Afsnit 4.7 Åbne udvalgsaktiviteter, studieture og konferencer

Høringer, udvalgenes studieture, konferencer m.m.

4.7   ÅBNE UDVALGSAKTIVITETER, STUDIETURE OG KONFERENCER

4.7.1     HØRINGER
Udvalgene kan afholde åbne høringer med henblik på at få belyst en sag, et forslag eller en relevant problemstilling fra forskellige vinkler, når udvalgene vurderer et behov herfor.

De fleste udvalg beslutter, at forberedelsen af en høring skal ske i et underudvalg. Et sådant underudvalg kan f.eks. bestå af formanden samt to medlemmer fra hvert valgforbund, men kan sammensættes fuldstændig, som udvalget ønsker det. Underudvalget tager herefter stilling til form og indhold, herunder programpunkter, oplægsholdere, høringens udstrækning (halv- eller heldags) m.v. Underudvalget skal endvidere tage stilling til, om høringen skal være åben eller lukket, om der skal ske tv-transmission af høringen, og om der skal udarbejdes referat af høringen.

Udvalgenes høringer bliver normalt afholdt i Landstingssalen, Fællessalen eller et andet mødelokale i Folketinget. Pressen, herunder tv og radio, og offentligheden i øvrigt har adgang til de åbne høringer. Af hensyn til den praktiske afvikling af møderne kan deltagerantallet dog begrænses. Udvalgssekretariatet står for det samlede arrangement. Udvalgene kan træffe aftale med eksempelvis det relevante fagministerium om bistand i forbindelse med planlægningen af høringen. Folketingets forretningsorden indeholder i øvrigt flere bestemmelser om udvalgenes åbne udvalgsmøder, temamøder m.m.

Under afsnittet om samråd i afsnit 8.3.2 er det nærmere beskrevet, hvordan åbne samråd afvikles.
4.7.2      UDVALGENES STUDIETURE
Folketingets udvalg tager jævnligt på studieture. Det gør de, fordi det er vigtigt for folketingsmedlemmerne at holde sig orienteret om, hvad der rører sig inden for deres område i både ind- og udland.

Studieture i Danmark eller udlandet kan være led i forberedelserne af konkrete beslutninger. 

Men udvalgene tager også af sted for at studere temaer, tendenser eller konkrete tiltag i udlandet, der kan tænkes at få indvirkning på eller være til inspiration for Danmark.

De fleste af Folketingets udvalg har et dispositionsbeløb pr. år på ca. 230.000 kr. (i 2015-tal) til brug for studieture og deltagelse i konferencer i udlandet. Udvalgene afgør selv, hvor mange af udvalgets medlemmer der kan deltage i en studierejse, det maksimale antal er dog 17. Udvalgene kan også invitere den relevante minister og embedsmænd fra ministeriet til at deltage i en studietur. Ministeriet betaler i givet fald de udgifter, der er forbundet med ministeriets deltagelse.

Studieture foregår i Folketingets mødefri perioder, medmindre særlige forhold gør sig gældende og Folketingets formand har godkendt dette, eller der er tale om en tur, hvor der kun deltager op til 5 medlemmer.

Oplysninger om studieture er tilgængelige på Folketingets hjemmeside www.folketinget.dk, hvor man bl.a. kan se formål med og destination for studieturene, hvem der deltager, budget og regnskab.
4.7.3     KONFERENCER M.M. 
Udvalgene modtager ofte invitationer til at deltage i konferencer og møder i såvel indland som udland. Udvalget kan vælge at udpege et eller flere medlemmer, der kan repræsentere udvalget ved konferencer og møder m.m.

Er deltagelse i en konference eller et møde forbundet med udgifter, må udvalget træffe en beslutning om, hvorvidt emnet er relevant i forhold til udvalgets sagsområder, og om udvalget eller Folketinget skal betale for medlemmets deltagelse.

Udgifter til konferencer og møder m.m. i udlandet afholdes af udvalgets dispositionsbeløb. Udgifter til deltagelse i indenlandske konferencer m.m. afholdes af Folketinget.