Afsnit 6.7 Omtryk af lovforslag efter 3. behandling

6.7    OMTRYK AF LOVFORSLAG EFTER 3. BEHANDLING

I heldigvis relativt få tilfælde sker det, at den udgave af et lovforslag, der offentliggøres på Folketingets hjemmesider umiddelbart efter vedtagelsen ved 3. behandling, ikke svarer til det, som Folketingets flertal har tilsigtet.

I det omfang dette skyldes menneskelige eller tekniske fejl i administrationen i Folketinget eller i trykkeriet, kan fejlen i nogle situationer berigtiges ved at udsende en omtrykt udgave af det vedtagne lovforslag. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis et ændringsforslag, der var formuleret korrekt i en (tillægs)betænkning, ikke er blevet indarbejdet korrekt i lovforslaget.

Derimod vil det som altovervejende hovedregel ikke vil være muligt at udarbejde et omtryk, hvis fejlen har foreligget i de tekster, som Folketinget har taget stilling til, og som er blevet korrekt optrykt, dvs. fejl, der allerede forelå i det fremsatte forslag eller i eventuelle ændringsforslag, der er blevet stillet og vedtaget.

Hvis der konstateres fejl i det vedtagne lovforslag, er det vigtigt, at Folketingets Lovsekretariat kontaktes hurtigst muligt. Folketingets Lovsekretariat vil herefter – efter forelæggelse for folketingssekretæren og Folketingets formand og efter samråd med Justitsministeriets Lovafdeling – afgøre, om det er muligt at berigtige fejlen ved et omtryk.

[1] Reglerne findes i Justitsministeriets vejledning nr. 33 af 3. juni 2005 om affattelse af forslag til ændringslove m.v., der er optaget som bilag til Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet.

[2] Se Justitsministeriets vejledning nr. 224 af 15. oktober 1969 om sproget i love og andre retsforskrifter og Statsministeriets cirkulæreskrivelse af 5. december 1980 om anvendelse af kønsneutrale betegnelser i lovgivningen, der begge er optaget som bilag til Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet.