Afsnit 5.9 Udvalgenes behandling af lovforslag

5.9   UDVALGENES BEHANDLING AF LOVFORSLAG

Udvalgenes redskaber til behandlingen af forslag adskiller sig ikke fra de redskaber, udvalgene i øvrigt har til rådighed, dvs. i første række adgangen til at stille spørgsmål til ministrene til skriftlig eller mundtlig besvarelse, modtagelse af skriftlige henvendelser og modtagelse af deputationer. Udvalget kan endvidere beslutte at afholde teknisk gennemgang, ekspertmøde eller høring om det pågældende lovforslag.

Udvalgenes behandling af svar og henvendelser vil figurere på udvalgenes dagsorden under dagsordenspunktet: Gennemgang af bilag og besvarelser. Et sådant dagsordenspunkt kan spænde over mange ting: Fra på den ene side en egentlig drøftelse af enkelte bilag/svar til på den anden side blot en konstatering af, hvor langt udvalget er kommet i bilagsrækken til de enkelte forslag.

Hvis et medlem af Folketinget har fremsat et forslag og medlemmet (forslagsstilleren) ikke sidder i det udvalg, som forslaget henvises til, har forslagsstilleren ret til at deltage i udvalgets behandling af forslaget (FFO § 8, stk. 12). Den pågældende har dog ikke stemmeret eller ret til at fremsætte nogen udtalelse i betænkningen. I praksis vil den pågældende forslagsstiller derfor ofte blive indskiftet som medlem i udvalget, når forslaget er på dagsordenen for et udvalgsmøde. Det gør sig navnlig gældende i forbindelse med udvalgets afgivelse af betænkning. Herved sikres, at den pågældende ordfører opnår stemmeret, kan afgive indstilling og fremsætte udtalelser og få sit navn optrykt i betænkningen.

Folketingsmedlemmer valgt på Færøerne eller i Grønland har ret til at deltage i udvalgsbehandling af forslag, der angår henholdsvis Færøerne og Grønland, dog uden stemmeret og uden ret til at fremsætte nogen udtalelse i betænkningen, medmindre de er indvalgt i det pågældende udvalg (FFO § 8, stk. 13).