Afsnit 9.1 Orlov for folketingsmedlemmer

9.1  ORLOV FOR FOLKETINGSMEDLEMMER 

Orlovsgrundene er fastsat i Folketingets forretningsordens § 41. Reglerne går i hovedtræk ud på, at orlov kan meddeles og stedfortræderen indkaldes ved:

  • Sygdom, pleje af alvorligt syge børn eller pleje af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.
  • Midlertidig udsendelse i offentligt hverv.
  • Møder i Færøernes Lagting eller Grønlands Landsting.
  • Andre grunde.
  • Midlertidig ministerorlov i forbindelse med rejser.
  • Barsel, barns fødsel og adoption.

Orlov kan kun søges af et medlem, ikke af en gruppe. Ansøgning om orlov indgives skriftligt til Folketingets Lovsekretariat, der på vegne af Folketingets formand behandler anmodningen. Der forlanges ikke nogen egentlig dokumentation for rigtigheden af begrundelsen. Dog skal medlemmet altid oplyse karakteren af »udsendelse i offentligt hverv«, således at Lovsekretariatet kan konstatere, om hvervet opfylder betingelserne for orlov med vederlag.

Et medlem modtager ikke vederlag under orlov begrundet i »andre grunde«.

Når formanden har modtaget en begæring om orlov, sættes spørgsmålet på dagsordenen til Tingets afgørelse. I praksis bevilger Tinget altid orlov i overensstemmelse med formandens indstilling.

Ved orlov på grund af fødsel eller adoption er der fastsat en maksimumsgrænse på 12 måneder. Derudover indeholder Folketingets forretningsorden ikke bestemmelser om tidsmæssige begrænsninger for orloven, og der er ikke praksis for at vedtage en sådan i forbindelse med meddelelsen af orloven. Derimod er der i forretningsordenen fastsat en minimumsgrænse på 7 dage for orlov. Dette betyder, at et medlem efter 7 dage altid er berettiget til at melde sig tilbage fra orlov. 

Dette skal ske skriftligt til Folketingets formand.