Afsnit 6.6 Offentliggørelse af lovforslag efter 2. behandling og 3. behandling

6.6    OFFENTLIGGØRELSE AF LOVFORSLAG EFTER 2. OG 3. BEHANDLING

Hvis der i forbindelse med 2. behandling af et lovforslag bliver vedtaget ændringsforslag, sørger Lovsekretariatet for, at der udarbejdes en version af lovforslaget, hvori de vedtagne ændringsforslag med tilhørende konsekvensændringer er indarbejdet (den såkaldte indredaktion). Konsekvensændringerne drejer sig især om rykninger af paragraffer, stykker, numre og litraer og henvisninger hertil. Redaktionelle rettelser af sproglige og formelle fejl indgår også i denne version. Denne version vil normalt blive offentliggjort på www.folketingstidende. dk umiddelbart efter 2. behandling, og det kontor, der behandler lovforslaget, bør hurtigst muligt gennemgå den nye version med henblik på kontrol af, om den foretagne indredaktion svarer til intentionerne i de vedtagne ændringsforslag. Hvis der er tvivlsspørgsmål, bør de hurtigst muligt rettes til den lovteknisk ansvarlige i Folketinget. Eventuelt kan der blive tale om, at der bør stilles konsekvensændringsforslag til 3. behandling.

Når et lovforslag er blevet vedtaget ved 3. behandling og et eksemplar af det vedtagne lovforslag er underskrevet af en formand og en tingsekretær, sørger Lovsekretariatet for, at lovforslaget offentliggøres. Ligesom ved 2. behandling kan der vedtages ændringsforslag til lovforslag ved 3. behandling. Hvis der bliver vedtaget ændringsforslag ved 3. behandling, bliver ændringsforslagene indarbejdet i den nye version, og det kontor, der behandler lovforslaget, bør hurtigst muligt kontrollere, om ændringsforslagene er blevet indarbejdet i lovforslaget på en måde, som svarer til intentionerne i de vedtagne ændringsforslag.

Som nævnt underskrives det vedtagne lovforslag af Folketingets formand og en tingsekretær, og forslaget kan til brug for statsrådsproceduren afhentes af det pågældende ministerium i Lovsekretariatet, der normalt telefonisk vil give besked til ministeriets forkontor herom.