Beretning afgivet af Socialudvalget den 0. februar 2007

2. udkast

Beretning

over

 Forslag til folketingsbeslutning om støtte til forældre til handicappede børn, der giver deres børn undervisning og træning i hjemmet

[af Tina Petersen (DF) m.fl.]

 

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 27. oktober 2006 og var til 1. behandling den 16. januar 2007. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Socialudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 møde.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 14 spørgsmål til socialministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Politiske bemærkninger

Udvalget ønsker, at udbuddet af træningstilbud til børn med handicap skal forbedres, og at forældrene til børn med handicap skal have mulighed for at blive inddraget mere aktivt i træningsarbejdet, herunder have mere adgang til hjemmetræning og hjemmeundervisning. Børn med handicap skal have de bedst mulige tilbud, og tilbuddene skal indrettes, så de inddrager forældrenes behov og ønsker.

Udvalget vil afvente resultatet af det udredningsarbejde, som socialministeren  nævnte under 1. behandlingen, og som ministeren vil  igangsætte i form af et tværministerielt embedsmandsudvalg pÃ¥ tværs af Undervisningsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet, med henblik pÃ¥ at komme med anbefalinger til, hvordan kvaliteten kan sikres i undervisnings- og træningstilbuddene for børn med handicap. Herunder, hvordan forældrene kan blive inddraget mere aktivt samt øge mulighederne for at vælge hel eller delvis hjemmetræning  frem for et fuldt offentligt tilrettelagt tilbud . Udvalget skal samtidig beregne de økonomiske konsekvenser af en  Ã¸gning og forbedring af træningstilbuddene, herunder konsekvenserne af et hjemmetrænings-/hjemmeundervisningstilbud.

Det er udvalgets opfattelse, at der er behov for mere viden om nye metoder og behov for at indhente viden om de tilbud, som familierne får i dag. Viden om, hvad der virker, er et vigtigt fundament for den indsats, som skal tilbydes familierne og deres børn.

Men at afslå nye metoder, alene fordi disse metoder ikke tidligere har været anvendt i Danmark, er ikke holdbart i samarbejdet med de forældre, der oplever, at familier i andre lande med sammenlignelige behov har mange flere muligheder for valg af metoder til at træne deres børn.

Udvalget forventer, at det nye embedsmandsudvalg afslutter dets arbejde senest 1. oktober 2007 med henblik pÃ¥, at det bliver muligt senest 1. juli 2008 at udvide eller permanentgøre den eksisterende forsøgsordning, sÃ¥ forældre til handicappede børn i hele landet kan fÃ¥ økonomisk støtte til hjemmetræning og hjemmeundervisning i en periode pÃ¥ op til 5 Ã¥r. 

Det er udvalgets opfattelse, at ordningen skal være afgrænset til børn med svære handicap. Afgrænsningen bør dog ikke ske på baggrund af specifikke diagnoser, men på baggrund af graden af funktionsnedsættelse parallelt med eksempelvis folkeskoleloven, hvor der tales om videregående specialundervisning til svært handicappede børn.

Valget af træningsmulighed skal altid være baseret pÃ¥ en kommunal tværfaglig udredning, der har vist, at barnet har behov for at blive visiteret til et trænings- og eller undervisningstilbud. 

Kommunen skal have mulighed for at sige nej til at støtte et forældreønske, hvis kommunen ikke mener, der er tale om et forsvarligt behandlingsforløb, eller hvis forældrenes forhold ikke skønnes egnede til hjemmetræning. Kommunens afslag skal kunne ankes.

Godkendes et barn til hjemmetræning/hjemmeundervisning, skal kommunen medvirke i den konkrete behandlingsplan/undervisningsplan, og sÃ¥ledes at det fremgÃ¥r, om barnet har andre behov, som kommunen ogsÃ¥ skal medvirke i løsningen af, og sÃ¥ledes at kommunen har en reel mulighed for at føre tilsyn med barnets udvikling og trivsel under hjemmetrænigen/hjemmeundervisningen. Barnets situation evalueres mindst en gang Ã¥rligt med henblik pÃ¥ justering af barnets samlede behandlingsplan/undervisningsplan. Endvidere skal hjemmetræning og hjemmeundervisning være underlagt kommunalt tilsyn samt et sundhedsfagligt tilsyn, som er reglen under den nuværende forsøgsordning.  Undervisningspligten skal naturligvis respekteres, og hjemmeundervisningen skal leve op til folkeskolens samlede regelsæt og mÃ¥lsætning  for specialundervisning.

I forhold til hvilke metoder til hjemmetræning og hjemmeundervisning, som vil kunne anvendes under forsøgsordningen, er det udvalgets opfattelse, at ingen metoder pÃ¥ forhÃ¥nd skal udelukkes. Omvendt skal der stilles krav til metoderne, der sÃ¥ledes skal være klart dokumenterbare, sÃ¥ det bliver muligt at dokumentere og følge op pÃ¥ virkningen af de enkelte metoder. Kommunerne har naturligt en central rolle i opfølgningen pÃ¥ træningens resultater, men erfaringerne med metoderne skal ogsÃ¥ indgÃ¥ i et omfattende forsknings- og opsamlingsprogram, der skal dokumentere effekterne af hjemmetræning og hjemmeundervisning.

Partierne forpligter sig til at finde finansiering til en forbedring af træningstilbuddene, herunder til hjemmetræning/hjemmeundervisning, såfremt det viser sig at de nye og flere tilbud samlet set betyder en nettomerudgift i forhold til de tilbud, de pågældende børn ellers skulle være visiteret til.

 

 

P. u. v.
PIA KRISTENSEN
formand

+++Bilag+++Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 20

Bilagsnr.

Titel

1

Henvendelse af 21/12-06 fra De Samvirkende Invalideorganisationer

2

Henvendelse af 5/1-07 fra ABA-foreningen

3

Henvendelse af 7/1-07 fra Hjerneaktiv og Hjernebarnet

4

Høringssvar der er indhentet af forslagsstillerne

 

 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende B 20

Spm.nr.

Titel

1

Spm. om kommentar til henvendelse af 21/12-06 fra De Samvirkende Invalideorganisationer, og ministerens svar herpå

2

Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/1-07 fra ABAForeningen, til socialministeren, og ministerens svar herpå

3

Spm. om kommentar til henvendelsen af /1-07 fra Hjernebarnet og Hjerneaktiv, til socialministeren, og ministerens svar herpå

4

Spm. om baggrunden for, at man i 2002 kun godkendte 1 metode til hjemmetræning af hjerneskadede og handicappede børn, til socialministeren, og ministerens svar herpå

5

Spm. om hvorfor ældre til handicappede børn afventer en norsk undersøgelses resultat inden den godkendes i Danmark, til socialministeren, og ministerens svar herpå

6

Spm. om hvorfor danske specialskoler anvender TEACCH selvom metoden ikke er godkendt i Danmark, til socialministeren, og ministerens svar herpå

7

Spm. om hvorfor metoder med veldokumenterede resultater i andre lande ikke anvendes i Danmark, til socialministeren, og ministerens svar herpå

8

Spm. om hvorfor metoden Sonrise ikke er godkendt i Danmark endnu, til socialministeren, og ministerens svar herpå

9

Spm. om hvorfor det offentlige ikke har mulighed for at give samme intensive træning som der kan gives ved træning og undervisning i hjemmet, til socialministeren, og ministerens svar herpå

10

Spm. om hvorfor der kun er valgt 1 metode til forsøgsordningen om træning i hjemmet, når man de sidste 15 år har haft ca. 40 andre mmetoder til hjemmetræning til socialministeren, og ministerens svar herpå

11

Spm. om hvorfor beslutningsforslag nr. B 20 endnu ikke er fremsat som lovforslag, til socialministeren, og ministerens svar herpå

12

Spm. om hvorfor forsøgsordningen vedr. hjemmetræning kun omfatter 1 metode og hvorfor denne metode ikke er landsdækkende, til socialministeren, og ministerens svar herpå

13

Spm. om hvorfor ordningen udløber ved udgangen af 2008, til socialministeren, og ministerens svar herpå

14

Spm. om hvilke tiltag der er gjort for at indsamle erfaringer og forskningsresultater på området, til socialministeren, og ministerens svar herpå