Afsnit 4.1 Nedsættelse og sammensætning af udvalgene

Stående udvalg, ad hoc-udvalg, sammensætning, valg af udvalgsformand, observatører, udvalgsudskiftninger, underudvalg

4.1    NEDSÆTTELSE OG SAMMENSÆTNING AF UDVALGENE 

4.1.1   STÅENDE UDVALG
Folketinget har en række faste udvalg eller stående udvalg, som de kaldes i forretningsordenen. De sammensættes formelt ved begyndelsen af folketingsåret og ved begyndelsen af en ny samling efter et folketingsvalg. Udvalgene består, indtil folketingsåret eller samlingen slutter.

Antallet af udvalg og deres sagsområder er temmelig stabilt og ændres typisk kun i forbindelse med ændringer i ministrenes sagsområder. Der er 23 stående udvalg. Udvalgene er opført ved navn i Folketingets forretningsorden (FFO § 7, stk. 1), og udvalgenes sagsområder fremgår af Folketingets hjemmeside www.folketinget.dk. De betegnes som stående, fordi de eksisterer, uanset om de har aktuelle sager at beskæftige sig med. Det mest almindelige er, at udvalgenes sagsområder svarer nogenlunde til ministrenes sagsområder. De fleste udvalg har derfor en fagminister, hvis ansvarsområde svarer til udvalgets. Der er dog ikke noget i vejen for, at et udvalgs sagsområder dækker flere ministres sagsområder, eller at flere udvalg dækker en ministers sagsområde.

Folketinget nedsætter endvidere ved hvert folketingsårs begyndelse samtidig med nedsættelsen af de stående udvalg Grønlandsudvalget og Færøudvalget og en række andre udvalg og delegationer m.v. (se eksempler herpå i afsnit 4.8.3, 4.8.4 og 4.8.6).
4.1.2     AD HOC-UDVALG
Ud over de stående udvalg kan Folketinget nedsætte særlige udvalg (ad hoc-udvalg) til behandling af enkelte sager. Det kan enten være til behandling af et bestemt lov- eller beslutningsforslag, eller det kan være til behandling af en bestemt sag (FFO § 7, stk. 7). Et særligt udvalg ophører i almindelighed, når den eller de sager, der har været henvist til udvalget, er færdigbehandlet.
4.1.3      SAMMENSÆTNING
Folketingets udvalg har efter folketingsvalget 2015 29 medlemmer. Udvalget for Forretningsordenen har dog 21 medlemmer, og Udvalget til Valgs Prøvelse, Finansudvalget og Indfødsretsudvalget har 17 medlemmer.

Valg til udvalgene sker efter forholdstal, men det er almindeligt, at folketingsgrupperne slutter sig sammen i – sædvanligvis to store – valggrupper, og pladserne fordeles så efter forholdstal mellem valggrupperne. Inden for valggrupperne fordeles pladserne i praksis efter aftaler mellem folketingsgrupperne.

Fremgangsmåden betyder, at små folketingsgrupper bliver tilgodeset, idet de ofte får flere pladser i udvalgene, end deres mandattal berettiger. Fordelingen af udvalgsposter kan betyde, at en folketingsgruppe ikke har lige mange medlemmer i alle udvalgene. Det kan også medføre, at folketingsgrupper, der ikke tilsammen har et flertal i Folketingssalen, alligevel kan have et flertal i visse udvalg eller omvendt.

Lovsekretariatet udarbejder ved et nyt folketingsår eller efter nyvalg på baggrund af meddelelser fra folketingsgrupperne og valggrupperne en liste over udvalgenes medlemmer. Medlemmerne fra den største valggruppe står først. Inden for hver valggruppe står medlemmerne fra den største folketingsgruppe først med de afvigelser, der følger af aftaler mellem folketingsgrupperne om pladsfordelingen. Rækkefølgen på listen er angivet med numre og har betydning i situationer, hvor hverken formanden eller næstformanden kan være til stede. I disse situationer er det praksis, at udvalget udpeger mødelederen efter rækkefølgen på medlemslisten.
4.1.4  VALG AF UDVALGSFORMAND
Ved hver folketingssamlings begyndelse vælges blandt udvalgets medlemmer en formand og en næstformand (FFO § 8, stk. 1). Fordelingen af formandsposter og næstformandsposter sker efter forholdstal. I praksis er det de valggrupper, som dannes med henblik på valg til udvalgene, som udpeger, hvem der skal være formænd og næstformænd for udvalgene. Det sker efter nærmere aftale i og mellem valggrupperne.

I tilfælde af at en udvalgsformand forlader udvalget før afslutningen på et folketingsår eller en samling, skal der formelt vælges ny formand på det førstkommende udvalgsmøde.
4.1.5    OBSERVATØRER
Medlemmer fra en folketingsgruppe, som ikke er repræsenteret i de stående udvalg, har ret til at indtræde i to af disse udvalg som observatører, jf. FFO § 7, stk. 5. De kan dog ikke indtræde i Udvalget for Forretningsordenen, Udvalget til Valgs Prøvelse, Finansudvalget eller Indfødsretsudvalget. Observatørerne har ret til at deltage i forhandlingerne, dog uden stemmeret og uden ret til at fremsætte nogen udtalelse i betænkningen. Samme ret til at indtræde i udvalg som observatør har en løsgænger, dvs. et medlem, der ikke er tilsluttet en folketingsgruppe eller en valggruppe.
4.1.6      UDVALGSUDSKIFTNINGER
Folketingsgrupperne kan udskifte deres medlemmer i udvalgene i løbet af folketingsåret, men udskiftningen skal have mindst 1 dags varighed for at blive registreret. Udvalgsudskiftning sker, ved at folketingsgruppens sekretariat sender en skriftlig anmodning herom til Udvalgssekretariatet.
4.1.7     UNDERUDVALG
En række udvalg nedsætter underudvalg, der fungerer som aflastning for hovedudvalget, på den måde at udvalgsaktiviteter som f.eks. besøg, rejser, høringer, informationstiltag, procedurer osv. forberedes her. Herudover kan der nedsættes underudvalg for at følge en bestemt sag eller et bestemt emne. Underudvalg nedsættes efter almindelig beslutning i udvalget, og udvalget bestemmer selv, hvor mange medlemmer der skal være i underudvalget.