Beskæftigelsesudvalgets arbejde

Arbejdsmarkedspolitik i bredeste forstand og ydelser til personer, der af den ene eller anden grund er uden for arbejdsmarkedet, er de emner, som Beskæftigelsesudvalget primært arbejder med.

Større

Beskæftigelsesudvalgets opgaver og ansvar

Dagsordenen for Beskæftigelsesudvalgets arbejde er meget bred. Udvalget beskæftiger sig med alle emner, der har med forholdene på arbejdsmarkedet at gøre, f.eks.:

 • arbejdsløshedsforsikring
 • arbejdsformidling
 • fleksjob
 • ressourceforløb
 • arbejdsmiljø 
Ydelser til personer uden for arbejdsmarkedet arbejder Beskæftigelsesudvalget også med. Det kan f.eks. være ydelser som:

 • folkepension
 • førtidspension
 • kontanthjælp
 • sygedagpenge
 • boligstøtte
Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som falder inden for udvalgets sagsområde
 • parlamentarisk kontrol med beskæftigelsesministerens forvaltning af lovgivningen på udvalgets område
Udvalget kontrollerer, hvordan beskæftigelsesministeren forvalter lovgivningen på beskæftigelsesområdet. Den kontrol foregår, ved at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministeren. Det kan ske som:

 • § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige)
 • skriftlige udvalgsspørgsmål 
 • samrådsspørgsmål 
 • forespørgsler

Besøg fra udlandet 

Repræsentanter for andre landes parlamenter besøger hvert år Beskæftigelsesudvalget. Disse besøg er med til at give udvalget internationale input til arbejdet. 

Studieture 

En vigtig kilde til viden og inspiration for medlemmerne af Beskæftigelsesudvalget er besigtigelsesture og studieture til udlandet. Studieture er for en delegation af udvalgsmedlemmer, hvor formålet er at opnå særlig indsigt i relevante områder inden for arbejdsmarkedet og beskæftigelse. 

En studietur varer typisk 4-6 dage, og den har ofte til formål at give udvalget et førstehåndsindtryk af arbejdsmarkedspolitikken i udvalgte lande.

Forskellige internationale konferencer deltager medlemmerne også løbende i, f.eks. den årlige konference i Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO).

Beskæftigelsesudvalgets fagministerium 

Beskæftigelsesministeriet er udvalgets fagministerium. Det betyder, at Beskæftigelsesministeriet primært varetager de områder, som udvalget arbejder med, nemlig arbejdsmarkedspolitiske emner og overførselsindkomster.

Overførselsindkomster omhandler f.eks.:

 • pensioner
 • kontanthjælp 
 • forskellige tilskudsordninger 
Beskæftigelsesministeriet består af:

 • det centrale departement
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) 
 • Arbejdstilsynet 
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Organisationer på Beskæftigelsesudvalgets område 

Mange organisationer interesserer sig for arbejdsmarkedspolitik. Det gælder f.eks. arbejdsmarkedets parter med hovedorganisationer som:

 • LO
 • FTF
 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Byggeri 
Og fagforbund som:

 • 3F
 • PROSA
 • DJØF
 • FOA
Organisationer og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller få foretræde for Beskæftigelsesudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets ressort.
 
 • 43 udvalgsmøder
 • behandling af 11 lovforslag og 8 beslutningsforslag
 • 125 samrådsspørgsmål til henholdsvis beskæftigelsesministeren,  udlændinge- og integrationsministeren, erhvervsministeren, ældreministeren, kulturministeren, ministeren for offentlig innovation, transport-, bygnings- og boligministeren og finansministeren. Alle samrådsspørgsmål blev besvaret i åbne samråd.
 • 736 udvalgsspørgsmål til henholdsvis beskæftigelsesministeren, ældreministeren, kulturministeren, ministeren for offentlig innovation, transport-, bygnings- og boligministeren, finansministeren, undervisningsministeren, justitsministeren, ministeren for udlændinge og integration, økonomi- og indenrigsministeren, skatteministeren, uddannelses-  og forskningsministeren og sundhedsministeren.
 • modtagelse af 10 deputationer
 • 145 skriftlige henvendelser til udvalget 
Høring om
 • Erfaringer med udmøntning af særloven om veteraner den 9. februar 2017
Beskæftigelsesudvalget havde møder med følgende udenlandske parlamentsudvalg
 • Det rumænske Beskæftigelsesudvalg den 26. oktober 2016 (sammen med Social- og Indenrigsudvalget)
 • Den franske Nationalforsamlings Beskæftigelses- og Socialudvalg den 8. november 2016
Desuden deltog nogle udvalgsmedlemmer i   
 • Erhvervs- og Vækstudvalgets studietur den 27. februar til Sønderjylland og Fyn med emnet "robotteknologi"

 • 50 udvalgsmøder
 • behandling af 19 lovforslag og 10 beslutningsforslag
 • 126 samrådsspørgsmål til beskæftigelsesministeren. 111 blev besvaret i åbne samråd
 • 992 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig beskæftigelsesministeren
 • modtagelse af 28 deputationer
 • 171 skriftlige henvendelser til udvalget 

Høring om

 • konsekvenser af kontanthjælpsloftet, den 25. februar 2016 

Beskæftigelsesudvalget havde møder med 

 • den tyske forbundsdags "Udvalg for Familie, Ældre, Kvinder og Unge", den 5. april 2015 
 • den tyske forbundsdags "Udvalg for Beskæftigelse og Sociale Anliggender", den 25. maj 2016

Studieture i det forgangne år

 • studietur til Esbjerg og Ringkøbing-Skjern den 9.-10. maj 2016 om effekterne af de seneste års arbejdsmarkedsreformer og rekrutteringsudfordringer i Vestjylland 
 • studietur til Polen og Tyskland den 4.-9. september 2016 om bl.a. social dumping, håndhævelsesdirektivet, udstationeringsdirektivet og genindførelsen af mindsteløn
   
 • 8 udvalgsmøder
 • behandling af 2 lovforslag 
 • 28 samrådsspørgsmål til beskæftigelsesministeren
 • 213 udvalgsspørgsmål hovedsagelig til beskæftigelsesministeren

 • 19 udvalgsmøder 
 • behandling af 22 lovforslag og 7 beslutningsforslag 
 • 9 samrådsspørgsmål til beskæftigelsesministeren
 • 432 udvalgsspørgsmål hovedsagelig til beskæftigelsesministeren 
 • modtagelse af 17 deputationer

Høring om

 • førtidspensions- og fleksjobreformen, den 15. april 2015 

Beskæftigelsesudvalget havde møde med

 • Europa-Parlamentets udvalg for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. marts 2015
Emnerne var primært ungdomsarbejdsløshed og Danmarks politik til bekæmpelse heraf.

Desuden deltog et medlem af udvalget i en interparlamentarisk konference i Riga den 22.-23. februar 2015 i anledning af Letlands EU-formandskab.

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.