Afsnit 9.4 Folketinget og offentligheden

9.4    FOLKETINGET OG OFFENTLIGHEDEN

Der findes såvel i grundloven som i Folketingets forretningsorden regler om offentlighed omkring Folketingets virksomhed.

Efter grundlovens § 49 er Folketingets møder offentlige. Der er således fuld offentlighed med hensyn til forslag og forhandlinger i Folketingssalen.

Møder i Folketingets udvalg foregår som udgangspunkt for lukkede døre, men udvalgene kan beslutte at holde åbne møder eller lade dele af møder være åbne, f.eks. samråd, jf. nærmere herom i afsnit 4.3, 4.4, 4.7.1 og 8.3.2.

I FFO § 44, stk. 1, er der i et vist omfang givet hjemmel til at fastsætte regler om aktindsigt, nemlig for så vidt angår Folketingets Administrations og folketingsudvalgenes skriftlige materiale.

Folketinget har fastsat regler om adgang til Folketingets parlamentariske dokumenter m.v., jf. nærmere herom i afsnit 4.9. Reglerne fremgår af bilag 1.

Folketinget offentliggør en række oplysninger på Folketingets hjemmesider. Folketinget er ikke en del af den offentlige forvaltning, og reglerne i offentlighedsloven gælder derfor ikke for Folketingets virksomhed. Det er derfor Folketinget selv, der beslutter, i hvilket omfang der meddeles indsigt i oplysninger om Folketingets virksomhed.