Lovforslag

Din søgning gav 64 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200
Nr. Titel Ministerområde Samling
L 64 Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver, ensretning af værnetingsregler ved indbringelse af skattesager, udvidelse af skattefriheden for statslige godtgørelser til asbestofre m.fl., m.v.). Skatteministeriet 2017-18
L 63 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Azerbaijan. Skatteministeriet 2017-18
L 62 Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Fleksibel kommunal anvisningsret, etablering af udslusningsboliger i almene ældreboliger, forenkling af krav til indretning af nybyggeri, afhændelse og nedrivning af almene boliger m.v.) Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 2017-18
L 61 Forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk. (Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunenetværkene). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2017-18
L 60 Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven. (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 59 Forslag til lov om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr. (Fremstilling, indførelse, forhandling og udlevering af lægemidler til redningsberedskab m.v. og delegation af kompetence vedrørende medicinsk udstyr). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 58 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Bedre lægedækning ved udvidelse af perioden for regioners drift af alment medicinske klinikker og forenklet overdragelse af ydernumre mellem læger samt ændret opkrævning af gebyr for regionale sygehusenheder m.v.). Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 57 Forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis. Sundheds- og Ældreministeriet 2017-18
L 56 Forslag til lov om ændring af lov om hunde. (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 55 Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi. (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 54 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse .(Implementering af dele af udvindingsaffaldsdirektivet og MCP-direktivet). Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 53 Forslag til lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland. Miljø- og Fødevareministeriet 2017-18
L 52 Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Oplysning om ejerkredsen af den sidste tredjedel i erhvervsfiskerselskaber). Udenrigsministeriet 2017-18
L 51 Forslag til lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden og skattekontrolloven. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger). Økonomi- og Indenrigsministeriet 2017-18
L 50 Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om folkehøjskoler. (Lempelse af tilskudsbetingelser for bygninger og arealer, varetagelse af opgaver ud over skole- og undervisningsvirksomhed m.v.). Undervisningsministeriet 2017-18
L 49 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Lempelse af bindinger i regelsættet om »Fælles Mål«). Undervisningsministeriet 2017-18
L 48 Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven. (Erhvervskandidatuddannelse). Uddannelses- og Forskningsministeriet 2017-18
L 47 Forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. (Justering af akkrediteringsprocesser, undtagelse af visse maritime uddannelsesinstitutioner fra institutionsakkreditering, udvidelse af Danmarks Akkrediteringsinstitutions udbud af vurderingskompetence m.v.). Uddannelses- og Forskningsministeriet 2017-18
L 46 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet). Udlændinge- og integrationsministeriet 2017-18
L 45 Forslag til lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri. Kulturministeriet 2017-18
L 44 Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. (Ændrede retsvirkninger for visse fredede bygninger). Kulturministeriet 2017-18
L 43 Forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen. (Tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2017-18
L 42 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Forbedret tredjepartsadgang i forbindelse med kulbrinteindvinding, reservationer af kapacitet og opkrævning af bidrag til afviklingsomkostninger i olierørledningen samt ny klageadgang i rørledningsloven m.v.). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2017-18
L 41 Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester. (Offentlige institutioners adgang til etablering af wifi-hotspots). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2017-18
L 40 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk og lov om varmeforsyning. (Betaling for myndighedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet.dk). Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 2017-18
Din søgning gav 64 resultater
Vist pr. side: 25 50 100 200