Udlændinge- og Integrationsudvalgets arbejde

Asyl- og flygtningepolitik, udlændinge og integration er emner for arbejdet i udvalget. Udvalget holder øje med regeringens politik på områderne og udøver parlamentarisk kontrol med regeringens forvaltning af lovgivningen på området.

Større

Udlændinge- og Integrationsudvalgets opgaver og ansvar

Udvalget arbejder med en lang række emner inden for asyl- og flygtningeområdet, udlændinge og integration. Det kan f.eks. være:
 
 • asylansøgeres vilkår
 • reglerne for ophold i Danmark, f.eks. familiesammenføring, humanitært ophold og udenlandske studerendes og arbejdstageres muligheder for ophold i Danmark
 • integration af flygtninge og indvandrere
 • forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
 
Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:
 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som falder inden for udvalgets sagsområde
 • løbende parlamentarisk kontrol med udlændinge- og integrationsministerens forvaltning af lovgivningen på området 

Regeringen fremsætter de fleste lovforslag på området, og de bliver drøftet både i Folketingssalen og i udvalget. Udvalgsmedlemmerne kan som alle andre folketingsmedlemmer selv fremsætte lov- og beslutningsforslag på udvalgets område.

En del af de lovforslag, som regeringen fremsætter, er udmøntning af en række centrale forlig, som flere af Folketingets partier er del af. Det er ikke de samme partier, der indgår i alle forlig, og det er ikke nødvendigvis alle partier, der indgår i de forskellige forlig på området. 

Den parlamentariske kontrol er det andet hovedspor. Folketinget har mulighed for at udøve den parlamentariske kontrol med regeringens forvaltning af lovgivningen på området, f.eks. forvaltning af udlændingeloven, regler for familiesammenføring m.v. Dette kan ske i form af spørgsmål til ministeren, f.eks.:
 
 • § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige)
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål
 • forespørgsler 

Udlændinge og Integrationsudvalgets fagministerium

Udvalgets fagministerium er Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvilket betyder, at det område, udvalget primært dækker, varetages af Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Men der er også sager, der kan falde under andre ministres ressort, f.eks. justitsministerens eller beskæftigelsesministerens.

Studieture

Studieture primært til udlandet er kilde til viden og inspiration for medlemmerne af udvalget. En studietur til udlandet er typisk af godt en uges varighed, og den har til formål at give udvalget indsigt i et givent område af interesse for udvalget. Udvalget tager også på studieture i Danmark, typisk af 1-3 dages varighed. Det kan f.eks. være for at besigtige asyllejre og lign.
 
I udvalget er der også mulighed for, at en mindre gruppe af udvalgsmedlemmer, en såkaldt delegation, tager på studietur. Formålet er, at udvalgsmedlemmerne får særlig indsigt i relevante områder og problematikker. Medlemmer af udvalget deltager også i internationale konferencer, når udvalget vurderer, det er relevant for udvalgets arbejde, f.eks. i regi af FN og EU.

Organisationer på Udlændinge- og Integrationsudvalgets område 

En række organisationer er interesseret i at følge emnerne inden for udvalgets sagsområde. Her kan bl.a. nævnes:
 
 • Dansk Flygtningehjælp
 • Røde Kors
 • Amnesty International
 • Institut for Menneskerettigheder
 • UNHCR, FN’s Flygtningehøjkommissariat 
Danske faglige organisationer kan også have en interesse i spørgsmål, der behandles i udvalget. 

Borgere kan henvende sig til udvalget

Organisationer og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for Udlændinge- og Integrationsudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets ressort.

 • 47 udvalgsmøder
 • behandling af 18 lovforslag og 8 beslutningsforslag
 • 55 samrådsspørgsmål til hovedsaglig udlændinge-, integrations- og boligministeren. 38 blev besvaret i åbne samråd
 • 1.336 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig udlændinge-, integrations – og boligministeren
 • modtagelse af 12 deputationer
 • 90 skriftlige henvendelser til udvalget

Høring om

 • forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering i de muslimske miljøer, den 20. april 2016

Udlændinge-, Integrations- Boligudvalget havde møder med 

 • delegation fra ECRI (Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance), den 29. september 2016
 • repræsentanter for Venligboerne, Trampolinhuset og Dansk Flygtningehjælp den 17. november 2015

Studieture i det forgangne år

 • studietur til Aarhus og Syddjurs om kommunale og private aktørers håndtering af flygtningetilstrømningen, den 28.-29. januar 2016
 • besøg på asylcentre i Midt- og Nordjylland, den 11.-12. januar 2016
 • studietur til Jordan om Jordans håndtering af flygtningetilstrømningen og besøg i flygtningelejeren Zaatari, den 3.-7. marts 2016
 • besøg hos RED Safehouse om behovet for skjulestedet, den 27. maj 2016
 • studietur i København om byfornyelse og boligudvikling, den 8. juni 2016
 • studietur til Australien om Australiens aktuelle asyl-, flygtning og integrationspolitik, den 27.-30. september 2016
 • 7 udvalgsmøder
 • behandling af 1 lovforslag
 • 12 samrådsspørgsmål, hvoraf 11 var åbne
 • 218 udvalgsspørgsmål til regeringen

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.