Det Energipolitiske Udvalgs lovforslag

 

Din søgning gav 41 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 142 Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde, ændring af reglerne for godkendelser, tilpasninger til arbejdsmiljøloven m.v.). Klima- og Energiministeriet 2010-11 (1. samling)
L 141 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Implementering af CCS-direktivet, efterforskning og indvinding af geotermisk energi, påbud om tredjepartsadgang til anlæg til indvinding, behandling og transport af olie og gas m.v.). Klima- og Energiministeriet 2010-11 (1. samling)
L 140 Forslag til lov om energimærkning af energirelaterede produkter. Klima- og Energiministeriet 2010-11 (1. samling)
L 87 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi. (Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v.). Klima- og Energiministeriet 2010-11 (1. samling)
L 22 Forslag til lov om ændring af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug. (Green Labs DK-programmet). Klima- og Energiministeriet 2010-11 (1. samling)
L 21 Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer. (Pligt for importører eller producenter af benzin, gas eller dieselolie til reduktion af drivhusgasser fra transport m.v.). Klima- og Energiministeriet 2010-11 (1. samling)
L 161 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. (Fremrykning af pligt til energimærkning ved salg ved ejendomsformidler og offentliggørelse af påtaler og advarsler m.v.) Klima- og Energiministeriet 2009-10
L 154 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v. (Etablering af datahub, finansiering af øgede energibesparelsesaktiviteter samt ændring af varmeforsyningslovens formåls- og tilsynsbestemmelser m.v.). Klima- og Energiministeriet 2009-10
L 153 Forslag til lov om ændring af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Etablering af separationsfaciliteter, ophævelse af afgiftsbestemmelser vedrørende transport af udenlandsk olie og mulighed for nedsættelse af 5-procents-elementet for tilslutningspligtige producenter m.v.). Klima- og Energiministeriet 2009-10
L 127 Forslag til lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde m.v.). Klima- og Energiministeriet 2009-10
L 5 Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter og lov om fremme af vedvarende energi. (Kvoteregulering af luftfart og forlængelse af skrotningsordningen for vindmøller). Klima- og Energiministeriet 2009-10
L 4 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser og lov om afgift af elektricitet og om ophævelse af lov om Elsparefonden. (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.). Klima- og Energiministeriet 2009-10
L 210 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning. (Undtagelse af Kommunekemi A/S fra elforsyningslovens § 37). Klima- og Energiministeriet 2008-09
L 193 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Lokal medinddragelse i havvindmøller i forsøgsområder). Klima- og Energiministeriet 2008-09
L 181 Forslag til lov om bæredygtige biobrændstoffer. Klima- og Energiministeriet 2008-09
L 70 Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven. (Gennemførelse af dele af direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, ændringer af reglerne for godkendelser og tilladelser m.v.). Klima- og Energiministeriet 2008-09
L 55 Forslag til lov om fremme af vedvarende energi. Klima- og Energiministeriet 2008-09
L 38 Forslag til lov om ændring af forskellige love på Klima- og Energiministeriets område. (Undtagelse fra indførelse i Lovtidende af tekniske specifikationer m.v.). Klima- og Energiministeriet 2008-09
L 3 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. (Sikring af forbrugerhensyn i el- og naturgasforsyningen). Klima- og Energiministeriet 2008-09
L 129 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning. (Øget udbredelse af vedvarende energi m.v.). Klima- og Energiministeriet 2007-08 (2. samling)
L 128 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning. (Øget biomasseanvendelse og frit brændselsvalg på centrale værker). Klima- og Energiministeriet 2007-08 (2. samling)
L 127 Forslag til lov om kommunal fjernkøling. Klima- og Energiministeriet 2007-08 (2. samling)
L 108 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning og lov om Energinet.dk. (Kommunale hjemmelsbestemmelser, udnyttelse af energi på havet m.v.). Klima- og Energiministeriet 2007-08 (2. samling)
L 55 Forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter. (Nedsættelse af grænsen for virksomheders anvendelse af kreditter). Klima- og Energiministeriet 2007-08 (2. samling)
L 20 Forslag til lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter. Klima- og Energiministeriet 2007-08 (2. samling)
Din søgning gav 41 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200