Udlændinge- og Integrationsudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 1179 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Spørgsmålets ordlyd Minister Dato
UUI Alm.del Spørgsmål 744 Vil ministeren oplyse om en afskaffelse af kravet om en dansk bankkonto på beløbsordningen kan tænkes at gøre det muligt for virksomheder i visse tilfælde at udbetale en lavere bruttoløn i f.eks. Indien på grund af den lavere indiske beskatning og aftalen om dobbeltbeskatning? Skatteministeren 20-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 743 Vil ministeren oplyse, hvilke lande Danmark har dobbeltbeskatningsaftaler med, og hvor mange statsborgere fra de pågældende lande, som har opholdstilladelse på beløbsordningen? Skatteministeren 20-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 742 Hvor mange mindreårige afghanske asylansøgere opholder sig i øjeblikket i Danmark og befinder sig i målgruppen for det center, der omtales i artiklen ”Afviste børneflygtninge skal sendes til Kabul” (Politiken, 20. juni 2018)? Udlændinge- og integrationsministeren 20-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 741 Vil ministeren kommentere vurderingen fra den diplomat, der citeres i artiklen ”Afviste børneflygtninge skal sendes til Kabul” (Politiken, 20. juni 2018) om, at ”det bliver uhyggeligt svært at sende uledsagede mindreårige retur” til Afghanistan pga. terrorrisiko, manglende sprogkundskaber og mangel på socialt netværk? Udlændinge- og integrationsministeren 20-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 740 Vil ministeren orientere udvalget om de igangværende forhandlinger mellem Norge, Afghanistan og Danmark, der omtales i artiklen ”Afviste børneflygtninge skal sendes til Kabul” (Politiken, 20. juni 2018) – herunder, om der er udsigt til, at det i artiklen omtalte center kan etableres inden for den nærmeste fremtid, og hvilke vanskeligheder der eventuelt udestår i forhandlingerne? Udlændinge- og integrationsministeren 20-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 739 Vil ministeren oplyse, hvornår aftalepartierne bag ”Aftale om en reform af international rekruttering” forelægges et konkret samlet forslag til at håndtere udfordringer knyttet til illegal arbejdskraft i Danmark, som det blev aftalt med skatteudvalgets beretning af 8. februar 2018 og senest lovet med svar på SAU Alm. del - spm 394? Skatteministeren 20-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 738 Vil ministeren oplyse status på arbejdet med en foranalyse af mulighederne for at samkøre skatteforvaltningens og udlændingemyndighedernes systemer, så der ikke længere udstedes skattekort til personer, der opholder sig ulovligt i Danmark, herunder også tilkendegive om analysen fortsat forventes afsluttet inden udgangen af 2018, som aftalt med skatteudvalgets beretning af 8. februar 2018? Skatteministeren 20-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 737 Vil ministeren udarbejde en oversigt over de mulige sanktioner ved arbejde uden arbejdstilladelse for såvel arbejdstagere som arbejdsgivere i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Østrig og Holland? Udlændinge- og integrationsministeren 20-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 736 Vil ministeren udarbejde en sammenlignelig oversigt over bødeniveauerne for illegal arbejdskraft i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Østrig og Holland? Udlændinge- og integrationsministeren 20-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 735 Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 12. juni 2018 om forholdene for børn på udrejsecenter Sjælsmark, jf. UUI alm. del - samrådsspm. T. Udlændinge- og integrationsministeren 19-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 734 Er ministeren enig i, at det er diskrimination, når Gulnaaz Fashion arrangerer, og vagtselskabet TRSS sponsorer, en skønhedskonkurrence for ”etniske kvinder”? Justitsministeren 19-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 733 Vil ministeren kommentere artiklen ”Ingen grund til at undersøge trusselsopkald fra Somalia nærmere, mener DF” (tv2.dk den 15. juni 2018) samt sikre, at den i artiklen omtalte somalier bliver udvist, og at han indtil da forbliver frihedsberøvet? Udlændinge- og integrationsministeren 19-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 732 Vil ministeren oversende en opgørelse over, hvor mange personer der historisk er indvandret til Danmark som arbejdskraft eller familiesammenførte til arbejdskraftsindvandrede? Udlændinge- og integrationsministeren 19-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 731 Vil ministeren oversende en opgørelse over, hvor stor en andel af de personer med ikke-vestlig oprindelse, som i dag bor i Danmark, der historisk er indvandret som arbejdskraft eller familiesammenførte til arbejdskraftsindvandrede, og hvor mange der historisk er indvandret som flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge? Udlændinge- og integrationsministeren 19-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 730 Vil ministeren oversende en historisk opgørelse over, hvor stor en andel af udlændinge, som har fået ophold på en erhvervsordning, som efterfølgende er henholdsvis enten rejst hjem igen eller i stedet har fået ophold på en anden ordning som f.eks. familiesammenført, permanent opholdstilladelse mv.? Udlændinge- og integrationsministeren 19-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 729 Vil ministeren oversende en historisk opgørelse over udviklingen i andelen af ikke-EU-borgere, som er beskæftiget i landbruget, så langt tilbage, som det er muligt at opgøre andelen? Udlændinge- og integrationsministeren 19-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 728 Vil ministeren oversende en historisk opgørelse over udviklingen i andelen af ikke-EU-borgere på det danske arbejdsmarked så langt tilbage, som det er muligt at opgøre andelen? Udlændinge- og integrationsministeren 19-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 727 Vil ministeren oversende en opgørelse over udviklingen i andelen af udlændinge, som er beskæftige i landbruget fra 1990 og frem? Udlændinge- og integrationsministeren 19-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 726 Vil ministeren oversende en opgørelse over udviklingen i andelen af udlændinge på det danske arbejdsmarked fra 1990 og frem? Udlændinge- og integrationsministeren 19-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 725 Vil ministeren oplyse, hvilken sikkerhed man vil have for at udlændinge på beløbsordningen betaler den lovpligtige skat i Danmark, hvis man afskaffer kravet om udbetaling af løn til en dansk bank konto? Udlændinge- og integrationsministeren 19-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 724 Vil ministeren oplyse, hvor grænsen i beløbsordningen ville ligge i dag, hvis den siden indførelsen i 2008 havde fulgt den almindelige lønudvikling i samfundet? Udlændinge- og integrationsministeren 19-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 723 Vil ministeren oplyse, hvad det forventede årlige nettobidrag til den offentlige sektor er i år 2058 for de personer, der den 31. december 2014 opholdt sig i Danmark på beløbsordningen, og som efterfølgende vil indvandre til Danmark, jf. Finansministeriets analyse af ordninger til internationale rekruttering? Finansministeren 19-06-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 887 Henset til, at ministeren på et offentligt debatmøde i Allinge arrangeret af dagbladet Politiken den 16. juni 2018 oplyste, at der på Udrejsecenter Sjælsmark er indkvarteret en »familie på tålt ophold«, og til at ministeren ved flere lejligheder har udtalt, at de afviste asylansøger-familier på centret »kan rejse hjem i morgen«, mener ministeren da, at en familie med tålt ophold-status, hvor det er vurderet, at en tvangsmæssig udsendelse vil stride imod Danmarks konventionsmæssige forpligtelser, på tilsvarende vis »kan rejse hjem i morgen«? Udlændinge- og integrationsministeren 18-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 722 Vil ministeren – gerne i fortrolig form – redegøre for det konkrete forløb omkring tvangshjemsendelsen af Mohammed til Somalia, herunder karakteren af de trusler hans mor Saynab Iman Shikow skulle have modtaget jf. TV2 artikel af 13. juni 2018 “De truer med at halshugge ham, siger mor om søn fanget mellem Danmark og Somalia”? Udlændinge- og integrationsministeren 15-06-2018
(2017-18)
UUI Alm.del Spørgsmål 721 Vil ministeren redegøre for de 18 personer, hvis opholdstilladelser ifølge svar på REU alm. del – spm. 483 er bortfaldet, herunder oplyse; - hvornår endelig beslutning om bortfald er truffet, - hvor mange af de 18 personer, der er udsendt af Danmark, - hvor mange der fortsat er på tålt ophold i Danmark og - hvor mange der har opnået ophold i Danmark på andet grundlag? Udlændinge- og integrationsministeren 15-06-2018
(2017-18)
Din søgning gav 1179 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200