Forretningsordenens bilag 1

Taletidsregler m.v.

Gruppebetegnelser

Folketingsgrupperne kan deltage i forhandlingerne ved en ordfører med de for disse fastsatte taletider. Ved folketingsgrupper forstås i denne forbindelse en gruppe på flere medlemmer,
a) der ved det seneste folketingsvalg er indvalgt som repræsenterende et bestemt parti, og hvor gruppen fortsat repræsenterer dette, eller
b) der stifter en ny gruppe og et nyt parti, som godkendes som opstillingsberettiget til folketingsvalg, eller
c) der tilslutter sig et eksisterende parti, der ikke er repræsenteret i Folketinget, men som er opstillingsberettiget til folketingsvalg, eller
d) hvis tilhørsforhold til det parti, som gruppen er indvalgt for, for alle gruppens medlemmers vedkommende er ophørt, men hvor medlemmerne fortsætter som samlet gruppe med en fælles politik.

De under a-d nævnte grupper benævnes i Folketinget i overensstemmelse med gruppens ønske herom, og Folketingets formand fastsætter efter aftale med gruppen en forkortelse af gruppens navn på højst tre bogstaver. Samme ret har enkelte medlemmer, der opfylder betingelserne nævnt under a-d.


Almindelige lovforslag

Mundtlig fremsættelse: 10 minutter


1. behandling:
1. gang
2. gang
flg. gange
Ordføreren for forslagsstillerne  10 min.
5 min.   
Ordførere og andre medlemmer
5 min.
3 min.
 
Ministre
15 min.
10 min.
10 min.


2. behandling:
1. gang
2. gang
flg. gange
Ordførere  10 min.
5 min. 
Andre medlemmer
5 min.
3 min.

Ministre
½ time
10 min.
10 min.


3. behandling / Ændringsforslag:
1. gang
2. gang
flg. gange
Ordførere 10 min.
5 min. 
Andre medlemmer
5 min.

 
Ministre
20 min.
10 min.
10 min.


3. behandling / Generaldebat:
1. gang
2. gang
flg. gange
Ordførere 10 min.
5 min. 
Andre medlemmer
5 min.

 
Ministre
20 min.
10 min.
10 min.


Er ordføreren for forslagsstillerne tillige ordfører for sin folketingsgruppe, har den pågældende alene taletid som ordfører for forslagsstillerne.

Sættes ved 1. eller 2. behandling to eller flere lovforslag til behandling under ét, er taletiden det dobbelte af taletiden ved behandlingen af et enkelt forslag. Taletiden for en privat forslagsstiller til et enkelt forslag, der behandles sammen med andre forslag, er dog 15 min. i første og 8 min. i anden omgang, hvis den pågældende tillige er ordfører for sin folketingsgruppe. Der er kun dobbelt taletid for private forslagsstillere med mindst to egne forslag til behandling under ét.

Ved genoptagelse af behandlingen af et lovforslag, hvis fortsatte behandling har været stillet i bero under forslagets prøvelse i et udvalg, jf. § 9, stk. 1, 2. pkt., ses der med hensyn til taletider bort fra taler holdt før behandlingens genoptagelse.


Finanslovforslaget

Mundtlig fremsættelse: ubegrænset


1. behandling:
1. gang
2. gang
flg. gange
Ordførere  15 min.
10 min.   
Andre medlemmer
10 min.
5 min.
 
Ministre
ubegr. ubegr.
ubegr.


2. behandling (gælder også tillægsbevillingslovforslaget):
1. gang
2. gang
flg. gange
Ordførere  15 min.
10 min.   
Andre medlemmer
10 min.
5 min.
 
Ministre
½ time 15 min.
10 min.


3. behandling (gælder også tillægsbevillingslovforslaget):
1. gang
2. gang
flg. gange
Ordførere  15 min.
10 min.   
Andre medlemmer
10 min.
5 min.
 
Ministre
1 time ½ time
10 min.


Forslag til beslutning

I. Forslag til beslutning, der fremsættes af regeringen eller af folketingsmedlemmer: Taletid ved mundtlig fremsættelse 10 minutter, ved 1. og 2. (sidste) behandling som ved almindelige lovforslags 1. og 3. behandling.

II. Andre forslag til beslutning, for så vidt ikke andet er foreskrevet i forretningsordenen: Taletid ved 1. og 2. (sidste) behandling som ved almindelige lovforslags 2. og 3. behandling.


Åbningsdebatten og afslutningsdebatten

(grl. § 38 hhv. forespørgselsdebat vedrørende den indenrigs- og udenrigspolitiske situation).

Folketingets formand fastsætter før hver enkelt debat de nærmere retningslinjer for afviklingen af den pågældende debat.


Redegørelser fra ministre

Fremsættelse: ½ time


Forhandling: 1. gang  2. gang flg. gange
Ordførere 10 min. 5 min.  
Andre medlemmer 5 min.    
Ministre 20 min. 10 min. 10 min.


Gennemførelse af debatter ønsket af udvalg m.fl., jf. § 19, stk. 6-9

Taletid som ved lovforslags 1. behandling.


Spørgsmål til ministrene, jf. § 20, stk. 7


Ministerens svar 2 min.
Spørgeren 1 gang a 2 min.
Ministerens svar ½ min.


Herefter har spørgeren 2 gange ½ minut, og ministeren har hver gang ½ minut til at svare.


Uforberedt spørgetime, jf. § 20, stk. 10 og 11


Statsministerens redegørelse 5 min.
Spørgeren første gang 2 min.
Statsministerens besvarelse
2 min.
Spørgeren 2 gange a
1 min.
 Statsministeren ud over besvarelsen hver gang
1 min.


Forespørgsler


Forespørgslens begrundelse 3 min.
Ministerens besvarelse 15 min.


Derefter: 1. gang 2. gang flg. gange
Forespørgeren 5 min. 5 min.  
Ordførere 5 min. 3 min.  
Andre medlemmer 3 min.    
Ministre 10 min. 5 min. 5 min.


Er forespørgeren tillige ordfører for sin folketingsgruppe, har den pågældende – efter at forespørgslen er begrundet – alene taletid som forespørger.


Forslag til vedtagelse

Når der under forhandlingen om en sag fremsættes et forslag til vedtagelse, tilkommer der medlemmer, som på det pågældende tidspunkt har opbrugt deres taletid, en ekstra taletid på 5 minutter. Det samme gælder, dersom der senere under den samme forhandling stilles nye forslag til vedtagelse (§ 24, stk. 3).


Afvigelse fra taletiderne

Formanden kan tillade afvigelse fra de i forretningsordenen og bilaget til denne fastsatte taletider, når omfanget af en sag gør dette påkrævet. Henvendelse om udvidet taletid bør ske senest 2 dage før det pågældende møde (§ 28, stk. 2). 75 Ønskes udvidet taletid ved forhandlingerne om en forespørgsel, meddeles dette samtidig med indleveringen af forespørgslen.


Medlemmer valgt på Færøerne og i Grønland

Medlemmer valgt på Færøerne og i Grønland har samme taletid som ordførere for folketingsgrupperne.


Korte bemærkninger

Uanset de fastsatte taletider kan der i det omfang, formanden skønner det rimeligt, gives medlemmer ordet for fremsættelse af indtil 2 korte bemærkninger til en taler, den første af indtil 1 minuts varighed og den anden af indtil ½ minuts varighed. Under særlige omstændigheder kan formanden give et medlem ordet for fl ere eller længere korte bemærkninger (§ 28, stk. 3).


Behandling af redegørelser og forespørgsler under ét

Behandles en redegørelse og en forespørgsel under ét, er taletiden efter ministerens besvarelse af forespørgslen som taletiden ved behandlingen af en redegørelse.