Afsnit 5.4 Udvalgsbehandling af lovforslag før 1. behandling

5.4    UDVALGSBEHANDLING  AF LOVFORSLAG FØR 1. BEHANDLING

Inden en minister fremsætter et lovforslag, har ministeriet oftest sendt et udkast til lovforslaget i høring hos interesseorganisationer, foreninger, andre myndigheder m.fl. Ministeriet offentliggør lovudkastet på ministeriets hjemmeside og på Høringsportalen, samtidig med at det sendes til høring. Desuden sender ministeren udkastet til det eller de relevante folketingsudvalg til orientering, og det omdeles på udvalgets almindelige del.

Da man i 1998 indførte ordningen med, at ministeren sender udkastet til lovforslag til de relevante folketingsudvalg til orientering, samtidig med at det bliver sendt i høring, var der en forståelse mellem regeringen og Præsidiet om, at Folketinget ikke burde stille spørgsmål om lovforslag, der endnu ikke var fremsat, og at ministeren i givet fald kunne svare, at ministeren ikke så sig i stand til at besvare spørgsmålet.

I praksis forekommer det dog, at udvalgene indimellem stiller spørgsmål, inden et lovforslag er fremsat. Det sker bl.a. på baggrund af henvendelser, som berørte organisationer m.fl. indsender vedrørende de politiske aftaler, der ligger til grund for kommende lovgivning, eller på baggrund af det lovudkast, som ministeriet har sendt i høring. Nogle gange modtager et udvalg også deputationer på almindelig del vedrørende kommende lovgivning.