Folketinget i Den Interparlamentariske Union – IPU

Verdensomspændende parlamentarisk dialog, fred og mellemfolkeligt samarbejde samt udvikling af det repræsentative demokrati er hovedemnerne for Den Interparlamentariske Unions (IPU) arbejde. 170 parlamenter fra hele verden er medlemmer af IPU, og 8 folketingsmedlemmer deltager i arbejdet.

IPU
Større

Folketingsmedlemmer i Den Interparlamentariske Union

Delegationen fra Danmark består af 8 medlemmer, og der er 8 stedfortrædere. Efter IPU’s vedtægter kan op til 8 medlemmer fra lande af Danmarks størrelse deltage i de enkelte konferencer. 

Folketingsmedlemmernes arbejde i Den Interparlamentariske Union består bl.a. i at

  • deltage i debatter i de stående udvalg
  • tale under generaldebatterne
  • danne netværk og debattere i ad hoc-udvalg

Formål og historie

Den Interparlamentariske Union er et center for dialog og parlamentarisk diplomati blandt lovgivere, og IPU repræsenterer ethvert politisk system og alle de væsentligste politiske tendenser i verden. 

170 parlamenter fra hele verden er medlemmer, og hovedsædet ligger i Genève.

Ideen om at samle parlamentarikere fra alle lande opstod i sidste halvdel af 1800-tallet, og den første konference blev afholdt i 1889. Formålet var at fremme fred og internationalt samarbejde. Den Interparlamentariske Union dannede grundlaget for vore dages formaliserede multilaterale internationale samarbejde.  

IPU arbejdede tidligt for, at der skulle oprettes en international institution, hvor de forskellige landes regeringer kunne samarbejde. Dette arbejde var bl.a. medvirkende til, at FN blev oprettet. 

Et særkende for IPU er, at unionen i modsætning til de øvrige internationale samarbejdsorganisationer kun er et parlamentarisk samarbejde. Der er ikke noget tilsvarende regeringsorgan. 

IPU’s organisering

Hovedelementerne i Den Interparlamentariske Unions arbejde er afholdelsen af en stor konference hvert forår, som på skift finder sted i et af IPU’s medlemslande, og en lidt mindre efterårskonference, der som regel finder sted i Genève. 
Under konferencerne er der møder i følgende organer:

  • Plenarforsamlingen
  • Udvalget for fred og international sikkerhed
  • Udvalget for bæredygtig udvikling, økonomi og handel
  • Udvalget for demokrati og menneskerettigheder
  • Udvalget vedrørende FN
  • Mødet for kvindelige parlamentarikere
  • Forum for unge parlamentarikere

Møderne i disse organer er åbne for alle.

Specialiserede komiteer findes der også en række af. De holder møder for lukkede døre, og man skal vælges specielt til disse komiteer. En af de vigtigste specialiserede komiteer er Komiteen for parlamentarikeres menneskerettigheder, der behandler konkrete sager om krænkelse af parlamentarikeres menneskerettigheder.


Tematiske konferencer afholdes efter behov i samarbejde med de nationale parlamenter og FN’s særorganisationer. Det sker ofte i forbindelse med regeringskonferencer i det pågældende FN-organ. Det kan f.eks. være i forbindelse med klimakonferencer eller konferencer om hiv/aids.

Arbejdet i udvalgene

Udvalgene drøfter og vedtager resolutioner om emner, der er vedtaget et år tidligere. Når de konkrete emner er valgt, udpeges der to såkaldte rapporteurer, der skriver udkast til resolutioner og baggrundsrapporter. På de konferencer, hvor der ikke skal vedtages resolutioner, afholdes paneldebatter m.m., der indgår i rapporteurernes tekster til vedtagelse på den efterfølgende konference.

Hastedebatter om en pludseligt opstået krise, f.eks. en naturkatastrofe eller en politisk krise, afholdes under hver konference. Emnet for debatten, der leder til vedtagelse af en resolution, besluttes først under selve konferencen efter forslag fra medlemslandene.

Samarbejdet med andre lande i Den Interparlamentariske Union

IPU’s medlemslande er organiseret i 6 geopolitiske grupper. Danmark er medlem af den såkaldte 12+-gruppe, der har 47 medlemmer, hovedsagelig de industrialiserede lande. De geopolitiske grupper mødes i forbindelse med IPU-konferencerne for at koordinere holdninger forud for drøftelserne og afstemningerne på selve konferencen.


De 5 nordiske lande har også et velfungerende samarbejde, hvor landene på skift er formand for det nordiske samarbejde. Der holdes møder i den nordiske kreds forud for hver IPU-konference. 

Leksikon

Gå til leksikon
Delegationer
Folkevalgte fra forskellige lande mødes i internationale parlamentariske forsamlinger. Her diskuterer de emner, som vedrører hele kloden: sikkerhed, stabilitet, miljø og menneskerettigheder. En delegation består af 5-6 folketingsmedlemmer, og medlemmerne udpeges efter et folketingsvalg af Folketinget efter forholdstal svarende til partigruppernes størrelse.