Afsnit 4.5 Deputationer

4.5   DEPUTATIONER

Et udvalg kan modtage deputationer, der har anmodet om foretræde for udvalget i forbindelse med et udvalgsmøde (FFO § 8, stk. 5). En deputation kan være en enkeltperson eller repræsentanter for en organisation, en forening eller en virksomhed m.v.

Formålet med et foretræde er at påvirke udvalget i forbindelse med udvalgets behandling af et lov- eller beslutningsforslag eller at gøre udvalget opmærksom på et anliggende inden for udvalgets sagsområde.

Udgangspunktet er, at alle deputationer, som henvender sig inden for udvalgets ressort, får foretræde. Foretrædet skal dog som hovedregel vedrøre generelle eller principielle spørgsmål. Udvalgene behandler ikke enkeltsager og vil derfor være tilbageholdende med at tage imod en deputation, der ønsker et møde om en konkret sag. Beslutning om, hvorvidt et foretræde skal afvises, træffes normalt af udvalget på et udvalgsmøde. Der kan være forskel på, hvor restriktive de enkelte udvalg er.

Tidspunktet for foretrædet aftales med Udvalgssekretariatet. Deltagerne i deputationen skal have et naturligt tilhørsforhold til den person, organisation eller forening, der har bedt om foretrædet, og navnene på de personer, der skal deltage i foretrædet, skal være oplyst til Udvalgssekretariatet på forhånd. Det er kun de personer, der er anmeldt, der får lov til at deltage i mødet.

Foretrædet skal afvikles på 15 minutter og indledes, ved at deputationen giver en kortfattet redegørelse for sine synspunkter. Herefter kan udvalget stille spørgsmål til deltagerne i deputationen. Der foregår ikke en egentlig forhandling, og deputationens medlemmer må ikke diskutere med eller stille spørgsmål til udvalgets medlemmer.             

Når foretrædet er slut, forlader deputationen lokalet, og udvalget har lejlighed til at drøfte oplægget og tage stilling til, om fremlæggelsen har givet anledning til, at udvalget ønsker at stille spørgsmål til ministeren eller tage andre initiativer.