Forretningsordenens § 51

§ 51

Stk. 1. Forslag til Folketingets budget, hvori indgår de fra Statsrevisorerne, rigsrevisor, Folketingets Ombudsmand og Nordisk Råds danske delegation modtagne budgetforslag, der i fornødent omfang skal redegøre for de ønskede personalemæssige rammer, behandles af Præsidiet, som senest 10. maj afgiver indstilling til Udvalget for Forretningsordenen, der senest 31. maj afslutter behandlingen af budgetforslagets størrelse og sammensætning. Det af Udvalget for Forretningsordenen vedtagne budgetforslag tilstilles statsministeren til brug ved udarbejdelsen af forslag til finanslov for det kommende finansår med indstilling om, at det samlede beløb vedrørende Folketinget optages i finanslovforslagets tekst, medens sammensætningen af budgettet optages i finanslovforslagets anmærkninger.

Stk. 2. På tilsvarende måde behandles forslag til tillægsbevilling for Folketinget, hvori indgår de fra Statsrevisorerne, rigsrevisor, Folketingets Ombudsmand og Nordisk Råds danske delegation modtagne bidrag, i Præsidiet, som afgiver indstilling til Udvalget for Forretningsordenen, der afslutter behandlingen så betids, at optagelse i forslag til lov om tillægsbevilling for det pågældende finansår kan finde sted.