Lovforslag

Din søgning gav 156 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 146 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 145 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere, advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager og ændring af beregningen af varigheden af et indrejseforbud). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 144 Forslag til lov om net- og informationssikkerhed for domænenavnssystemer og visse digitale tjenester. Erhvervsministeriet 2017-18
L 143 Forslag til lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren. Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 142 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for grov vold). Justitsministeriet 2017-18
L 141 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Smidigere regler for bibeskæftigelse og frivilligt arbejde for udenlandske arbejdstagere m.v.). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 140 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere ansatte ved herværende internationale organisationer m.v.). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 139 Forslag til lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v. Forsvarsministeriet 2017-18
L 138 Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.(Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.). Beskæftigelsesministeriet 2017-18
L 137 Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om kommunale og regionale valg og lov om kommunernes styrelse. (Reform af valgbarhedsområdet). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2017-18
L 136 Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 135 Forslag til lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 134 Forslag til tatoveringslov. Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 133 Forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. (Habilitetskrav, forsøgsdata fra afdøde, udenlandsk inspektion m.v.). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 132 Forslag til lov om Studievalg Danmark. Uddannelses- og Forskningsministeriet 2017-18
L 131 Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel for inklusion på frie grundskoler). Undervisningsministeriet 2017-18
L 130 Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Justering af skoleydelse). Undervisningsministeriet 2017-18
L 129 Forslag til lov om ændring af landbrugsstøtteloven. (Pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 128 Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd. (Orienteringsmøde, valgforsamling og mulighed for afstemningsvalg m.v.). Kirkeministeriet 2017-18
L 127 Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2017. Finansministeriet 2017-18
L 126 Forslag til lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer. Finansministeriet 2017-18
L 125 Forslag til lov om forretningshemmeligheder. Erhvervsministeriet 2017-18
L 124 Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, søloven og lov om Handelsflådens Velfærdsråd. (Sammenlægning af Handelsflådens Velfærdsråd og Søfartens Arbejdsmiljøråd og justering af den årlige afgift for mindre erhvervsfartøjer). Erhvervsministeriet 2017-18
L 123 Forslag til lov om Vækstfonden. Erhvervsministeriet 2017-18
L 122 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af ledningsført vand, spiritusafgiftsloven, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af kvælstofoxider og øl- og vinafgiftsloven. (Lempelser i elafgiften og vandafgiften for campingpladser og lystbådehavne, afgiftslempelse for små producenter af spiritus (moderation), justering af moderationsordningen for små producenter af øl og afgiftsfritagelse for gas indeholdt i lightere ved indførsel). Skatteministeriet 2017-18
Din søgning gav 156 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200