Skatteudvalget (SAU) alm. del spørgsmål

Din søgning gav 437 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Spørgsmålets ordlyd Status Dato
SAU Alm.del Spørgsmål 437 Ministeren bedes oplyse det forventede merprovenu af at skærpe reglerne for underskudsfremføring, så der fremover kun kan underskudsfremføres for de dele af virksomheden, som har tilhørt samme cvr-nummer igennem den periode, hvor der ønskes underskudsfremførsel. Ubesvaret 23-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 436 Giver de medieomtalte eksempler med opkøb af virksomheder til markant mindre beløb end det skattemæssige fradrag, der dermed opnås ministeren anledning til at foretage et hasteindgreb, da der er meget store beløb på spil? Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 435 Vil ministeren undersøge, om det er muligt at stramme skattereglerne, således at virksomheder ikke kan udnytte opkøb af underskudsvirksomheder til skattespekulation og derved opnå en skattemæssig fordel? Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 434 Vil ministeren I forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, oplyse, om Skatteministeriet er enig i, at lovforslag nr. L 26 - Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v. (folketingsåret 2012-13) i tilstrækkeligt omfang imødekommer de betænkeligheder, som Skatteministeriet beskriver i notatet ”Erhvervsministeriets overvejelser om at fritage små holdingselskaber (omsætning op til 8 mio. kr.) for revisionspligt - skattemæssige betænkeligheder” af 28. juni 2012. Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 433 Vil ministeren i forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, oplyse, om Skatteministeriet var enig med Erhvervsministeriet i, at lovforslag nr. L 26 - Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v. (folketingsåret 2012-13) ikke havde nogle negative økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige, som det fremgår af lovforslagets bemærkninger s. 11. Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 432 I forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, bedes ministeren redegøre for, hvorfor analysen af yderligere lempelser af revisionspligten, som blev besluttet igangsat ved Aftale om en vækstpakke mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014, blev stoppet i 2016, som det blev oplyst under samrådet. Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 431 I forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, bedes ministeren – evt. i fortrolig form – oversende den foreløbige rapport, som TV2 omtaler i artiklen ”Hemmelig rapport om skattesnyd: Politikere føler sig ført bag lyset” bragt på tv2.dk den 17. maj 2018, og som, ministeren under samrådet oplyste, er en analyse af yderligere lempelser af revisionspligten, som blev besluttet igangsat ved Aftale om en vækstpakke mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014. Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 430 I forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, bedes ministeren bekræfte, at evalueringen af lempelsen af revionspligten i 2012, jf. lovforslag nr. L 26 - Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v. (folketingsåret 2012-13), oversendes til Skatteudvalget og Erhverv-, Vækst- og Eksportudvalget, når den forelægger i oktober 2018. Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 429 Vil ministeren i forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, oplyse, om det var SKATs holdning, at 10 ekstra årsværk til kontrol – finansieret inden for den eksisterende ramme – kunne imødekomme de betænkeligheder Skatteministeriet havde i forbindelse med lempelsen af revisionspligten i 2012, jf. notatet ”Erhvervsministeriets overvejelser om at fritage små holdingselskaber (omsætning op til 8 mio. kr.) for revisionspligt - skattemæssige betænkeligheder” af 28. juni 2012, eller om SKAT så behov for flere årsværk til kontrol for at kunne imødekomme betænkelighederne? Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 428 Vil ministeren i forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, punkt for punkt redegøre for, hvorledes Skatteministeriets betænkeligheder ved lempelse af revisionspligten, som beskrevet i notatet ”Erhvervsministeriets overvejelser om at fritage små holdingselskaber (omsætning op til 8 mio. kr.) for revisionspligt - skattemæssige betænkeligheder” af 28. juni 2012, blev imødekommet? Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 427 Vil ministeren i forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, oplyse, hvorfor Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen svar på TV2’s aktindsigt i dokumenter, der omhandlede de skattemæssige konsekvenser i lovarbejdet til lempelsen af revisionspligten i 2012, har oplyst, at der ikke var nogle dokumenter, der beskrev dette, når det efterfølgende har vist sig, at der er et sådan notat, jf. Skatteministeriets notat ”Erhvervsministeriets overvejelser om at fritage små holdingselskaber (omsætning op til 8 mio. kr.) for revisionspligt - skattemæssige betænkeligheder” af 28. juni 2012. Der henvises til artiklen: ”Ministerium lovede ingen negative konsekvenser – nu kritiseres lov for at koste formue i skat” bragt på TV2’s hjemmeside den 1. februar 2018. Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 426 Ministeren bedes oplyse, hvor meget en person i gennemsnit skal indbetale til pension årligt i løbet af et arbejdsliv for dels at miste hele pensionstillægget og dels betale topskat som pensionist? Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 425 I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 722 (folketingsåret 2015-16) bedes ministeren oplyse det forventede merprovenu, såfremt indbetalinger til ratepensioner og livrenter ikke længere er fradragsberettiget i topskatten, men at der samtidigt indføres et nyt, loft over samtlige pensionsindbetalinger (dvs. både livsvarig alderspension, kapitalpension og ratepension). I svaret bedes ministeren oplyse det forventede merprovenu ved loftsstørrelser på henholdsvis 70.000 kr., 80.000 kr., 90.000 kr., 100.000 kr., 110.000 kr., 120.000 kr., 130.000 kr., 140.000 kr. og 150.000 kr. for fradrag i topskattegrundlaget. I svaret bedes ministeren lægge til grund, at der sker en symmetrisk skattemæssig behandling af pensionsopsparing, således at de efterfølgende pensionsudbetalinger udgår af indkomstgrundlaget for topskatten. Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 424 I forlængelse af svar på SAU alm. del – spørgsmål 722 (folketingsåret 2015-16) bedes ministeren oplyse, hvor mange personer der vil opleve en umiddelbar skattestigning, såfremt indbetalinger til ratepensioner og livrenter ikke længere er fradragsberettiget i topskatten, men at der samtidigt indføres et nyt loft over samtlige pensionsindbetalinger (dvs. både livsvarig alderspension, kapitalpension og ratepension). I svaret bedes ministeren oplyse antallet af personer, der vil opleve en umiddelbar skattestigning ved loftsstørrelser på henholdsvis 70.000 kr., 80.000 kr., 90.000 kr., 100.000 kr., 110.000 kr., 120.000 kr., 130.000 kr., 140.000 kr. og 150.000 kr. for fradrag i topskattegrundlaget. Ministeren bedes ligeledes oplyse, hvor mange af disse personer der med de gældende 2022-regler betaler topskat, og hvor mange der med de gældende 2022-regler ikke betaler topskat. I svaret bedes ministeren lægge til grund, at der sker en symmetrisk skattemæssig behandling af pensionsopsparing, således at de efterfølgende pensionsudbetalinger udgår af indkomstgrundlaget for topskatten. Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 423 Ministeren bedes oplyse, hvor mange pensionister der betaler topskat i dag, og hvor mange pensionister der skønnes at betale topskat i henholdsvis 2020, 2025, 2030, 2035 og 2040. Ubesvaret 22-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 422 Med henvisning til kvartalsredegørelsen om offentlige restancer fra 4. kvartal 2017, jf. SAU alm. del – bilag 193, hvor fremgår at de offentlige restancer atter er steget, bedes ministeren oplyse, hvornår det forventes, at skattegælden endelig vil falde igen, og om han vurderer, at SKAT igen ikke vil kunne leve op til sin finanslovsmålsætning om at nedbringe skattegælden. Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 421 I forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, bedes ministeren oplyse, om det er rigtigt forstået, at evalueringen af revisionspligten afventer SKATs Compliance analyse for 2016, som forventes færdig i 2018, selv om det i bemærkningerne til lovforslag nr. L 26 - Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v. (folketingsåret 2012-13) fremgår, at lempelsen af revisionspligten forventes at kunne tages op til revision i 2016, og at der afhængigt af rapportens konklusion forventes at kunne blive fremsat forslag til ændring af reglerne i folketingsåret 2016-17. Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 420 I forlængelse af samrådet om lempelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del – samrådsspørgsmål AI, bedes ministeren oplyse om Skatteministeriet overfor Erhvervsministeriet har rykket for en evaluering af lempelsen af revisionspligten i 2012, jf. lovforslag nr. L 26 - Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer m.v. (folketingsåret 2012-13). I afkræftende fald bedes ministeren oplyse, hvorfor ministeriet ikke har rykket for en evaluering, når ministeriet i 2012 havde store betænkeligheder ved en lempelse, jf. notatet ”Erhvervsministeriets overvejelser om at fritage små holdingselskaber (omsætning op til 8 mio. kr.) for revisionspligt - skattemæssige betænkeligheder” af 28. juni 2012, når det netop var evalueringen der skulle imødekomme betænkelighederne, som oplyst på samrådet. Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 419 I aftalen Tryghed om boligbeskatningen fra maj 2017 angives det, at såfremt man konstatere et større provenu end den initialt forventede profil, så skal det afklares, hvorvidt dette merprovenu er varigt. Vil ministeren redegøre for, hvornår man må anse et konstateret merprovenu som udtryk for et varigt højere boligskatteprovenu? Ubesvaret 18-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 418 Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 17. maj 2018 om fjernelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AI. Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 417 Ministeren bedes tilsende udvalget sit talepapir fra samrådet den 17. maj 2018 om fjernelse af revisionspligten, jf. SAU alm. del - samrådsspørgsmål AI. Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 416 Ministeren bedes oplyse det forventede provenu ved at hæve aktieindkomstskatten. Provenueffekten bedes oplyses ved 1) at hæve begge skattesatser med 1-10 procentpoint og 2) at hæve den højeste skattesats med 1-10 procentpoint. Provenueffekterne bedes opgjort som umiddelbar effekt, effekt efter tilbageløb samt effekt efter forventede adfærdsændringer. Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 415 Ministeren bedes oplyse det forventede provenu ved at forøge afgiftssatserne fra 20 til 30 pct. for henholdsvis udbud af væddemål (§ 6 i lov om afgifter af spil) og udbud af spil i et onlinekasino (§ 11 i lov om afgifter af spil). I svaret bedes provenueffekten ved at hæve afgiften opgjort for hvert procentpoint fra 20-30 pct. Provenueffekterne bedes opgjort som umiddelbar effekt, effekt efter tilbageløb samt effekt efter forventede adfærdsændringer. Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 414 Ministeren bedes opdatere svar på SAU alm. del – spørgsmål 391 (folketingsåret 2016-17), således at tal for 2018 også inkluderes i Tabel 1. Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
SAU Alm.del Spørgsmål 413 Ministeren bedes redegøre for, om reglerne vedrørende handel med underskudsselskaber er robuste nok til at undgå, at der spekuleres i handel med selskaber, som har et overført underskud, køberen vil kunne udnytte skattemæssigt, eller om der er behov for yderligere værns regler, der sikrer, at der ikke kan ske uhensigtsmæssig brug af reglerne på området. Der henvises til artiklen ”Netcompany fandt smuthul i 30 år gammel skatteparagraf” bragt i Jyllands-Posten den 16. maj 2018. Ubesvaret 17-05-2018
(2017-18)
Din søgning gav 437 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200