Miljø- og Planlægningsudvalgets lovforslag

Din søgning gav 81 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 165 Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning, lov om vandløb og forskellige andre love. (»Grøn Vækst«). Miljøministeriet 2010-11 (1. samling)
L 164 Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om miljøbeskyttelse. (Gennemførelse af dele af konventionen om kontrol og behandling af skibes ballastvand (ballastvandkonventionen) og fastsættelse af regler om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) m.v. for havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten). Miljøministeriet 2010-11 (1. samling)
L 163 Forslag til lov om offentlig adgang til miljøoplysninger. Miljøministeriet 2010-11 (1. samling)
L 128 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Revision af detailhandelsbestemmelser, lokal fleksibilitet i kystnærhedszonen, i landzonen for kommuner i yderområder og på ikkebrofaste øer m.v.). Miljøministeriet 2010-11 (1. samling)
L 115 Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og forskellige andre love. (Implementering af rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pesticider og ændringer som følge af plantebeskyttelsesmiddelforordningen og klassificeringsforordningen). Miljøministeriet 2010-11 (1. samling)
L 114 Forslag til lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. (Ekspropriation af eksisterende produktionsvindmøller m.v.). Miljøministeriet 2010-11 (1. samling)
L 104 Forslag til lov om ændring af lov om vandløb. (Nedklassifikation af vandløb). Miljøministeriet 2010-11 (1. samling)
L 58 Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love. (Differentieret klagegebyr). Miljøministeriet 2010-11 (1. samling)
L 13 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Affaldshierarki, nationale affaldshåndteringsplaner og nationale affaldsforebyggelsesplaner). Miljøministeriet 2010-11 (1. samling)
L 12 Forslag til lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. (Ændring af reglerne om udledning af ammoniak og om beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, inddragelse af offentligheden m.v.). Miljøministeriet 2010-11 (1. samling)
L 11 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Gennemførelse af EU-regler om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport m.v.). Miljøministeriet 2010-11 (1. samling)
L 210 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Udvidelse af miljøzoneordningen, krav om miljøzonemærker for udenlandske køretøjer, mulighed for tilbageholdelse af transportmidler m.v.). Miljøministeriet 2009-10
L 206 Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. Miljøministeriet 2009-10
L 107 Forslag til lov om havstrategi. Miljøministeriet 2009-10
L 104 Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love. (Ændringer som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet m.v.). Miljøministeriet 2009-10
L 103 Forslag til lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Miljøministeriet 2009-10
L 83 Forslag til lov om udstykning og salg af visse sommerhusgrunde tilhørende staten. Miljøministeriet 2009-10
L 66 Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og forskellige andre love. (Udskydelse af prisloftreguleringen til 2011 m.v.). Miljøministeriet 2009-10
L 51 Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter. (Forlængelse af visse databeskyttelsesperioder for biocidmidler og ophævelse af bestemmelser om anmeldelse af nye stoffer m.v.). Miljøministeriet 2009-10
L 50 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love. (Implementering af servicedirektivet og anerkendelsesdirektivet på Miljøministeriets område). Miljøministeriet 2009-10
L 46 Forslag til lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer. Miljøministeriet 2009-10
L 45 Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse og lov om vandløb. (Hjemmel til at fastsætte regler om drift af vandforsyningsanlæg og om sagsbehandling af bestemte typer af sager samt forlængelse af visse vandindvindingstilladelser og -rettigheder). Miljøministeriet 2009-10
L 33 Forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v. og lov om planlægning. (Regler for campinghytter). Miljøministeriet 2009-10
L 31 Forslag til lov om ændring af lov om miljø og genteknologi. (Beredskabsplaner og aktindsigt i visse oplysninger). Miljøministeriet 2009-10
L 190 Forslag til lov om ændring af lov om råstoffer. (Ophævelse af fartøjsgodkendelse og modernisering af efterforsknings- og indvindingstilladelser på havet m.v.). Miljøministeriet 2008-09
Din søgning gav 81 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200