Afsnit 5.8 Planlægning af udvalgsbehandlingen

5.8    PLANLÆGNING AF UDVALGSBEHANDLINGEN

Udvalget for Forretningsordenen har givet en detaljeret gennemgang af udvalgenes bidrag til en bedre planlægning af folketingsarbejdet i en betænkning fra 1999. Hovedpunkterne er: Udvalgenes medlemmer har en fælles interesse i, at tekniske og faktuelle spørgsmål vedrørende et forslag er grundigt belyst fra flere sider uanset den politiske holdning til et konkret forslag. På den anden side er det af hensyn til den politiske proces vigtigt, at udvalgsbehandlingen kan tilpasses det konkrete forslag, ligesom den kan variere fra udvalg til udvalg og fra forslag til forslag.

Udvalgene skal så vidt muligt fremme planlægningen af behandlingen af de enkelte forslag. De fleste udvalg fastlægger i praksis en tidsplan for udvalgsbehandlingen på det første møde efter et forslags 1. behandling. På dette møde eller eventuelt på et senere møde tager medlemmerne også stilling til, om udvalget skal gøre noget ekstra ud af arbejdet med lovforslaget. Det kan være at afholde en høring eller et ekspertmøde om forslaget eller at få dele af forslaget nærmere belyst af Folketingets egne medarbejdere, f.eks. udvalgssekretæren eller en anden medarbejder fra administrationen i Folketinget. Udvalget kan også tage stilling til, om medlemmerne skal tage på studiebesøg el.lign. som led i udvalgsbehandlingen.

Nogle udvalg praktiserer i starten af et nyt folketingsår at tage en drøftelse af regeringens lovprogram for på et meget tidligt tidspunkt at få afklaret, om udvalget mener, at der er behov for f.eks. afholdelse af tekniske gennemgange og høringer m.v. i relation til et kommende forslag inden for udvalgets ressortområde.

I visse situationer fastsætter udvalget en tidsplan for behandling af forslaget ved en skriftlig procedure i stedet for på et møde. Det kan f.eks. forekomme, hvis det førstkommende udvalgsmøde først finder sted længere tid efter 1. behandling.

Tidsplanen omfatter typisk en frist for udvalgsmedlemmerne til at stille spørgsmål til ministeren og en frist for ministeren til at svare og stille ændringsforslag. Planen indeholder også en dato for politisk drøftelse af forslaget og som udgangspunkt også en frist for aflevering af skriftlige bidrag, som medlemmerne ønsker at få med i betænkningsudkastet. Tidsplanen indeholder endvidere en dato for, hvornår udvalget forventer at afgive betænkning.

Når udvalget vedtager en tidsplan for behandlingen af et forslag, omdeles planen på et udvalgsbilag til forslaget. Dette bilag vil – i lighed med øvrige bilag til forslaget – blive lagt ud på Folketingets hjemmeside www.folketinget.dk. Her kan interesserede løbende følge med i, hvor langt i processen udvalgsarbejdet er kommet. Det kan dog undertiden være nødvendigt at ændre tidsplanen afhængigt af udvalgets arbejde.