Alle Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets spørgsmål

Din søgning gav 281 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Minister Status Dato
ERU Alm.del Spørgsmål 87 Spm. om ministeren vil redegøre for de punkter på ECOFIN-rådsmødet den 23. januar, som har relevans for udvalget, til finansministeren Finansministeren Ubesvaret 17-01-2018
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 16 MFU spm. om det nævnte eksempel i notatet af 30. november 2017 fra De Danske Skovdyrkerforeninger, jf. L 87 – bilag 4, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 10-01-2018
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 15 MFU spm. om det er Erhvervsministeriets opfattelse, og med hvilken begrundelse, at den statistiske opdeling – NUTS 3 – i landsdele er hensigtsmæssig i situationer svarende til stormen Allan, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 10-01-2018
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 14 MFU spm. om det i forbindelse med lovforslagets udarbejdelse har været overvejet at fokusere på kriteriet årshugst med henblik på at opnå en nogenlunde ensartethed i afgrænsning af landsdele, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 10-01-2018
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 13 MFU spm. om der fra oprindelig ikrafttræden af lov om stormflod og stormfald og indtil kommunalreformen i 2007 har været en alment kendt og accepteret inddeling af Danmark i landsdele, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 10-01-2018
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 12 MFU spm. om forudsætningen for at modtage tilskud ved stormfald, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 10-01-2018
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 11 MFU spm. om det er udtryk for en regional balance, når årshugsten i perioden 2009-2016 ved anvendelse af NUTS 3-opdelingen differentierer fra 72.000 m3 til 649.000 m3 i de otte landsdele, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 10-01-2018
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 10 Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/1-18 fra Johan Gaunitz, Jægerspris, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 09-01-2018
(2017-18)
L 86 Spørgsmål 12 Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/1-18 fra Johan Gaunitz, Jægerspris, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 09-01-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 367 Om at sikre, at teknologipagten bliver som det hollandske forbillede. Erhvervsministeren Endeligt besvaret 05-01-2018
(2017-18)
§20-spørgsmål S 366 Om en teknologipagt. Erhvervsministeren Endeligt besvaret 05-01-2018
(2017-18)
L 87 Spørgsmål 9 MFU spm. om ministeren er enig i, at definitionen på en 20 års hændelse løbende vil ændre sig baseret på vandstandsopgørelser hvert 5. år, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 04-01-2018
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 86 MFU spm. om ministeren vil redegøre for, hvordan ministeren vil nedbringe det stigende antal ulykker forårsaget af fyrværkeri, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Ubesvaret 04-01-2018
(2017-18)
L 86 Spørgsmål 11 MFU spm. om årsagen til, at regeringen med dette lovforslag ikke følger op på anbefalingerne fra kystanalysen og sikrer en national koordinering af indsatsen, som Enhedslisten f.eks. har gjort ved at foreslå et nationalt kystråd, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 22-12-2017
(2017-18)
L 86 Spørgsmål 10 MFU spm. om hvorledes ministeren vil sikre, at der sker en koordinering på tværs af kommunerne, så indsats i en kommune ikke blot skubber problemerne til nabokommunerne, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 22-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 85 MFU spm. om ministeren vil oversende de tal, der ligger til grund for figur 2.4 i Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2016, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 22-12-2017
(2017-18)
§20-spørgsmål S 354 Om Det Systemiske Risikoråd. Erhvervsministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 84 Spm. om, hvordan ministerierne fremadrettet vil sikre sig viden om, i hvilke lovforslag, bekendtgørelser og andre retsforskrifter der måtte forekomme overimplementering af EU-regulering, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 21-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 83 Spm. om ministeren vil oversende udvalget kopi af Justitsministeriet skrivelse til samtlige ministerier om, at de ændrede retningslinjer for lovforslag (om bl.a. de fem principper for implementering af EU-regulering) også skal gælde for bekendtgørelser, til justitsministeren Justitsministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 82 Spm. om ministeren i forlængelse af ERU alm. del - spm. 83 og 84 (2016-17) og svaret fra transportministeren af 28/9-17 (det eneste bidrag indtil videre) vil oplyse, hvornår der kan forventes svar fra samtlige ministre, til beskæftigelsesministeren Beskæftigelsesministeren Ubesvaret 21-12-2017
(2017-18)
ERU Alm.del Spørgsmål 81 Spm. om hvor meget ekstra kreditinstitutterne skal tilbageholde af deres overskud (dvs. reducere deres udbyttebetalinger og tilbagekøb af aktier), såfremt de skal leve op til Det Systemiske Risikoråds anbefaling om at aktivere den kontracykliske konjunkturbuffer, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 22 Spm. om lovforslaget sikrer, at de enkelte pensionskunder i et pensionsselskab med tilknyttet mæglerbetjening oplyses om, samlede omkostninger, hvis de var direkte serviceret og rådgivet af pensionsselskabet, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 21 Spm. om hvilke oplysninger den enkelte pensionskunde i et pensionsselskab typisk får om de omkostninger, som vedkommende betaler for sin pensionsordning, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 20 Spm. om ministeren vil oplyse det gennemsnitlige honorar til forsikringsmæglere for deres service og rådgivning i tilknytning til pensionsordninger, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
L 8 Spørgsmål 19 Spm. om ministeren vil redegøre for, hvordan lovforslaget sikrer, at arbejdsmarkedspensionsselskaber, hvis service- og rådgivningsdel ikke lader sig skille fra deres pensions- og forsikringsopgaver, ikke afskæres fra at byde ind i en udbudsproces varetaget af forsikringsmæglere, til erhvervsministeren Erhvervsministeren Endeligt besvaret 21-12-2017
(2017-18)
Din søgning gav 281 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200