Skatteudvalgets arbejde

Skat, told og afgifter er emnerne for Skatteudvalgets arbejde. Det er skattepolitiske og afgiftspolitiske spørgsmål og regeringens holdninger til disse, der præger udvalgets dagsorden.

Bog om skatteret på bord
Større

Skatteudvalgets opgaver og ansvar

Udvalget beskæftiger sig med alle emner inden for skat, told og afgifter.

Opgaverne og ansvaret i Skatteudvalget kan deles op i 3 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som naturligt falder inden for udvalgets sagsområde, og som bliver henvist til behandling i udvalget
 • parlamentarisk kontrol af skatteministerens forvaltning af love og regler
 • parlamentarisk kontrol af skattemyndighedernes forvaltning af skattereglerne

Parlamentarisk kontrol af regeringens og skattemyndighedernes forvaltning af love og regler er ofte hovedaktiviteten i Skatteudvalget. I praksis sker den parlamentariske kontrol, ved at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til skatteministeren. Spørgsmålene kan stilles som:
 
 • § 20-spørgsmål
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål
 • forespørgsler

Behandling af lovforslag er typisk hovedopgaven i november og december, da finansloven bliver forhandlet og vedtaget i den periode. Finansloven medfører nemlig ofte mange reguleringer af love vedrørende skatter og afgifter.

International skattepolitik

Arbejdet i Skatteudvalget er primært nationalt rettet, men internationale problematikker er også på udvalgets dagsorden. Det kan f.eks. være problematikker, der omhandler:
 
 • skattepolitiske drøftelser i regi af f.eks. EU
 • dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande
 • kampen mod grænseoverskridende skatteunddragelse

Udvalget følger regeringens arbejde på disse områder tæt.

Studieture

Studieture i Danmark eller udlandet er kilde til viden og inspiration for medlemmerne af Skatteudvalget.
 
2-4 dage varer en studietur typisk, hvor en delegation af udvalgsmedlemmer søger at opnå særlig indsigt i forskellige skattemæssige problemstillinger. Udvalgsmedlemmerne vil ofte diskutere konkrete skattepolitiske udfordringer og muligheder med f.eks.:
 
 • udenlandske skatteeksperter
 • skattemyndigheder
 • virksomheder

Skatteudvalgets fagministerium
Skatteministeriet er udvalgets fagministerium, hvilket betyder, at det område, Skatteudvalget dækker, primært varetages af Skatteministeriet. Ud over det centrale departement består Skatteministeriet af:

 • SKAT
 • Skatteankestyrelsen
 • Spillemyndigheden
 • Landsskatteretten
 • Skatterådet 
Hvad angår EU-sager, er Finansministeriet udvalgets ressortministerium. 

Organisationer på Skatteudvalgets område

Mange organisationer, virksomheder og privatpersoner m.fl. er interesseret i at følge med i og påvirke lovgivningen m.v. inden for Skatteudvalgets sagsområde. Det gælder en stor gruppe interesseorganisationer for virksomheder, revisorer, skatteadvokater m.v.
 
Organisationer, virksomheder og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for Skatteudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets ressort.

Kampen mod sort arbejde

Sort arbejde var emnet for den parlamentariske arbejdsgruppe, som Skatteudvalget nedsatte i marts 2016. Parlamentariske arbejdsgrupper undersøger specifikke emner som f.eks. datasikkerhed eller sort arbejde.
 
Arbejdsgruppen undersøgte, om der er initiativer af forebyggende eller kontrolmæssig karakter, der kan være med til at bekæmpe sort arbejde i Danmark. Arbejdsgruppen bestod af 1 medlem fra hvert af Folketingets 9 partier.

Nedenfor kan du læse mere om arbejdsgruppen om sort arbejde.
Skatteudvalget har haft nedsat en parlamentarisk arbejdsgruppe til at arbejde med forslag til at bekæmpe sort arbejde i Danmark. Arbejdet mundede ud i 11 konkrete forslag som er beskrevet i en beretning om initiativer mod sort arbejde vedtaget af Skatteudvalget den 25. august 2016. Skatteministeren blev bedt om at kommentere beretningen, og blev efterfølgende inviteret til en drøftelse af beretningen i udvalget.
  
Christiansborg oplyst af projekttør
 
Fra marts til august 2016 arbejdede en parlamentarisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for alle Folketingets 9 partier, med en fælles målsætning: ”Find initiativer til at bekæmpe sort arbejde”. Baggrunden er en blandt partierne stigende frustration over sort arbejde og sort arbejdes omfang i Danmark. Ifølge Rockwool Fondens Forskningsenhed kunne den sorte økonomi i Danmark opgøres til ca. 45 mia. kr. i 2012. Nye tal fra samme sted viser dog et markant fald i den sorte økonomi i 2014, se link i venstre side.

Ny måde at arbejde på 

Målet var med andre ord givet, nemlig at bekæmpe sort arbejde. Til gengæld var arbejdsformen ny i Folketinget. Ideen var at tænke på tværs af traditionelle politiske skel og i stedet fokusere på den fælles vision - at finde initiativer til effektivt at bekæmpe sort arbejde. 

De konkrete forslag er fremkommet via inspiration fra udlandet (input fra 10 lande), dokumentstudier, møder med interesseorganisationer og danske og udenlandske eksperter, en offentlig høring, et besøg hos de svenske skattemyndigheder og ikke mindst politiske drøftelser internt i arbejdsgruppen og med skatteministeren. 

11 forslag til at bekæmpe sort arbejde

Arbejdet har båret frugt. Folketingets Skatteudvalg vedtog den 25. august 2016 en beretning med 11 konkrete forslag til at bekæmpe sort arbejde. Forslagene er:

1. Styrk myndighedssamarbejdet 
Arbejdsgruppen mener, at der er behov for at styrke myndighedssamarbejdet for yderligere at bekæmpe sort arbejde. Der er gode erfaringer fra Norge og Sverige at lade sig inspirere af.

2. Dokumentér ansættelse fra første arbejdsdag 
Muligheden for, at virksomheder skal have dokumentation for ansættelsesforhold på plads fra første arbejdsdag bør undersøges. I dag er kravet 30 dage.
 
3. Styrk kontrollen af selvangivelser og virksomhedsregnskaber
Kontrolindsatsen bør styrkes i forhold til selvangivelser og virksomhedsregnskaber inden for rammerne af retssikkerhedsmæssige principper og særlig inden for de brancher og erhverv, hvor sort arbejde er mest udbredt. 

4. Indfør krav om virksomhedsregnskaber
Det bør undersøges, om det er muligt at indføre et krav om, at selvstændigt erhvervsdrivende i udvalgte brancher skal indsende deres årsrapport/årsregnskab og skatteregnskab til SKAT digitalt, samtidig med at de indsender årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. 

5. Målret indsats mod de hårdest ramte brancher
Der bør arbejdes videre med at fokusere indsatsen mod sort arbejde og skatteunddragelse i et generelt spor og i et spor, der, i højere grad end i dag, er fokuseret på de hårdest ramte brancher. Mulighed for at stille yderligere krav til revisionspligten samt øget kontrol i udsatte brancher bør undersøges.

6. Indfør krav om logbøger i udvalgte brancher
Det bør undersøges, om det er muligt, at krav om logbøger kan bredes ud til hele brancher eller erhverv, hvor sort arbejde er mest udbredt. Det vil gøre det lettere at kontrollere, hvem der er ansat hvor, og hvornår de har været på arbejde. Der kan hentes inspiration fra Sverige. 

7. Indfør krav om elektroniske lønsedler 
Arbejdsgruppen opfordrer regeringen til, at krav om elektroniske lønsedler drøftes med arbejdsmarkedets parter i den private sektor med henblik på et eventuelt lovkrav, under hensyn til at der skal være proportionalitet.

8. Sænk grænsen for elektroniske betalinger
Muligheden for at sænke grænsen for, hvornår køb af ydelser skal betales digitalt, bør undersøges. I dag skal betalinger af ydelser, der overstiger 10.000 kr., foretages digitalt, dvs. med f.eks. kreditkort, hvis man vil undgå at hæfte for eventuelt manglende betaling af skat og moms fra sælgers side. Med digital betaling skabes et digitalt spor, der gør det vanskelligt at skjule manglende betaling af skat og moms. 

9. Indfør kontant registrering i kasseapparater
Muligheden for at indføre registrering af kontante betalinger bør undersøges. Gode erfaringer fra Sverige, og Norge er i gang med at implementere en lignende ordning.

10. Evaluér, om initiativer giver de tilsigtede virkninger og effekter 
Arbejdsgruppen anbefaler regeringen, at der fremadrettet opsættes klare evalueringskriterier for indsatser mod sort arbejde, inden de iværksættes, og at der følges op på, om initiativerne efterfølgende har de tilsigtede virkninger og effekter, og at disse oversendes til Skatteudvalget.

11. Højn opmærksomheden på, at det er ulovligt at købe sort arbejde

Arbejdsgruppen anbefaler regeringen, at det generelt undersøges, hvordan bevisbyrden over for købere af sort arbejde nemmere kan løftes, herunder hvordan SKAT nemmere kan kontrollere og håndhæve reglerne om, at køb af sort arbejde er strafbart. En eventuel ændring af reglerne bør følges af en oplysningskampagne og en styrket kontrolindsats. 

Alle Folketingets partier støtter forslagene, dog kan Liberal Alliance ikke støtte forslag nr. 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 11. 

Links til udvalgte dokumenter

Udvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 6 udvalgsmøder
 • Behandling af 20 lovforslag og 13 beslutningsforslag
 • 68 samrådsspørgsmål
 • 52 samrådsspørgsmål blev besvaret i åbne samråd
 • 839 udvalgsspørgsmål
 • Modtagelse af 11 deputationer i foretræde
 • 149 skriftlige henvendelser til udvalget

Høringer om

 • Hvidvask den 15. maj 2017
 • Skattely den 29. maj 2017
 
Udvalgsrejse til Norge den 29.30. januar 2017, hvor temaet var et studie af Norges skatteadministration
 
Nogle af udvalgets medlemmer deltog i konferencen Global Tax Transparency Summit arrangeret af det britiske Public Accounts Committee i House of Commons, hvor temaet var fair beskatning
 • 35 udvalgsmøder
 • behandling af 30 lovforslag og 8 beslutningsforslag
 • 69 samrådsspørgsmål til skatteministeren. 46 blev besvaret i åbne samråd
 • 998 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig skatteministeren
 • modtagelse af 24 deputationer
 • 171 skriftlige henvendelser til udvalget

Høring om

 • skatteunddragelse og skattely, den 13. april 2016

Lukket ekspertmøde om

 • SKATs udfordringer og fremtid, den 12. og 19. november 2015

Skatteudvalget havde møde med

 • skatteministeren og SKATs direktør om SKATs udfordringer og fremtid, den 19. november 2015

Studietur i det forgangne år

 • besøg hos OECD i Paris om skattepolitiske tendenser og fremtidsperspektiverne i OECD-landene, den 20.-21. juni 2016
 • 7 udvalgsmøder,
 • Behandling af 3 lovforslag,
 • 18 samrådsspørgsmål med primært skatteministeren – 12 blev besvaret i åbne samråd,
 • 198 udvalgsspørgsmål hovedsagelig til skatteministeren og
 • 18 skriftlige henvendelser fra organisationer m.v. og privatpersoner.

Høringer om

 • Skattely – på baggrund af sagen om Panama Papers den 13. april 2016 
 • 27 udvalgsmøder,
 • Behandling af 31 lovforslag og 13 beslutningsforslag,
 • 40 samrådsspørgsmål til primært skatteministeren – 31 blev besvaret i åbne samråd,
 • 970 udvalgsspørgsmål hovedsagelig til skatteministeren,
 • 15 deputationer og
 • 111 skriftlige henvendelser fra organisationer m.v. og privatpersoner.

Høringer om

 • Danmarks indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster med fokus på udviklingslande og mellemindkomstlande, den 29. april 2015
 • De dynamiske effekter af at foretage lettelser i marginalskatterne – herunder i topskatten, den 22. oktober 2014 

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.