Bilag 1

Regler om adgang til Folketingets parlamentariske dokumenter m.v. (som vedtaget af Præsidiet den 25. februar 2015)

REGLER OM ADGANG TIL FOLKETINGETS PARLAMENTARISKE DOKUMENTER M.V. 

(SOM VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 25. FEBRUAR 2015) 
§ 1. Folketingets parlamentariske dokumenter er tilgængelige efter disse regler.  

§ 2. Ved et parlamentarisk dokument forstås i disse regler et dokument i endelig form, som indgår i Folketingets udførelse af sit politiske arbejde som parlament. Parlamentariske dokumenter omfatter bl.a.: 

1)       Lov- og beslutningsforslag og dertil hørende skriftlige fremsættelser samt ændringsforslag.

2)       Forespørgsler til ministre.

3)       Forslag til vedtagelse, som fremsættes under forhandling af en forespørgsel.

4)       Redegørelser fra ministre om offentlige anliggender, som fremsættes og behandles efter reglerne i
          forretningsordenens § 19.

5)       Skriftlige spørgsmål til ministre fra Folketingets medlemmer eller udvalg og ministrenes skriftlige besvarelser heraf.

6)       Referater af forhandlingerne i Folketingssalen.

7)       Udvalgsbilag vedrørende lov- og beslutningsforslag, som er under behandling i udvalget.

8)       Udvalgsbilag vedrørende udvalgets sagsområde i almindelighed.

9)       Udvalgsbetænkninger og -beretninger.

10)    Mødeindkaldelser og dagsordener til møder i udvalg.

11)     Udvalgsprotokoller og referater og resumeer af møder i udvalg.

12)    Aktstykker fra ministre.   Stk. 2. Parlamentariske dokumenter omfatter navnlig ikke:

1)       Materiale, der udarbejdes af Folketingets Administration til brug for administrationens daglige drift.

2)       Materiale, der udarbejdes af Folketingets Administration til brug for Folketingets Præsidium.

3)       Udvalgenes rejseregnskaber og materiale i tilknytning hertil.

4)       Materiale vedrørende medlemmernes og folketingsgruppernes administration, medlemmernes vederlag, pension
          m.v. og andre ydelser til medlemmerne og folketingsgrupperne.

§ 3. Folketingets Administration foranlediger, at parlamentariske dokumenter gøres tilgængelige for offentligheden. Det gælder dog ikke udvalgsprotokoller og referater og resumeer af møder i udvalg. Det gælder endvidere ikke interne eller fortrolige parlamentariske dokumenter.

§ 4. Parlamentariske dokumenter anses for interne, 

1)       hvis de indeholder oplysninger, der efter deres art kan begrunde fortrolighed efter stk. 2, men alene i et omfang
          eller af en karakter, som gør det ubetænkeligt at gøre dokumenterne tilgængelige efter reglerne i 

§ 5, eller

2)       hvis de er uden betydning eller af helt underordnet betydning for varetagelsen af hensynet til offentlighedens indsigt
          i Folketingets udførelse af sit politiske arbejde som parlament.   Stk. 2. Parlamentariske dokumenter er fortrolige,
          hvis de indeholder oplysninger, som efter deres art er omfattet af §§ 30-33 i lov om offentlighed i forvaltningen, eller
          andre særlige forhold taler for, at dokumentet behandles fortroligt. Er et dokument modtaget fra en ekstern part,
          som ved stempling eller på anden måde har oplyst, at parten betragter dokumentet som fortroligt, anses
          dokumentet for fortroligt.

§ 5. Folketingets Administration foranlediger, at interne parlamentariske dokumenter gøres tilgængelige for Folketingets medlemmer, ministre, folketingsmedlemmernes og folketingsgruppernes ansatte og ansatte i Folketingets Administration. 

§ 6. Folketingets Administration kan efter anmodning beslutte

1)       at give andre personer end de i § 5 nævnte indsigt i interne parlamentariske dokumenter og

2)       at give såvel personer som nævnt i § 5 som andre indsigt i formløse meddelelser til et udvalg fra udvalgets formand
          eller sekretær af tilsvarende indhold som interne parlamentariske dokumenter. 

§ 7. Folketingets Administration kan give adgang til fortrolige parlamentariske dokumenter til medlemmer af vedkommende udvalg og til ansatte i Folketingets Administration, der er beskæftiget med sekretariatsbetjening af vedkommende udvalg eller har andre tjenstlige opgaver i forbindelse med udvalget.
  Stk. 2. En minister kan efter udvalgets bestemmelse som led i udvalgsarbejdet få adgang til fortrolige parlamentariske dokumenter.
  Stk. 3. Folketingets Administration kan efter anmodning undtagelsesvis beslutte at give andre personer end de i stk. 1 og 2 nævnte indsigt i fortrolige parlamentariske dokumenter.