Statsrevisorerne indstiller statsregnskabet for 2016 godkendt

01.03.2018

Statsrevisorerne indstiller til Foketinget, at statsregnskabet kan godkendes. Det fremgår af Endelig betænkning over statsregnskabet for 2016, som Statsrevisorerne netop har afgivet.

Sager som Statsrevisorerne gør Folketinget opmærksom på

Statsrevisorerne har i folketingsåret oktober 2016 - oktober 2017 afgivet 24 beretninger til Folketinget. I afgivelsesbemærkningen ser Statsrevisorerne på tværs af beretningerne og gør Folketinget opmærksom på udvalgte sager.

Statsrevisorerne har fremhævet 7 beretningssager på grund af deres kritiske og/ eller principielle karakter, under disse overskrifter:

  • Statsrevisorerne gentager kritik af SKAT og Skatteministeriet og vil følge genopretningen af skatteområdet
  • Staten har behov for data og effektevalueringer på store udgiftsområder
  • Forvaltningen af fiskerikvoter er styrket.

Se hele Endelig betænkning 2016 – her

Endelig betænkning over statsregnskabet for 2016 indeholder

  • Statsrevisorernes indstilling og afgivelsesbemærkning til Folketinget om godkendelse af statsregnskabet for 2016
  • Statsrevisorernes afrapportering af deres besigtigelser af statslig virksomhed og andre aktiviteter
  • Oplysninger om hvordan statsrevisorkollegiet er sammensat i valgperioden 2014-2018
  • Oversigt over Statsrevisorernes bemærkninger til beretningssager, som Statsrevisorerne har fulgt op på siden sidste Endelige betænkning
  • Oplysninger om hvilke statsrevisorer der har erklæret sig inhabile i hvilke beretningssager
  • Oversigt over hvordan Statsrevisorerne har fulgt op på de beretninger, der er afgivet til Folketinget i folketingsåret 2016-2017, og hvilke ministerredegørelser og notater fra Rigsrevisionen der har ligget til grund for Statsrevisorernes opfølgning.

   

 

FAKTA OM STATSREVISORERNE

De seks statsrevisorer er valgt af Folketinget:

Peder Larsen (SF), formand
Henrik Thorup (DF), næstformand
Klaus Frandsen (RV)
Søren Gade (V), MF
Henrik Sass Larsen (S), MF
Villum Christensen (LA), MF

Statsrevisorernes opgaver er fastlagt i grundlovens § 47. De skal gennemgå statsregnskabet og kontrollere, at alle statens indtægter er opført i regnskabet, og at ingen udgifter afholdt uden hjemmel i finansloven eller anden bevillingslov. Statsregnskabet skal med Statsrevisorernes bemærkninger forelægges Folketinget til beslutning.

Ved løsning af deres opgaver samarbejder Statsrevisorerne med rigsrevisor. Statsrevisorerne afgiver således de beretninger, som de modtager fra rigsrevisor, til Folketinget med eller uden bemærkninger.

Statsrevisorerne er den eneste myndighed, der kan anmode rigsrevisor om at foretage undersøgelser. For yderligere information se www.ft.dk/statsrevisorerne.

Kontakt: Sekretariatschef Gitte Korff, tlf. 33 37 59 85

 

 

FAKTA OM RIGSREVISIONEN

Lone Strøm er rigsrevisor i Rigsrevisionen. Rigsrevisionens mission er at revidere på vegne af Folketinget og styrke en ansvarlig forvaltning til gavn for borgerne. Rigsrevisors opgave er fastlagt i lov om revisionen af statens regnskaber og instruks for rigsrevisor. Rigsrevisionen udarbejder ca. 25 beretninger om året og ca. 50 notater om året til statsrevisorerne. Rigsrevisionen reviderer statslige og statsfinansierede regnskaber. Rigsrevisionen udfører både finansiel revision og forvaltningsrevision. For yderligere information om Rigsrevisionen, se www.rigsrevisionen.dk. Kontakt: Afdelingschef Nanna Henning, tlf. 33 92 85 75

 

 

Se flere nyheder fra Folketinget

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen