Mangelfulde rammer for DRs forvaltning af løn til direktører

21.03.2018

Statsrevisorerne har den 21. marts 2018 afgivet beretning nr. 13/2017 om løn- og fratrædelsesforhold for direktionen og øvrige chefer i DR med denne bemærkning

Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, hvordan løn- og fratrædelsesforhold mv. for DR’s direktion og øvrige chefer er blevet forvaltet i perioden 2012-2017.

DR er en selvstændig offentlig institution, der primært finansieres via licensmidlerne. De overordnede rammer for DR’s virksomhed er fastsat i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og i publicservice-kontrakten mellem DR og kulturministeren. DR er ikke omfattet af statens ejerskabspolitik om aflønning af direktion og medarbejdere. Der findes således ingen formelle og nedskrevne rammer for, hvordan DR skal forvalte lønområdet.

DR’s direktion består af én generaldirektør og 5 bestyrelsesansatte direktører, mens DR’s øvrige chefer består af 8 underdirektører, 30 afdelingschefer og 100 områdechefer. DR har derudover 3.235 medarbejdere.

Statsrevisorerne finder det uhensigtsmæssigt, at hverken Kulturministeriet eller DR’s bestyrelse har fastsat nedskrevne rammer for lønforholdene for DR’s direktion. Statsrevisorerne konstaterer samtidig, at fraværet af nedskrevne rammer, vederlagspolitik og regler gør det vanskeligt at vurdere, om løn- og fratrædelsesforhold for DR’s direktion er rimelige.

Statsrevisorerne finder, at DR’s direktions forvaltning af lønforholdene for øvrige chefer i DR har været tilfredsstillende.


Statsrevisorerne konstaterer, at en sammenligning med staten, andre medievirksomheder og selvstændige offentlige virksomheder viser:

  • at DR’s generaldirektørs løn ligger højere end gennemsnitslønnen for statens højest betalte departementschefer og den øverste direktør for NRK, men lavere end den øverste direktørs løn i TV 2 og DSB
  • at gennemsnitslønnen for DR’s øvrige direktion ligger højere end gennemsnitslønnen for styrelsesdirektører i staten og for den øvrige direktion i NRK, men lavere end gennemsnitslønnen for den øvrige direktion i fx TV 2 og DSB
  • at DR’s øvrige chefer ikke er lønførende i forhold til staten, og at DR’s direktion, bl.a. gennem overenskomster, har sikret en tilfredsstillende lønforvaltning for øvrige chefer
  • at personalegoder og fratrædelsesvilkår for DR’s direktion og øvrige chefer ikke afviger fra de vilkår, der kan aftales for chefer i staten
  • at hovedparten af de fratrædelsesaftaler, som DR har indgået med direktører/chefer i undersøgelsesperioden, er billigere eller på niveau med de omkostninger, som DR ville have haft ved en afskedigelse. 

Ministerens svarfrist: 2 mdr.  

Se flere nyheder fra Folketinget

Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen