Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets lov- og beslutningsforslag

Din søgning gav 33 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 198 Forslag til lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. (Udvidelse af vindmølletestcentrene ved Høvsøre og Østerild). Erhvervsministeriet 2017-18
L 185 B Forslag til ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde. (Ændrede krav til ejerregistrering m.v.). Erhvervsministeriet 2017-18
L 185 A Forslag til lov om ændring af selskabsloven. (Nedsættelse af minimumskrav til aktieselskabers selskabskapital). Erhvervsministeriet 2017-18
L 185 Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde. (Nedsættelse af minimumskrav til aktieselskabers selskabskapital og ændrede krav til ejerregistrering m.v.). Erhvervsministeriet 2017-18
L 184 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love. (Styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, indførelse af nye former for alternative investeringsfonde, ændringer af grænsen for prospektpligt m.v.). Erhvervsministeriet 2017-18
L 177 Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, lov om leje, lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Mere robuste andelsboligforeninger). Erhvervsministeriet 2017-18
L 176 Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed. (Fastsættelse af krav om medlemskab af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden) for direkte tegnende skadesforsikringsselskaber i EU/EØS, som via filial eller grænseoverskridende tjenesteydelsesvirksomhed driver forsikringsvirksomhed i Danmark, og ændring af Fondens dækningsområde m.v.). Erhvervsministeriet 2017-18
L 175 Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven. (Skærpede regler for sejlads med speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer m.v.). Erhvervsministeriet 2017-18
L 149 Forslag til lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data. Erhvervsministeriet 2017-18
L 144 Forslag til lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester. Erhvervsministeriet 2017-18
L 125 Forslag til lov om forretningshemmeligheder. Erhvervsministeriet 2017-18
L 124 Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd. (Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer). Erhvervsministeriet 2017-18
L 123 Forslag til lov om Vækstfonden. Erhvervsministeriet 2017-18
L 87 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald. (Udvidelse af dækningsomfang ved stormflod og oversvømmelser fra vandløb og søer, ny organisering af oversvømmelsesordningen samt justering af stormfaldsordningen). Erhvervsministeriet 2017-18
L 86 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion og mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan). Erhvervsministeriet 2017-18
L 86 A Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller erosion). Erhvervsministeriet 2017-18
L 86 B Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokalplan). Erhvervsministeriet 2017-18
L 75 Forslag til lov om ændring af lov om EKF Danmarks Eksportkredit. (Bestemmelse om udbyttepolitik, rammer for en udbyttepolitik og bestemmelse om omfattelse af arkivloven). Erhvervsministeriet 2017-18
L 74 Forslag til lov om ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber. (Ophævelse af revisionsbestemmelse). Erhvervsministeriet 2017-18
L 73 Forslag til lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (gassikkerhedsloven). Erhvervsministeriet 2017-18
L 10 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love. (Forhandlede retningslinjer på det finansielle område, sikring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af benchmarkforordningen og PRIIP-forordningen, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.). Erhvervsministeriet 2017-18
L 9 Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love. (Ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.). Erhvervsministeriet 2017-18
L 8 Forslag til lov om forsikringsformidling. Erhvervsministeriet 2017-18
L 7 Forslag til lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs m.v. (Justering og klarificering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag, forenklet registrering af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer, ansvarsbeløb ved vragfjernelse, gennemførelse af internationale sanktioner vedrørende skibsregistrering, privatretlige havneafgifter m.v.). Erhvervsministeriet 2017-18
L 7 B Forslag til lov om ændring af søloven og tinglysningsafgiftsloven. (Justering og klarificering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag og forenklet registrering af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer). Erhvervsministeriet 2017-18
Din søgning gav 33 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200