Ny beretning om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier er afgivet

22.02.2017

Statsrevisorerne har den 22. februar 2017 afgivet beretning nr. 11/2016 om Region Midtjyllands styring af risici og reserver i 2 sygehusbyggerier med denne bemærkning:

Region Midtjylland har ansvaret for at bygge Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) og Det Nye Hospital i Vest (DNV-Gødstrup). DNU er budgetteret til 6,35 mia. kr., og DNV-Gødstrup har et budget på 3,15 mia. kr. (2009-priser). Staten giver tilskud til byggerierne gennem Kvalitetsfonden med en betingelse om, at den økonomiske ramme er fastlåst. Det betyder, at regionen skal dække uforudsete udgifter til byggeriet, enten ved at gennemføre besparelser i byggeriet eller ved at trække på byggeriets reserver. Særligt nu, hvor byggerierne er i udførelsesfasen, og hvor regionen har gennemført en række besparelser ved at ændre i byggerierne, er det nødvendigt med en god styring af risici og reserver.

Sundheds- og Ældreministeriet fører skærpet tilsyn med de 2 byggerier, da ministeriet er bekymret for, om regionen kan overholde den låste økonomiske ramme, og for, om byggeriernes reserver kan dække uforudsete udgifter.

Statsrevisorerne, Rigsrevisionen, Sundhedsministeriet og regionens egne rådgivere har gennem flere år gjort opmærksom på behovet for, at regionen forbedrer risiko- og reservestyringen i forbindelse med byggeriet af DNU.

Statsrevisorerne finder, at Region Midtjyllands styring af risici og reserver i byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus og Det Nye Hospital i Vest har været utilfredsstillende.

Statsrevisorerne skal pege på risikoen for, at yderligere besparelser og ændringer i byggerierne kan forringe byggeriernes kvalitet og funktionalitet.

Statsrevisorerne bemærker:

  • At risikostyringen i de 2 byggerier har været forskellig. Risikostyringen i DNU har været mangelfuld og usystematisk, mens den i DNV-Gødstrup har været mere systematisk.
  • At reservestyringen ikke har kunnet danne grundlag for en vurdering af, om reserverne kan dække byggeriernes risici.

Ministerens svarfrist: 2 mdr.


Se flere nyheder fra Folketinget

Gitte Korff
Sekretariatschef
Telefon: 3337 5985

Sideansvarlig: Jannie Sølvsteen