til at fastsætte regler om obligatorisk uddannelse af og autorisation for piercere og piercingklinikker, hvor undersøgelsens resultater inddrages. Endvidere opfordrer flertallet til, at muligheden for en kontrol undersøges og herefter etableres.

Et mindretal i udvalget (RV) vil afvente resultatet af den nævnte undersøgelse, før mindretallet tager stilling til, om der eventuelt er grundlag for yderligere initiativer.

 

 

P. u. v.
Peter Skaarup
formand

 

+++Bilag+++Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 109

Bilagsnr.

Titel

1

Udvalgsbehandlingen indtil videre

2

1. udkast til beretning

3

2. udkast til beretning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende B 109

Spm.nr.

Titel

1

Spm. om salg af piercingkits, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

2

Spm. om aldersgrænse for køb af piercingkits, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

3

Spm. om køb af piercingkits i Danmark, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

4

Spm. om uhygiejniske nåle i forbindelse med piercing, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

5

Spm. om kontrol med piercingområdet, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

6

Spm. om antallet af piercere i Danmark, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

7

Spm. om Dansk Piercing Laug, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

8

Spm. om bloddonorer i forbindelse med piercing, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

9

Spm. om såkaldt tongue-splitting og banana-splitting, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

10

Spm. om kosmetisk operation, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

11

Spm. om såkaldte dermal anchor-indgreb, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

12

Spm. om oversendelse af Sundhedsstyrelsens pjece i forbindelse med overvejelser om piercing, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

13

Spm. om kommentarer til udtalelse af 28/2-08 fra Børnerådet og Det Etiske Råd, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

14

Spm. om, hvilket tilsyn sundhedsmyndighederne fører i dag i relation til piercing, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

15

Spm. om indførelse af en autorisations- og tilsynsordning, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

16

Spm. om børns modenhed i forbindelse med piercing, til justitsministeren, og ministerens svar herpå

17

Spm. om piercing af børn under 15 år, til justitsministeren, og ministerens svar herpå