Afsnit 5.10 Teknisk gennemgang

5.10   TEKNISK GENNEMGANG

Folketingets udvalg har igennem en lang årrække haft mulighed for at få ministeriernes embedsmænd til at gennemgå det tekniske indhold af de lovforslag, der er henvist til udvalgene. Den tekniske gennemgang har til formål at give medlemmerne viden om indholdet af lovforslagene. Det er dog langtfra alle lovforslag, der er teknisk gennemgang af. Udvalgene vil oftest bede om en teknisk gennemgang, eller ministeren vil tilbyde det, når der er tale om særlig vanskelige, teknisk komplicerede eller indgribende lovforslag.

Den tekniske gennemgang giver medlemmerne mulighed for at få opklaret en række spørgsmål om det indholdsmæssige i lovforslaget. Mere politiske spørgsmål besvares ikke af embedsmændene under den tekniske gennemgang. Disse spørgsmål må medlemmerne stille på forslagets bilagsdel til ministerens skriftlige eller mundtlige besvarelse.

Det er Udvalgssekretariatet, der aftaler tidspunktet for den tekniske gennemgang med ministeriet. Den tekniske gennemgang foregår i ministeriet eller i Folketinget. Som udgangspunkt vil den tekniske gennemgang blive tilstræbt afholdt tidligt i forløbet og oftest inden 1. behandling.

Der bliver ikke truffet nogen beslutninger om eller tilkendegivet politiske holdninger til lovforslaget under gennemgangen.

Forskellige regeringer har siden januar 2002 tilkendegivet, at det er en forudsætning for ministeriernes deltagelse i tekniske gennemgange, at ministeren deltager. Se bl.a. statsministerens svar af 14. januar 2013 på spørgsmål nr. S 803 (folketingsåret 2012-13). Det er ministeriet selv, der påser overholdelsen heraf.