Afsnit 4.2 Udvalgenes beslutninger

4.2   UDVALGENES BESLUTNINGER

Et udvalg er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af dets medlemmer er til stede (FFO § 8, stk. 4). I udvalgene er det i det daglige praksis, at man accepterer stemmer afgivet af udvalgsmedlemmer, der ikke personligt er til stede (stolene tæller). Det vil sige, at et medlem – oftest ordføreren i den pågældende sag – der er til stede, kan tegne alle sit partis medlemmer i udvalget. Hvis det er et medlem fra et regeringsparti, vil det normalt ligeledes blive accepteret, at den pågældende kan repræsentere de øvrige regeringspartiers medlemmer i udvalget. Denne uformelle regel anvendes, medmindre nogen gør indsigelse mod, at der træffes beslutning på denne måde.

Hvis der gøres indsigelse mod den uformelle afstemningsform, må der foretages afstemning i overensstemmelse med FFO § 8, stk. 4, og udvalget vil i så fald kun være beslutningsdygtigt, hvis over halvdelen af medlemmerne fysisk er til stede. En beslutning er herefter taget, når flere har stemt for end imod (hovederne tæller).

Kun medlemmer af udvalget har stemmeret. Observatører kan deltage i forhandlingen, men har ikke stemmeret. Det samme gælder forslagsstillere, der ikke er valgt ind i udvalget (FFO § 8, stk. 12). Der bliver ikke taget referat af udvalgsmøder (undtagen i Europaudvalget), men udvalgssekretæren fører protokol over udvalgets beslutninger. Protokollen er fortrolig. Udvalgssekretæren sender umiddelbart efter et udvalgsmøde et opfølgningsresumé til udvalgets medlemmer, som indeholder information om mødets afvikling og udfald, herunder beslutninger og de faktuelle oplysninger, der ligger til grund herfor.