Afsnit 6.1 Sproglig og lovteknisk gennemgang

6.1    SPROGLIG OG LOVTEKNISK GENNEMGANG

Administrationen i Folketinget foretager en sproglig og lovteknisk gennemgang af alle lovforslag og beslutningsforslag, som fremsættes i Folketinget. Men denne gennemgang er forskellig for regeringsforslag og private forslag.

Inden private lov- og beslutningsforslag bliver fremsat, passerer de referenterne i Folketingstidende, og sammen med den pågældende udvalgssekretær sikrer referenterne, at forslagene fremtræder sprogligt og formelt korrekt. Regeringens lov- og beslutningsforslag bliver derimod ikke gennemgået af administrationen i Folketinget, inden de bliver fremsat. Det er derfor op til de enkelte ministerier og i et vist omfang Justitsministeriets Lovafdeling at påse, at regeringens lov- og beslutningsforslag opfylder de formelle forskrifter med hensyn til sprog og opstilling m.v.

Lovsekretariatet og referenterne i Folketingstidende foretager først en gennemgang af regeringens lov- og beslutningsforslag, umiddelbart efter at de er blevet fremsat. Det sker med henblik på udarbejdelsen af senere versioner af forslaget efter 2. eller 3. behandling. Denne gennemgang, der ikke omfatter bemærkningerne, har et andet sigte end den lovtekniske gennemgang, der foretages af Justitsministeriets Lovafdeling forud for fremsættelsen, idet den navnlig tager sigte på følgende:

 • Rettelse af stave- og trykfejl.
 • Rettelse af staveformer, hvor der efter dansk retskrivning er valgfrihed, men hvor den valgte staveform ikke er i overensstemmelse med det valg, der er truffet af Folketinget.
 • Rettelse af forkert tegnsætning eller tegnsætning, der afviger fra det valg, der er truffet af Folketinget (Folketinget anvender traditionelt grammatisk komma (med startkomma før ledsætninger, dog ikke ved sideordnede ledsætninger med fælles indledningsord).
 • Rettelse af åbenbare sproglige mangler.
 • Rettelse af formelle fejl i henseende til opstilling m.v.
 • Formel gennemgang med henblik på senere at kunne indarbejde eventuelle ændringsforslag i et lovforslag. Under denne gennemgang lægges navnlig vægt på henvisninger til andre bestemmelser, der er omtalt i det fremsatte forslag.
 • En overordnet indholdsmæssig gennemgang af forslag til ændringslove med henblik på at finde sproglige uklarheder m.v. og fejl, der har konsekvenser for andre bestemmelser end de umiddelbart omfattede i den eller de love, som lovforslagene har til hensigt at ændre (og i ganske enkelte tilfælde for bestemmelser i anden lovgivning).

  En række af de nævnte tilretninger bliver foretaget redaktionelt i senere versioner af forslaget, mens andre kræver, at den pågældende minister stiller ændringsforslag. Enkelte redaktionelle rettelser bliver dog først foretaget efter aftale med det pågældende ministerium for at undgå misforståelser. Normalt er det den pågældende udvalgssekretær, der formidler henvendelser herom til ministeriet på samme måde som i de tilfælde, hvor der bør stilles ændringsforslag.

  Selv om administrationen i Folketinget gennemgår private lov- og beslutningsforslag, inden de bliver fremsat, sker det undtagelsesvis, at der er sproglige eller formelle fejl i et sådant forslag. I givet fald bliver fejlen rettet op på samme måde som fejl i regeringsforslag. Visse tilretninger bliver således foretaget redaktionelt i  senere versioner af forslaget, mens andre kræver, at forslagsstilleren stiller et ændringsforslag. Det er  normalt den pågældende udvalgssekretær, som formidler kontakten til forslagsstilleren om disse spørgsmål.