Ny beretning om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne er afgivet

24.01.2018

Statsrevisorerne har den 24. januar 2018 afgivet beretning nr. 9/2017 om ministeriernes tilsyn med refusionen til kommunerne med denne bemærkning:

Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet fører tilsyn med kommunernes administration af områder, hvor kommunerne kan anmode staten om refusion for deres udgifter. Undersøgelsen handler om de 3 ministeriers tilsyn med, om kommunerne afholder udgifter korrekt og administrerer korrekt på områder, hvor kommunerne direkte anmoder ministerierne om refusion. På finansloven for 2017 var der afsat 16,5 mia. kr. til refusion til kommunerne via det klassiske refusionssystem, hvilket udgør 56 % af ministeriernes samlede refusion til kommunerne. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke fører et tilsyn, der sikrer, at ministeriernes del af statsregnskabet på refusionsområdet er korrekt. 


Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at der er et højt fejlniveau i kommunernes behandling af sager, hvor de modtager refusion fra staten. Kommunerne har således i flere tilfælde hjemtaget refusion uden at være berettigede til det.

Statsrevisorerne bemærker:

  • at Rigsrevisionens stikprøve viser, at der er fejl i 28 % af sagerne på Beskæftigelsesministeriets, Børne- og Socialministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder, idet sagerne ikke lever op til én eller flere af betingelserne for, at kommunerne kan modtage refusion for udgiften
  • at ministerierne først får beretningerne fra de kommunale revisorer op mod 1 år efter, at personsagerne er revideret, og så sent, at ministerierne godkender deres regnskaber på et ikke-revideret grundlag
  • at ministeriernes regnskabsbekendtgørelse bør forbedres, så den i højere grad stiller krav til de konklusioner, som revisor skal afgive, og giver ministerierne et bedre grundlag for at agere
  • at 5 ud af 7 kommuner havde fejl i konteringen af ydelser på Børne- og Socialministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets områder
  • at Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Socialministeriet siden 2011 kun har taget initiativ til 3 temarevisioner, som kan medvirke til at belyse områder, hvor der i tilsynet er identificeret problemer
  • at ministerierne kun i begrænset omfang benytter resultaterne fra praksisundersøgelserne i tilsynet med kommunernes administration af områder med refusion.

Ministrenes svarfrist: 4 mdr.

Se flere nyheder fra Folketinget

Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen