Social-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU) alm. del samrådsspørgsmål

Din søgning gav 21 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Status Dato
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål U Samrådsspm. om, hvordan ministeren konkret vil sikre, at udsatte børn og unge, hvor der er foretaget en underretning, får den rigtige, rettidige og tilstrækkelige hjælp, til børne- og socialministeren 14-06-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål T Samrådsspm. tilbagetaget 30-05-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål S Samrådsspm. om, hvorfor ministeren mener, at de tre forslag i regeringens udspil ”Et Danmark uden parallelsamfund: Ingen ghettoer i 2030” fra marts 2018, nemlig tidlig opsporing af udsatte børn, skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt samt styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck og enklere forældrepålæg, er nødvendige, til børne- og socialministeren 08-05-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål R Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at hjemmeboende borgere, som grundet deres funktionsnedsættelse ikke er i stand til at tage vare på sig selv, og som derfor har behov for overvågning, fordi de f.eks. lider af epilepsi eller får andre former for anfald, får den hjælp, som de har behov for, til børne- og socialministeren 07-05-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål Q Samrådsspm. om, hvordan regeringen i de kommende økonomiforhandlinger med KL og Danske Regioner vil håndtere problemet med den angivelige underbemanding på arbejdspladser inden for det socialpædagogiske område, til børne- og socialministeren 18-04-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål P Samrådsspm. om, hvor omfattende problemet med underbemanding er på landets socialpædagogiske arbejdspladser, således at stederne er afhængige af vikardækning m.m. i den daglige drift, og personalet som følge heraf ikke kan indgå i en faglig konflikt, til børne- og socialministeren 18-04-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål O Samrådsspm. om, hvad ministerens forklaring er på og holdning til, at der på det socialpædagogiske område er flere arbejdspladser, der angiveligt er så dårligt bemandet, at man ikke engang kan gennemføre et nødberedskab ved en eventuel konflikt, til børne- og socialministeren 18-04-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål N Samrådsspm. om at redegøre for, om hun mener, loven overholdes, når der i 45 procent af alle sager om gentagne og grove underretninger om børn ikke - i op til 2 år efter underretningerne - er iværksat nogen form for social børneforanstaltning fra kommunen, til børne- og socialministeren 16-04-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål M Samrådsspm. om, hvorfor regeringen vil have faste måltal for udbud i stat, kommuner og regioner, når bl.a. forskningen og både danske og udenlandske erfaringer viser, at effektiviseringsgevinsterne er tvivlsomme, og at kvaliteten i opgavevaretagelsen og arbejdsmiljøet ofte sættes under pres, til økonomi- og indenrigsministeren 27-03-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål L Samrådsspm. om, at redegøre for sin holdning til, at it-systemet til administration af det danske valgsystem i fremtiden udvikles og ejes af et firma med venezuelanske ejere, og hvor selskabet er placeret i skattely og optræder i Paradise Papers, til økonomi- og indenrigsministeren 07-03-2018
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål K Samrådsspm. om, hvad ministerens holdning er til, at der ikke er tilstrækkelig viden om effekten af de sociale indsatser, og at ingen af ministeriets effektevalueringer lever op til ministeriets egne krav hertil, til børne- og socialministeren 07-12-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål J Samrådsspm. om at forholde sig til Rigsrevisionens beretning nr. 6/2017 med Statsrevisorernes bemærkninger om viden fra puljer på socialområdet og redegøre for, hvordan ministeren vil rette op på de enkelte kritikpunkter, til børne- og socialministeren 07-12-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål I Spørgsmålet tilbagetaget 09-11-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål H Spørgsmålet tilbagetaget 03-11-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål G Samrådsspm. om ministeren mener, at kvalitetsmodellen i tilstrækkelig grad bidrager til at tegne et objektivt billede af kvaliteten på et institutionstilbud, når det i nogle tilfælde ikke lykkes for tilsynene at identificere og gribe ind over for tilbud, hvor dagligdagen er præget af f.eks. vold, trusler og mistrivsel, mens der omvendt - i andre tilfælde - gives påbud til institutioner for mindre forseelser, f.eks. manglende ophængning af rygeskilte og lignende, til børne- og socialministeren 31-10-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål F Samrådsspm. om ministeren mener, at socialtilsynenes praksis og procedurer for vurderinger af opholds- og bosteder generelt fungerer hensigtsmæssigt, når eksempelvis Småskolen ved Nakkebølle Fjord for udsatte unge i en tilsynsrapport fra 2016 beskrives som ”et veldrevet og veltilrettelagt tilbud, hvor beboernes trivsel er i højsædet”, mens virkeligheden for bostedet på et halvt år i 2016 har været 150 episoder med vold, trusler, våben, hærværk, ildspåsættelser og magtanvendelser, til børne- og socialministeren 31-10-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål E Samrådsspm. om der er behov for at stille øgede krav til det socialfaglige uddannelsesniveau for personer, der arbejder på opholdssteder for anbragte børn og unge samt for dem, der arbejder som kommunal plejefamilie, til børne- og socialministeren 04-10-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om, regeringen mener, at der skal nye initiativer til i forhold til at forebygge og undgå fremtidige tilfælde af grove svigt i sager om overgreb på og omsorgssvigt af børn, til børne- og socialministeren og økonomi- og indenrigsministeren 04-10-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål C Samrådsspm. om regeringen vil tage initiativer til at finde løsninger for ledsagelse til blinde, der er over 67 år og som ikke har en ledsagerordning, til børne- og socialministeren 04-10-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål B Samrådsspm. om ministeren finder det rimeligt, at blinde over 67 år ikke tilbydes ledsagelse, til børne- og socialministeren 04-10-2017
(2017-18)
SOU Alm.del Samrådsspørgsmål A Samrådsspm. om, hvorfor det orienteringsbrev, som Børne- og Socialministeriet og KL den 24. august 2017 udsendte til kommunerne vedr. den politiske aftale ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”, ikke er i overensstemmelse med selve aftaleteksten, hvad angår begrænsningen af kommunernes mulighed for at pålægge dagtilbuddene krav m.v. udover den styrkede pædagogiske læreplan, til børne- og socialministeren 04-10-2017
(2017-18)
Din søgning gav 21 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200