Afsnit 3.8 Dispensation og afvisning

3.8    DISPENSATION OG AFVISNING

Forretningsordenen indeholder en række frister for lovgivningsarbejdet. Et lov- eller beslutningsforslag kan kun behandles, hvis det er offentliggjort på en af Folketingets hjemmesider inden for disse frister. F.eks. kan et forslag først komme til 2. behandling, 2 dage efter at udvalgsbetænkningen er offentliggjort på en af hjemmesiderne (FFO § 8 a, stk. 2). Det kræver en dispensation at tilsidesætte en frist. Det er Folketinget, der giver dispensationen, og der skal være et flertal på 3/4 af de medlemmer, der deltager i afstemningen (FFO § 42).

Hvis en dispensation er nødvendig, opføres forslaget på dagsordenen med formuleringen: »Eventuelt: 2. behandling af ...«. Langt de fleste dispensationer bliver givet, uden at medlemmerne stemmer om det. Her siger Folketingets formand: »Den sag, der er opført under punkt X på dagsordenen, kan kun med Tingets samtykke behandles i dette møde. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg samtykket som givet. (Pause). Det er givet.«

Når et forslag har været behandlet i et udvalg, skal der foreligge en betænkning fra udvalget, for at forslaget kan komme til 2. behandling i Folketingssalen. Har udvalget afgivet en betænkning, kan 2. behandling først finde sted, 2 dage efter at udvalgsbetænkningen er offentliggjort på en af Folketingets hjemmesider (FFO § 8 a, stk. 2). Det er normalt denne 2-dagesfrist, som gør en dispensation nødvendig, men det kan også være reglen om, at 3. behandling ikke må finde sted, før 30 dage efter at lovforslaget er fremsat (FFO § 13, stk. 1).

Hvis et forslag fremsættes efter den 1. april, skal der, hvis 17 medlemmer forlanger det, foretages afstemning om, hvorvidt 1. behandling kan finde sted. Forud for en sådan afstemning kan formanden sætte spørgsmålet til særskilt forhandling med taletid efter reglerne om korte bemærkninger (FFO § 11, stk. 1, og § 17, stk. 3).

Mener Folketingets formand – efter forhandling med Udvalget for Forretningsordenen – at et lovforslag eller et ændringsforslag strider mod grundloven, indstiller formanden til Tinget, at forslaget afvises (FFO § 16, stk. 3). Endvidere kan et medlem uden begrundelse anmode om, at et lov-, beslutnings- eller ændringsforslag bliver afvist. Anmodningen skal fremsættes, inden Folketinget er begyndt på forhandlingen om forslaget. Tinget bestemmer da uden forhandling, om forslaget skal afvises (FFO § 23). En afvisning medfører, at forslaget anses for bortfaldet.