Lovforslag

Din søgning gav 234 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 222 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse. Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 221 Forslag til lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap. Børne- og Socialministeriet 2017-18
L 220 Forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk. (Forsøgsmuligheder efter tredje ansøgningsrunde). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2017-18
L 219 Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Tildækningsforbud). Justitsministeriet 2017-18
L 218 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Justitsministeriet 2017-18
L 217 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Nedsættelse af elvarmeafgiften). Skatteministeriet 2017-18
L 216 Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love. (Målrettet kvælstofregulering m.v.). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 215 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, ferieloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 214 Forslag til lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre (asbestloven). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 213 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Egenbetaling for tolkebistand). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 212 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler. (Frit valg til genoptræning og gebyrlettelser for kliniske forsøg med lægemidler). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 211 Forslag til lov om ændring af lov om social service.(Plejehjemsoversigten). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 210 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. (Styrket tilsyn på ældreområdet). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 209 Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 208 Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven. (Retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod eller en opløsning af en forening). Justitsministeriet 2017-18
L 207 Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven. (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer). Skatteministeriet 2017-18
L 206 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Finansiering af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer). Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 205 Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. (Videreførelse af regler om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billed- og lydoptagelser fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v.). Justitsministeriet 2017-18
L 204 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i straffesager). Justitsministeriet 2017-18
L 203 Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og retsplejeloven. (Udvidet besøgsafskæring for bandemedlemmer m.v., tvungen opsparing, adgang til AMU-kurser, alkoholkontrol, udvidet adgang til konfiskation m.v.). Justitsministeriet 2017-18
L 202 Forslag til lov om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser. (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.). Undervisningsministeriet 2017-18
L 201 Forslag til lov om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år). Undervisningsministeriet 2017-18
L 200 Forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. Undervisningsministeriet 2017-18
L 199 Forslag til lov om forberedende grunduddannelse. Undervisningsministeriet 2017-18
L 198 Forslag til lov om ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild. (Udvidelse af vindmølletestcentrene ved Høvsøre og Østerild). Erhvervsministeriet 2017-18
Din søgning gav 234 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200