Afsnit 6.4 Omtryk og rettelser af fremsatte lovforslag

6.4    OMTRYK OG RETTELSER AF FREMSATTE LOVFORSLAG

Det sker indimellem, at et lovforslag bliver omtrykt, efter at det er blevet fremsat, men inden 1. behandling. Denne fremgangsmåde anvendes navnlig i de tilfælde, hvor et ministerium bliver opmærksom på, at der er fejl i et lov- eller beslutningsforslag, som den pågældende minister har fremsat. For at undgå usikkerhed blandt Folketingets medlemmer og ansatte bør et ministerium, der overvejer at få et lovforslag omtrykt, kontakte den lovteknisk ansvarlige i Folketinget og aftale, om og i givet fald hvordan den konstaterede fejl bedst kan berigtiges, og herunder aftale den nærmere fremgangsmåde for udfærdigelsen af et omtryk.

Det er en forudsætning for omtryk af lovforslag, at der er indholdsmæssig overensstemmelse med det oprindelig fremsatte forslag. Hvis der skal foretages indholdsmæssige ændringer i lovforslag, der allerede er fremsat, bør det ske i form af ændringsforslag ved 2. og 3. behandling af lovforslaget. Ved omtryk af lovforslag bliver der øverst på lovforslagets første side anført »Omtryk« med angivelse af, hvilken type ændring der er tale om, f.eks.

  • ændret tekst
  • korrektion af slåfejl
  • ændret titel
  • tilføjelse af bilag.