Sundheds- og Ældreudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 26 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 235 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Tandpleje til voksne i privat praksis, tilskud, klageadgang m.v.). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 233 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Oprettelse af Styrelsen for Patientklager og ændrede registrerings- og gebyrregler for det risikobaserede tilsyn med behandlingssteder). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 214 Forslag til lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre. Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 213 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Egenbetaling for tolkebistand). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 212 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler. (Frit valg til genoptræning og gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 211 Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Plejehjemsoversigten). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 210 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. (Styrket tilsyn på ældreområdet). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 209 Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 170 Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. (Autorisation af osteopater, udvidelse af tandlægernes virksomhedsområde m.v.). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 146 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genomcenter m.v.). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 143 Forslag til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren. Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 134 Forslag til tatoveringslov. Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 133 Forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. (Habilitetskrav, forsøgsdata fra afdøde, udenlandsk inspektion m.v.). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 114 Forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 99 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. (Øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling, herunder oprettelse af en behandlingstestamenteordning). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 98 Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Udvidelse af patienterstatningsordningen, fredning af udbetalte erstatninger m.v.). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 60 Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven. (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 59 Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om medicinsk udstyr. (Fremstilling, indførsel, forhandling og udlevering af lægemidler til redningsberedskab m.v. og delegation af kompetence vedrørende medicinsk udstyr). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 58 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Bedre lægedækning ved udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker, forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger og ændret opkrævning af gebyr for regionale sygehusenheder m.v.). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 57 Forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis. Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
B 122 Forslag til folketingsbeslutning om bedre vejledning og oplysning til pårørende til syge og ældre svækkede medborgere. Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
B 110 Forslag til folketingsbeslutning om muligheden for plejeorlov til pårørende til terminale patienter, der ønsker at dø uden for hjemmet. Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
B 78 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af princip om udtrapningsplan ved udskrivelse af psykofarmaka. Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
B 59 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af medicinfrie behandlingstilbud i psykiatrien. Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
B 51 Forslag til folketingsbeslutning om krav om, at tobakssalg skal ske fra en kiosk eller en særlig kasselinje i supermarkederne samt markedsføres og sælges i neutrale indpakninger. Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
Din søgning gav 26 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200