Forsvarsudvalgets arbejde

Forsvarets organisering, suverænitetshåndhævelse, redningsberedskab og Danmarks deltagelse i internationale militære missioner. Det er nogle af de emner, Forsvarsudvalget arbejder med.

Større

Forsvarsudvalgets opgaver og ansvar 

Arbejdsområdet for Forsvarsudvalget spænder bredt. Udvalget beskæftiger sig med alle emner, der er knyttet til det danske forsvar og redningsberedskab. 

Emnerne for Forsvarsudvalgets arbejde kan f.eks. være:
 
 • spørgsmål om, hvordan forsvaret og redningsberedskabet skal organiseres
 • hvordan suverænitetshåndhævelsen i de forskellige dele af kongeriget skal foregå
 • om Danmark skal bidrage militært ved internationale missioner
Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:
 
 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som hører til under udvalgets sagsområde
 • parlamentarisk kontrol med forsvarsministerens forvaltning af regeringens forsvarspolitik og med regeringens efterlevelse af love og mandater vedtaget af Folketinget på forsvarsområdet

Danskere på internationale missioner

Forsvarsudvalget behandler bl.a. forslag om at sende danske militære enheder ud på internationale missioner. Det gør udvalget, fordi der står i grundloven, at Folketinget skal godkende det, hvis der skal indsættes danske soldater uden for kongerigets grænser.
 
Ønsker regeringen at sende det danske forsvar ud på internationale opgaver, skal den fremsætte et beslutningsforslag herom i Folketinget.
 
Eksempler på internationale opgaver er:
 
 • det danske forsvars deltagelse i kampen mod Islamisk Stat i Irak og Syrien
 • Danmarks mangeårige deltagelse i den NATO-ledede mission i Afghanistan

Parlamentarisk kontrol af regeringens forsvarspolitik

Parlamentarisk kontrol med, hvordan regeringen varetager forsvarspolitikken, er den anden hovedaktivitet i Forsvarsudvalget.
 
I praksis foregår den parlamentariske kontrol især, ved at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til forsvarsministeren eller andre ministre som enten:
 
 • § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige)
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål
 • forespørgsler

Interparlamentarisk samarbejde

Forsvarsudvalget samarbejder med udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske og forsvarspolitiske udvalg fra parlamenterne i en række andre lande.
 
Det interparlamentariske samarbejde foregår f.eks. på halvårlige møder mellem repræsentanter for EU-landenes parlamenters udvalg. Møderne ledes af det parlament, som har formandskabet det halvår.

Nordisk-baltisk samarbejde

Forsvarsudvalgene i de nordiske og baltiske lande samt Polen mødes også i et årligt interparlamentarisk forum. 
Landene er:
 
 • Danmark
 • Sverige
 • Norge
 • Finland
 • Island
 • Estland
 • Letland
 • Litauen
 • Polen
På møderne drøftes nordiske og baltiske forsvars- og sikkerhedspolitiske emner af fælles interesse. Værtskabet går på skift, og værtslandet fastlægger den konkrete dagsorden.
 
Folketingets Forsvarsudvalg var sidst vært for mødet i maj 2016, hvor repræsentanterne for de 9 landes forsvarsudvalg mødtes på Bornholm.

Studieture

Besigtigelsesture og studieture er kilde til viden og inspiration for medlemmerne af Forsvarsudvalget.
Forsvarsudvalget tager typisk på 1-2 dages besøg hos forsvarets forskellige enheder i Danmark, hvor udvalgets medlemmer får et indtryk af de opgaver, forsvaret løser, og hvilke udfordringer, forsvaret står over for.
 
Studieture kan også gå til andre lande, hvor udvalget ser og hører om, hvordan det pågældende land har organiseret sit forsvar, og hvilke sikkerhedspolitiske udfordringer det står over for.

Forsvarsudvalgets fagministerium

Forsvarsministeriet er udvalgets politiske fagministerium, hvilket betyder, at det område, Forsvarsudvalget dækker, primært varetages af Forsvarsministeriet.
 
Ud over det centrale departement består Forsvarsministeriet af en række myndigheder såsom:
 
 • Værnsfælles Forsvarskommando
 • Hjemmeværnskommandoen
 • Beredskabsstyrelsen
 • Forsvarets Efterretningstjeneste

Organisationer på Forsvarsudvalgets område

Mange organisationer interesserer sig for det forsvarspolitiske område. Det gælder ikke mindst de faglige organisationer, som forsvarets ansatte er organiseret i.
 
Foreninger for forsvarets tidligere ansatte, som f.eks. en række forskellige veteranforeninger, er eksempler på organisationer, der beskæftiger sig med spørgsmål vedrørende forsvaret og forsvarets ansatte.
 
Sikkerheds- og forsvarspolitiske emner i bred forstand er også interessant for en række frivillige eller private organisationer. Atlantsammenslutningen og de forskellige fredsbevægelser kan nævnes som eksempler.
 
De forskellige organisationer og borgere i almindelighed har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for Forsvarsudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets ressort.

Udvalgets aktiviteter i folketingsåret 2015-16

 • 17 udvalgsmøder
 • Behandling af 4 lovforslag og 4 beslutningsforslag
 • 29 samrådsspørgsmål til primært forsvarsministeren og enkelte til udenrigsministeren
 • 214 udvalgsspørgsmål til primært forsvarsministeren og enkelte til udenrigsministeren, transport-, bygnings- og boligministeren og sundhedsministeren
 • Modtagelse af 5 deputationer
 • 32 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik for udvalgets arbejde her.

Høringer om

 • "Forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis" den 17. november 2016
 • ”Erfaringer med udmøntning af særloven om veteraner”, lukket høring i Beskæftigelsesudvalget den 9. februar 2017, som FOU var inviteret til at deltage i.
 • "Sømilitære udfordringer i Østersøen, med fokus på ubåde" den 20. september 2017

Forsvarsudvalget havde møder med

 • NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg sammen med UPN og NPA den 16. marts 2017
 • Russiske forskere om russisk udenrigs- og forsvarspolitik sammen med UPN den 18. januar 2017.
 • Forskere fra Forsvarsakademiet om specialoperationer den 30. marts 2017
 • Pensioneret chef for Marinehjemmeværnet, Jens Walther, om Marinehjemmeværnet den 22. september 2017.

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i  

 • Studietur til Midt- og Vestjylland med fokus på hæren den 31. marts 2016
 • Interparlamentarisk møde for forsvarsudvalgene fra de nordiske og baltiske lande samt Polen den 22-23. maj 2017 i Bergen i Norge.
 • Studietur til Norge den 19-20. juni 2017 med fokus på Norges forsvarspolitiske prioriteringer, materielanskaffelser m.m.
 • Studietur til Finland den 11-13. september 2017 med fokus på Finlands forsvarspolitiske prioriteringer, materielanskaffelser m.m.
 • Interparlamentarisk møde for udenrigs- og forsvarsudvalg i de nordiske og baltiske lande den 17-19. september 2017 i Finland, i anledning af Finlands 100 års jubilæum.
 • 19 udvalgsmøder
 • behandling af 3 lovforslag og 11 beslutningsforslag 
 • 24 samrådsspørgsmål til forsvarsministeren
 • 494 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig forsvarsministeren
 • modtagelse af 15 deputationer
 • 45 skriftlige henvendelser til udvalget 

Se generel statistik for udvalgets arbejde her.

Høringer om

 • "Krigens love" den 18. marts 2016, om forskellige vinkler på regelgrundlaget for krigsførelse og håndteringen af civile i et krigsområde
 • Ambassadør Peter Taksøe-Jensens udredning om Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, den 11. maj 2016, i samarbejde med Udenrigspolitiske Nævn og Udenrigsudvalget
 • Indkøb af kampfly – afløseren for F16, den 25. maj 2016

Forsvarsudvalget havde møder med

 • det norske stortings udenrigs- og forsvarsudvalg den 19. november 2015 om bl.a. Arktis, NATO og anskaffelse af kampfly
 • forsvarsudvalgene fra de nordiske, baltiske og polske parlamenter den 22.- 23. maj 2016 om sikkerhedspolitiske udfordringer i Arktis og Østersøområdet

Studieture i det forgangne år

 • studietur til Nordjylland den 5. februar 2016 med besøg hos bl.a. Maritimt Overvågningscenter og flådestationen i Frederikshavn og på Flyvestation Aalborg 
 • Studietur til Midt- og Sydsjælland den 30. marts 2016 med besøg hos bl.a. hjemmeværnsenheder ved Vordingborg og Beredskabsstyrelse Sjælland i Næstved samt på Veterancentret i Ringsted
 • Studietur til Arktisk Kommando på Færøerne og i Grønland den 19.-22. september 2015, med besøg hos b.la. Arktisk Kommandos ledelse og forsvarets udstationerede medarbejdede i Tórshavn, Kangerlussuaq, Station Nord og Mestersvig

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.