Forretningsordenens § 50

§ 50

Stk. 1. Formanden udfærdiger efter forhandling med næstformændene de fornødne tjenstlige instrukser.

Stk. 2. De ansatte og deres organisationer kan forlange deres henvendelser forelagt formanden, Præsidiet eller Udvalget for Forretningsordenen i den nævnte rækkefølge.