Udbud på udvikling af en hjemmeside til borgerforslag - Spørgsmål og svar

11.04.2017

Spørgsmål 1:
Hvis man anbefaler en cloud-løsning til at hoste systemet, vil det være nødvendigt at estimere trafik og ressourcebehov for at kunne give en pris. Hvordan skal leverandøren forholde sig, hvis dette estimat overstiges og leverandørens udgift dermed bliver højere end ventet? Hvis leverandøren skal dække en potentiel – men ukendt – merudgift vil man være nødsaget til at beregne et worst-case scenarie, hvilket ikke vil give mening. Ydermere vil det være et incitament til at holde trafikken lav, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for at skabe en god løsning.

Svar: En driftsudgift foranlediget af trafik og ressourceforbrug ud over det i tilbuddet estimerede afregnes særskilt. Det skal af tilbuddet fremgå hvilke parametre der er medtaget i estimatet samt prisoplysninger for merforbrug.

Spørgsmål 2:
Har Folketinget gratis adgang til CPRs CPR-Services? Eller skal dette indregnes i tilbuddet?

Svar: Folketinget står for aftalen med CPR og de eventuelle udgifter til såvel oprettelse og drift.

Spørgsmål 3:
Udgifter forbundet med mailudsendelse er forbundet med en vis usikkerhed, da det ikke vides, hvor mange sager, der vil blive oprettet og hvor mange støtter de enkelte forslag får og dermed, hvor mange notifikationer, der skal udsendes. Denne udgift må derfor estimeres. Hvordan skal leverandøren forholde sig, hvis dette budget overskrides?

Svar: En driftsudgift foranlediget af et højere antal sager end det i tilbuddet estimerede afregnes særskilt. Det skal af tilbuddet fremgå hvilke parametre der er medtaget i estimatet samt prisoplysninger for merforbrug.

Spørgsmål 4:
Krav 2.2.14 WCAG – Hvilken version og grad?

Svar: Kravet er WCAG 2.0 på AA niveau. Det vil sige opfyldelse af samtlige prioritet 1 og 2-kontrolpunkter fra WCAG 2.0.

Spørgsmål 5:
Er det korrekt forstået, at tilbudsgivers tilbud – ud over et følgebrev med referencer som bilag – skal bestå af følgende udfyldte bilag: Bilag 1, bilag 2B, bilag 3-10, eventuelt bilag 11 og en tro og love erklæring?

Svar: Ja

Spørgsmål 6:
Skal leverandøren i bilag 7 udarbejde en overordnet plan for prøverne eller er det dækket af tidsplanen i bilag 1?

Svar: Bilag 7 handler om prøvernes indhold. Under bilag 7 skal jeres evt. kommentarer angives. Bilag 1 skal indeholde tidsplan for prøverne.

Spørgsmål 7:
I krav 2.3.7.56 står at ikke-digitale borgere skal indsende deres navn, adresse og CPR nummer med en blanket som kan downloades. Som skal ske pr. brev eller indscannet pr e-mail.
Vil Folketinget selv stå for udarbejdelse af design af disse blanketter som PDF format?

Svar: Folketinget står for udarbejdelse af alle blanketter til ikke-digitale borgere, herunder design m.v. Leverandørens opgave i den forbindelse er, at sørge for at blanketterne er tilgængelige på hjemmesiden, så brugerne kan downloade dem. Blanketterne skal kunne downloades uden at brugeren skal logge ind.

Spørgsmål 8:
Det er noteret, at efter afsnit 3.1. Krav vedrørende hosting kommer ikke punkt 4 men 5 procesbeskrivelser for digitale borgere. Formoder at dette er en skrivefejl, og at afsnit 4 er sprunget over?

Svar: Dette er en fejl. Afsnit 4 omhandlede rettigheder, og er flyttet over i kontraktudkastet afsnit 24. Folketinget har desværre ikke fået renummereret dokumentet herefter.

Spørgsmål 9:
Er der et krav om, at hosting skal være i Danmark, EU eller andre krav til fysisk lokation?

Svar: Det er ikke et krav at hosting skal ske i Danmark. Vælger hostingleverandøren at gøre brug af cloudtjenester til hele eller dele af driften, skal den pågældende tjeneste være i overensstemmelse med persondatalovgivningen og øvrig dansk lovgivning for så vidt angår de data, den pågældende cloudtjeneste behandler. Ligger cloudtjenesten uden for EU, altså i et tredjeland, skal persondatalovens § 27 overholdes.

Spørgsmål 10:
Hvem har været med til at udarbejde kravsspecifikationen? Og er den alene udarbejdet på baggrund af beslutningsforslaget?

Svar: Kravsspecifikationen er udarbejdet på baggrund af en foranalyse, som kortlagde, hvordan den ønskede model kan implementeres, herunder bl.a. de ønskede flow.

Spørgsmål 11:
Det fremgår at der er afsat op til DKK 950.000 , til gennemførsel af projektet og at dette beløb skal dække projektgennemførslen frem til overtagelsesdagen, samt 2 år herefter og omfatte: Design, licenser, hosting, udvikling og support. Er det korrekt forstået at det er et mindstekrav at den samlede kontraktsum ikke overstiger 950.000 ex moms i leverandørens tilbud?

Svar: Det er korrekt forstået, at det er et mindstekrav, at den samlede kontraktsum for de 2 år ikke må overstige 950.000 kr. ex moms.

Spørgsmål 12:
Er det tanken at systemet ikke videreudvikles over de to år fra overtagelsesdatoen?

Svar: Systemet skal ikke videreudvikles over de to år, da der er tale om en forsøgsordning. Eventuelle behov for videreudvikling vil blive samlet op, og taget med i overvejelse, hvis Folketinget beslutter at forlænge forsøgsordningen eller gøre den permanent. Hostingleverandøren skal dog sikre, at alle softwaremoduler og operativsystemer i løsningen opdateres løbende for så vidt angår sikkerhedsmæssige forhold samt nødvendige opdateringer i forhold til integrationerne til NemID og CPR.

Spørgsmål 13:
Hvis ikke det er tanken at systemet skal videreudvikles over de to år fra overtagelsesdatoen, hvordan forventes håndtering af tilpasninger/videre udvikling af systemet i forhold til garanti, servicemål, support og vedligeholdelse – dette synes ikke tydeligt at fremgå af materialet.

Svar: Spørgsmålet er en smule uklart. Folketinget forstår spørgsmålet således, at der spørges til håndtering, hvis systemet skal videreudvikles. Systemet skal ikke videreudvikles inden for de 2 år, men hostingleverandøren skal sikre, at alle softwaremoduler og operativsystemer i løsningen opdateres løbende for så vidt angår sikkerhedsmæssige forhold samt nødvendige opdateringer i forhold til integrationerne til NemID og CPR.

Spørgsmål 14:
Er det korrekt at forventede omkostninger efter de to år er gået ift. licensomkostninger eller andet skal angives i hhv. bilag 4 og bilag 8?

Svar: Da der er tale om en forsøgsordning på 2 år, vil der blive indgået en konkrakt på 2 år. Forventede omkostninger efter de to år skal således ikke angives.

Spørgsmål 15:
Udbuddets svarfrist er lagt til d. 19. april altså umiddelbart efter påske. Udbuddet er annonceret d. 22. marts på ft.dk. Er det muligt, med udgangspunkt i den relativt korte svarfrist, der samtidig lægger sig henover påsken, at udskyde svarfristen med 2-5 dage.

Svar: Folketinget kan af tidsmæssige årsager ikke tilbyde at forlænge svarfristen.

Interne links

Tilbage til udbud af Borgerforslag

 

Borgerforslag.dk - Spørgsmål og svar

Se flere nyheder fra Folketinget